Chất phụ gia dùng trong sx thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm

#1
<p class="p_first" style="margin: 10px 0px; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp Sodium bicarbonate (soda lạnh / NaHCO3).<br /><br />1. Th&agrave;nh phần: SODIUM BICARBONATE 99%</span>&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">2. T&iacute;nh chất: dạng bột trắng mịn, h&ograve;a tan tốt trong nước, kh&ocirc;ng để lại cặn.<br />3. Quy c&aacute;ch: 25 kg/bao, m&acirc;ũ m&atilde; đẹp</span><br />4<span style="color: #00bfff">.&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; color: #0000cd"><span style="font-style: italic; font-size: 18pt">C&ocirc;ng dụng:</span><br /><span style="font-style: italic; font-size: 18pt">* Sản phẩm h&agrave;ng đầu cho tăng kiềm ao nu&ocirc;i nhanh, gi&uacute;p t&ocirc;m cứng vỏ nhanh; xử l&yacute; nước.</span><br /><span style="font-style: italic; font-size: 18pt">* Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i, thực phẩm...</span></span></span></span></p><p style="margin: 10px 0px; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu xử l&yacute; nước trong nu&ocirc;i trồng thủy sản:&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">vi</span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">sinh, enzyme, yucca, oxy nguy&ecirc;n liệu (oxy bột, oxy vi&ecirc;n), Chlorin&nbsp;<span style="font-size: 14pt">c</span></span></span></span><span style="color: #0000ff; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">&aacute; heo,&nbsp;<span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">TCCA, BKC, Kill Dine, Iodine, Protectol, Men ti&ecirc;u h&oacute;a, Vitamin, B-Glutan, tăng trọng, bổ gan, &aacute;o bọc thức ăn</span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff; font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 14pt">...</span></span></p><div style="color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center"><span style="color: #ff4500; font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></div><p style="margin: 10px 0px; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><br /><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p><p style="margin: 10px 0px; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #000000; font-size: 18pt">5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp.</span></p><p class="p_last" style="margin: 10px 0px; color: #333333; font-family: tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #000000; font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH TM DV Bio Chem
- Địa chỉ: 331/7/45 phan Huy Ích p14 Gò Vấp TP HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax: 08.3987.5101
- email: saleinfobiochemical.@gmail.com - bichngocbiochem@yahoo.com.vn
 

Top