Chim trĩ đỏ giống - Bán buôn loại bóc trứng số lượng lớn: 0974.779.368

#1
K&iacute;nh gửi Qu&yacute; B&agrave; Con, Qu&yacute; trại chủ, c&aacute;c Qu&yacute; Đại l&yacute; con giống!<div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> <strong>Trung t&acirc;m Bảo tồn &amp; Ph&aacute;t triển Vật nu&ocirc;i c&oacute; Gen Qu&yacute; hiếm </strong>v&agrave; Hội bảo tồn, Nh&acirc;n giống &amp; Ph&aacute;t triển Chim Qu&yacute; Việt Nam - Chim trĩ F1<a href="http://hatthocvang.com/chim-tri-giong/con_giong0_15.aspx"> l&agrave; tổ chức uy t&iacute;n chuy&ecirc;n cu</a><a href="http://hatthocvang.com/chim-tri-giong/con_giong0_15.aspx">ng cấp Chim trĩ giống cho thị trường cả nước</a>, với số lượng hơn 3000 chim bố mẹ/ 03 trại chim trĩ giống quy m&ocirc; lớn (<em>tại huyện Lương Sơn - H&ograve;a B&igrave;nh, huyện L&yacute; Nh&acirc;n - H&agrave; Nam v&agrave; quận Thanh Tr&igrave; - H&agrave; Nội, c&ugrave;ng hệ thống c&aacute;c trang trại th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c) v&agrave; 01 trang trại mẫu (tại x&atilde; Lạc Đạo, huyện Văn L&acirc;m, Hưng Y&ecirc;n c&aacute;ch thị trấn Như Quỳnh QL5 khoảng 4 km)</em>. Trung t&acirc;m hiện cung cấp chim trĩ giống mọi lứa tuổi đ&atilde; nhỏ thuốc ph&ograve;ng, kh&ocirc;ng lo bị ng&atilde; nước, c&oacute; đầy đủ giấy tờ cấp ph&eacute;p của Chi cục Kiểm l&acirc;m sở tại, <strong>được c&aacute;c Chuy&ecirc;n gia Khuyến n&ocirc;ng về chim tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i, v&agrave; hỗ trợ thị trường đầu ra.</strong></div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">&nbsp;</div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><p>Để c&oacute; thể cung cấp con giống c&oacute; nguồn gen qu&yacute; hiếm như (G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo, Chim trĩ,...) tới c&aacute;c gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n khắp mọi miền tổ quốc. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m kiếm c&aacute;c đại l&yacute; tại c&aacute;c tỉnh (mỗi tỉnh 01 đại l&yacute;) l&agrave;m đại diện thương mại cung cấp con giống tới tay b&agrave; con tr&ecirc;n cả nước cho C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /></p><p>C&aacute;c cơ sở, hộ kinh doanh c&oacute; nhu cầu l&agrave;m đại l&yacute;/đại diện cho ch&uacute;ng t&ocirc;i vui l&ograve;ng lo&ecirc;n hệ:0918.49.5558 </p><p>Tr&acirc;n trọng! <br /></p><br />&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Hạt Thóc Vàng Việt Nam
- Địa chỉ: Số 55A, Lương Sử A, Quốc Tử Giám, Hà Nội
- Điện thoại: 0918495558 - Fax: 0974779368
- email: info@hatthocvang.com
 

#2
Ngày 23/3/2013 em có một đợt ra lò khoảng 1500 con bóc trứng. Bác nào có nhu cầu Alo em nhé!