CHIM TRĨ ĐỎ PLEIKU GIA LAI

  • Thread starter Nguyá»…n Đình Hiểu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Đình Hiểu

Guest
#1
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 24pt">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I CHIM TRĨ ĐỎ</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">1. Kh&aacute;i qu&aacute;t chung:</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Tại một số nước c&oacute; nền c&ocirc;ng nghiệp nu&ocirc;i chim ph&aacute;t triển (Mỹ, UC, Singgapore, Thaisland ..vv). Chim trĩ đỏ đ&atilde; được nu&ocirc;i phổ biến như c&aacute;c loại gia cầm th&ocirc;ng dụng. Đ&acirc;y l&agrave; lo&agrave;i chim được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong tất cả c&aacute;c loại gia cầm. Với hai thị trường ti&ecirc;u thụ song song kh&aacute; hiệu quả đ&oacute; l&agrave; cung cấp thương phẩm v&agrave; con giống cho thị trường chim cảnh. Tại Việt Nam chim trĩ đỏ khoang cổ hiện c&ograve;n rất &iacute;t trong tự nhi&ecirc;n (c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; hiếm trong những năm gần đ&acirc;y). Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do nạn săn bắn bừa b&atilde;i, t&agrave;n ph&aacute; rừng &hellip;.V&igrave; vậy chim trĩ đỏ khoang cổ đ&atilde; được liệt v&agrave;o danh s&aacute;ch c&aacute;c lo&agrave;i động vật đặc biệt qu&yacute; hiếm cần được bảo vệ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Trong nhữnng năm qua phong tr&agrave;o g&acirc;y nu&ocirc;i trĩ đỏ tại nước ta mới chỉ dừng lại ở mức nu&ocirc;i chơi cảnh (kiểng), tự ph&aacute;t&nbsp;chưa c&oacute; tổ chức. Chưa c&oacute; c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o mạnh dạn đầu tư g&acirc;y nu&ocirc;i theo quy m&ocirc; c&ocirc;ng nghiệp như c&aacute;c nước bạn. Tuy nhi&ecirc;n, qua thực tế ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy đ&acirc;y l&agrave; lo&agrave;i chim dễ nu&ocirc;i, khả năng chống chịu th&iacute;ch nghi tốt với m&ocirc;i trường v&agrave; &iacute;t bị mắc bệnh v&igrave; n&oacute; c&ograve;n mang bản t&iacute;nh động vật hoang d&atilde;.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">2. Chọn giống:</span></strong><span style="font-size: 14pt"> Dựa v&agrave;o đặc điểm cơ thể để ph&acirc;n biệt chim trống, m&aacute;i.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Ở c&ugrave;ng lứa tuổi Chim trĩ trống thường c&oacute; ngoại h&igrave;nh lớn hơn chim trĩ m&aacute;i. L&uacute;c c&ograve;n nhỏ rất kh&oacute; ph&acirc;n biệt chủ yếu dựa v&agrave;o cảm quan nghề nghiệp v&agrave; một số biểu hiện nhỏ về sự kh&aacute;c biệt trong tập t&iacute;nh sinh hoạt v&agrave; ngoại h&igrave;nh chim. C&oacute; thể ph&acirc;n biệt bằng mặt thường qua việc so s&aacute;nh k&iacute;ch thước cở thể, chiều cao ch&acirc;n, hoặc lỗ huyệt.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Khi bước v&agrave;o thời kỳ 2-3 th&aacute;ng tuổi chim trống c&oacute; biểu hiện chuyển dần m&agrave;u l&ocirc;ng từ n&acirc;u nhạt sang m&agrave;u đỏ pha, l&uacute;c n&agrave;y trọng lượng v&agrave; chiều d&agrave;i cơ thể chim trống lớn hơn chim m&aacute;i r&otilde; rệt. Tr&ecirc;n cổ chim trống h&igrave;nh th&agrave;nh tuyến l&ocirc;ng m&agrave;u đồng ph&iacute;a dưới l&agrave; m&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y hoặc m&agrave;u t&iacute;m s&aacute;ng. Kế tiếp xuất hiện&nbsp;1 v&ograve;ng l&ocirc;ng cổ m&agrave;u trắng (thường gọi l&agrave; Trĩ Đỏ Khoang Cổ Trắng). L&ocirc;ng đu&ocirc;i c&oacute; m&agrave;u đỏ v&agrave; m&agrave;u hạt dẻ pha trộn với c&aacute;c vệt đen hoặc trắng nhạt. Tr&ecirc;n m&aacute; h&igrave;nh th&agrave;nh hai m&agrave;o đỏ v&agrave; hai chỏm l&ocirc;ng sừng m&agrave;u xanh thẫm. Chim Trống trưởng th&agrave;nh c&oacute; thể nặng tới 1,5-2kg, l&ocirc;ng đu&ocirc;i c&oacute; thể đạt 0,4-0,6m, t&ugrave;y theo chế độ chăm s&oacute;c v&agrave; mật độ nu&ocirc;i thả.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Chim m&aacute;i c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ hơn chim trống. Sau khi thay l&ocirc;ng ở thời kỳ 3-5 th&aacute;ng tuổi chim m&aacute;i sẽ&nbsp; ổn định ở bộ l&ocirc;ng m&agrave;u tối c&oacute; những đốm đen, pha lẫn m&agrave;u hạt dẻ, chim m&aacute;i c&oacute; đu&ocirc;i ngắn hơn chim trống, trọng lượng b&igrave;nh qu&acirc;n của một chim m&aacute;i trưởng th&agrave;nh khoảng 1,2-1,5kg/con.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Trong m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n một chim trĩ đực thường quản l&yacute; v&agrave; giao phối với rất nhiều chim m&aacute;i . Với bản t&iacute;nh rất hăng về dục vọng 1 chim trĩ trống c&oacute; thể đạp li&ecirc;n hồi nhiều chim trĩ m&aacute;i trong một thời gian ngắn. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; quan s&aacute;t v&agrave; ghi nhận lại c&oacute; những thời điểm chỉ trong thời gian chưa đầy 5 ph&uacute;t một chim trĩ đực đ&atilde; đạp li&ecirc;n hồi tới 4 lần/3 chim m&aacute;i. Với tốc độ v&agrave; sự uy hiếp rất mạnh đối phương n&ecirc;n việc nu&ocirc;i gh&eacute;p 1 trĩ đực v&agrave; 1 chim m&aacute;i để sinh sản l&agrave; điều tối kị. Chim m&aacute;i sẽ thường xuy&ecirc;n rơi v&agrave;o trạng th&aacute;i hoảng loạn, bị dập trứng, hoặc lồi Zoong (tuột hậu m&ocirc;n) đ&ocirc;i khi c&oacute; vấn đề về t&acirc;m , sinh l&yacute; ảnh hưởng nghi&ecirc;m trong đến thế hệ chim mới sinh ra. Tuy nhi&ecirc;n nu&ocirc;i với tỷ lệ m&aacute;i qu&aacute; nhiều cũng kh&ocirc;ng tốt cho chim trống v&agrave; chất lượng ph&ocirc;i trứng. Qua nghi&ecirc;n cứu thực nghiệm Vườn Chim Việt đ&atilde; ổn định đ&agrave;n chim bố mẹ sinh sản theo tỷ lệ 1 trống 3 m&aacute;i.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Việc nu&ocirc;i chim trĩ đỏ ở thời kỳ c&ograve;n nhỏ thường gặp một số kh&oacute; khăn nhất định li&ecirc;n quan đến chế độ dinh dưỡng, điều kiện m&ocirc;i trường đặc biệt l&agrave; kh&acirc;u vận chuyển, V&igrave; vậy những người mới nu&ocirc;i hoặc chưa c&oacute; kinh nghiệm nu&ocirc;i trĩ đỏ n&ecirc;n hạn chế việc đầu tư mua con giống cỡ nhỏ. Người mua n&ecirc;n chọn mua những c&aacute; thể chim ở thời kỳ 1-2 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Chọn chim trống c&oacute; ngoại h&igrave;nh to, cao, đu&ocirc;i d&agrave;i, l&ocirc;ng mượt, trường chim, d&aacute;ng khỏe mạnh, lanh lợi. Nếu ở thời kỳ trưởng th&agrave;nh chim trống lu&ocirc;n trong tư thế nghi&ecirc;ng m&igrave;nh sung trận.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Chim m&aacute;i: bầu chim, nở hậu, kh&ocirc;ng dị h&igrave;nh, dị tật. N&ecirc;n mua chim ở những cơ sở g&acirc;y nu&ocirc;i uy t&iacute;n v&agrave; c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm để lựa được những c&aacute; thể chim khỏe mạnh, kh&ocirc;ng bị đồng huyết, cũng như được tư vẫn về kỹ thuật g&acirc;y nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><em><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></em><strong><span style="font-size: 14pt">3. Kỹ Thuật l&agrave;m chuồng trại:</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Chim trĩ th&iacute;ch nghi tốt ở nhiều điều kiện địa h&igrave;nh v&agrave; v&ugrave;ng kh&iacute; hậu. Việc l&agrave;m chuồng trại nu&ocirc;i chim trĩ kh&aacute; đơn giản b&agrave; con c&oacute; thể tận dụng c&aacute;c khu chuồng nu&ocirc;i cũ, hoặc nh&agrave; kho, xưởng, sau đ&oacute; cải tạo lại, miễn sao đảm bảo vệ sinh, tho&aacute;ng m&aacute;t, v&agrave; k&iacute;n để chim kh&ocirc;ng bay đi mất.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Với chim non từ 1-3 th&aacute;ng tuổi: nu&ocirc;i, &uacute;m trong chuồng lưới mắt c&aacute;o, hoặc dải trấu, hạn chế tiếp đất, nu&ocirc;i ở nơi k&iacute;n gi&oacute; v&agrave; đảm bảo tốt nhất về c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh v&agrave; c&aacute;ch ly ph&ograve;ng ngừa bệnh dịch, hạn chế cho người lạ hoặc vật nu&ocirc;i kh&aacute;c tiếp cận</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 14pt">a.</span></em></strong><em><span style="font-size: 14pt"> <strong>Mật độ nu&ocirc;i &uacute;m trong chuồng nhỏ</strong></span></em><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="font-size: 14pt"><br /> </span></strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp; Chim 00 &ndash; 30 ng&agrave;y tuổi: 40 - 15 con/m2;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt">30 &ndash; 60 ng&agrave;y tuổi: 12 &ndash; 06 con/m2;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;60 &ndash; 90 ng&agrave;y tuổi: 04 &ndash; 02 con/m2,</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;Sau 90 ng&agrave;y tuổi c&oacute; thể đưa chim ra chuồng lớn với mật độ nu&ocirc;i 1 &ndash; 2 con /m2</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 14pt">b.</span></em></strong><span class="apple-converted-space"><em><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></em></span><strong><em><span style="font-size: 14pt">L&agrave;m chuồng cho chim lớn</span></em></strong><em><span style="font-size: 14pt">:</span></em><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">N&ecirc;n chia chuồng th&agrave;nh nhiều &ocirc; kh&aacute;c nhau để tiện cho c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; v&agrave; theo d&otilde;i bệnh tật cũng như qu&aacute; tr&igrave;nh sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển của chim:</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Nếu l&agrave;m chuồng mới&nbsp;để nu&ocirc;i chim sinh sản c&oacute; thể thiết kế theo khung cơ bản sau:<br /> &nbsp;Rộng ngang : 3,5 m x d&agrave;i 6 m x cao 2,5 &ndash; 2,8 m&nbsp; .</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;Với diện t&iacute;ch &ocirc; chuồng n&agrave;y c&oacute; thể nu&ocirc;i được&nbsp;20-25 c&aacute; thể chim bố mẹ sinh sản, hoặc 30-40 c&aacute; thể chim hậu bị.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Tường v&acirc;y c&oacute; thể x&acirc;y hoặc d&ugrave;ng lưới B40, lưới mắt c&aacute;o. Tr&ecirc;n n&oacute;c sử dụng c&aacute;c loại tấm lợp broxi măng hoặc vật liệu rẻ tiền sẵn c&oacute; tại địa phương. Miễn sao đảm bảo chim kh&ocirc;ng tho&aacute;t ra ngo&agrave;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nền chuồng được dải một phần hoặc to&agrave;n bộ c&aacute;t. (sử dụng loại c&aacute;t V&agrave;ng) để chim tắm c&aacute;t v&agrave; l&agrave;m ổ đẻ. Phần c&ograve;n lại c&oacute; thể sự dụng bằng nền b&ecirc; t&ocirc;ng, hoặc trồng cỏ trong khoảng s&acirc;n chơi.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&aacute;i che c&oacute; thể lợp to&agrave;n phần hoặc b&aacute;n phần miễn sao đảm bảo tho&aacute;ng về m&ugrave;a h&egrave;, ấm về m&ugrave;a đ&ocirc;ng. Với c&aacute;c địa phương khu vực ph&iacute;a bắc thường c&oacute; r&eacute;t đậm r&eacute;t hại v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, hoặc sương muối. N&ecirc;n che chắn cẩn thận to&agrave;n bộ chuồng nu&ocirc;i bằng vải bạt v&agrave; thắp điện sưởi để tr&aacute;nh r&eacute;t cho chim. Với c&aacute;c tỉnh khu vực ph&iacute;a Nam v&agrave; T&acirc;y nguy&ecirc;n nới khi hậu n&oacute;ng ấm quanh năm hạn chế phải che phủ chuồng trại hơn, tuy nhi&ecirc;n n&ecirc;n lưu &yacute; đến c&aacute;c đợt mưa tạt , gi&oacute; l&ugrave;a v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; những thời điểm chim dễ mắc c&aacute;c bệnh về h&ocirc; hấp, ti&ecirc;u chảy &hellip;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;<em><strong>Lưu &yacute;</strong></em>: Thường xuy&ecirc;n vệ sinh chuồng trại định kỳ 2-3 lần/tuần. Phun thuốc khử tr&ugrave;ng định kỳ. Thường xuy&ecirc;n kiểm tra để loại bỏ c&aacute;c vật sắc, nhọn, sợi ninong trong khu vực nu&ocirc;i đề ph&ograve;ng chim ăn phải sẽ dẫn đến tủng diều, chết.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Trong thời gian qua tr&ecirc;n c&aacute;c diễn đ&agrave;n mạng v&agrave; truyền h&igrave;nh c&oacute; giới thiệu 1 số m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i chim trĩ đạt hiệu quả cao, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch thiết kế chuồng trại thường theo phương thức chia nhiều &ocirc; với k&iacute;ch thước rất nhỏ, m&ocirc;i &ocirc; chỉ nu&ocirc;i từ 1-4 c&aacute; thể (gh&eacute;p bộ). C&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y tuy hạn chế được việc chim đ&aacute;nh, mổ nhau nhau nhưng lại tốn k&eacute;m rất nhiều trong kh&acirc;u thiết kế chuồng trại, m&aacute;ng ăn cũng như c&ocirc;ng chăm s&oacute;c, M&ocirc; h&igrave;nh gh&eacute;p cặp chỉ th&iacute;ch nghi với điều kiện nu&ocirc;i kiểng, hoặc diện t&iacute;ch đất nhỏ. Tuỳ mục đ&iacute;ch, quy m&ocirc; sản xuất b&agrave; con c&oacute; thể lựa chọn c&aacute;ch thiết kế chuồng trại sao cho ph&ugrave; hợp nhất với điều kiện sẵn c&oacute; m&agrave; vẫn đảm bảo được yếu tố kỹ thuật trong việc quản l&yacute; v&agrave; chăm s&oacute;c chim.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">4. Thời kỳ đẻ trứng v&agrave; kỹ thuật ấp nở:</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Chim trĩ giống b&igrave;nh qu&acirc;n&nbsp; sau khi nu&ocirc;i đến 8 th&aacute;ng tuổi c&oacute; thể đẻ trứng. Thời gian đẻ thường từ đầu th&aacute;ng 1 &acirc;m lịch đến khoảng th&aacute;ng 4 &acirc;m lịch, Sau đ&oacute; chim trĩ ngừng đẻ khoảng 1 th&aacute;ng rồi tiếp tục đẻ lứa thứ 2 đến khoảng th&aacute;ng 8 &acirc;m lịch th&igrave; nghỉ. B&igrave;nh qu&acirc;n mỗi năm 1 chim m&aacute;i c&oacute; thể đẻ từ 75-90 trứng. Với c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a bắc nước ta nơi c&oacute; m&ugrave;a đ&ocirc;ng lạnh v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i chim thường đẻ mu&ocirc;n hơn, thường m&ugrave;a đẻ chỉ bắt đầu khi v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n ấp &aacute;p. C&aacute;c t&igrave;nh khu vực ph&iacute;a Nam nơi c&oacute; thời tiết nắng ấm m&ugrave;a đẻ của chim trĩ thường sớm hơn v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i hơn. Ngo&agrave;i ra số trứng, thời gian đẻ c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o kỹ thuật nu&ocirc;i, chế độ cho ăn, v&agrave; quản l&yacute; vật nu&ocirc;i. Nếu cho ăn tặng lượng đạm động vật, canxi v&agrave; sử dụng 1 số t&aacute;c nh&acirc;n phụ c&oacute; thể cho chim trĩ đẻ 2 quả/ng&agrave;y hoặc đẻ quanh năm theo &yacute; th&iacute;ch của người nu&ocirc;i. Tuy nhi&ecirc;n phương ph&aacute;p n&agrave;y chỉ &aacute;p dụng cho trường hợp khai th&aacute;c trứng chim trĩ l&agrave;m thương phẩm. Việc nh&acirc;n giống chim kh&ocirc;ng n&ecirc;n &aacute;p dụng, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của chim bố mẹ cũng như chất lượng con giống sinh ra.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Chim trĩ trong tự nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng tự ấp trứng, chim thường đẻ nhờ v&agrave;o tổ chim kh&aacute;c. V&igrave; vậy khi đưa v&agrave;o nu&ocirc;i trong m&ocirc;i trường nh&acirc;n tạo ta phải d&ugrave;ng t&aacute;c nh&acirc;n phụ để ấp trứng cho chim. Tỉ lệ nở phụ thuộc v&agrave;o 2 yếu tố: l&agrave; chất lưng ph&ocirc;i trứng, v&agrave;&nbsp;kỹ thuật ấp.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"> </span><span style="font-size: 14pt">Thường c&oacute; 2 c&aacute;ch cơ bản để ấp trứng trĩ:</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">a. D&ugrave;ng vật nu&ocirc;i kh&aacute;c c&oacute; th&acirc;n nhiệt v&agrave; điều kiện ấp nở tương tự (Thường d&ugrave;ng, g&agrave; m&aacute;i hoa mơ, g&agrave; tre ..vv). C&aacute;ch ấp n&agrave;y đơn giản như ấp trứng gia cầm th&ocirc;ng thường tuy nhi&ecirc;n cho tỷ lệ th&agrave;nh c&ocirc;ng thấp v&agrave; kh&oacute; &aacute;p dụng cho nu&ocirc;i quy m&ocirc; lớn.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">b. D&ugrave;ng m&aacute;y ấp: Sử dụng loại m&aacute;y ấp trứng gia cầm th&ocirc;ng thường để ấp. Thời gian ấp nở khoảng 22-23 ng&agrave;y. Hiệu chỉnh nhiệt độ, độ ẩm t&ugrave;y theo giai đoạn: Nhiệt độ ấp trong tuần đầu: &nbsp;37,8 độ C , Độ ẩm 55%</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma">. </span><span style="font-size: 14pt">Tuần thứ 2&nbsp; Nhiệt độ 37,5 độ C, Độ ẩm&nbsp;60%.&nbsp;Tuần thứ 3 trở đi nhiệt độ 37,2 độ, Độ ẩm 75%.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;(Lưu &yacute; sử dụng ho&agrave;n to&agrave;n nước cất để tạo độ ẩm, kh&ocirc;ng d&ugrave;ng nước bẩn, c&oacute; chứa tạp chất sẽ l&agrave;m ảnh hưởng đến qu&aacute; tr&igrave;nh bay hơi của nước).</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c tia m&aacute;u h&igrave;nh th&agrave;nh trong trứng trĩ thường rất mờ v&agrave; kh&oacute; ph&acirc;n biệt v&igrave; vậy đừng vội bỏ trứng ra khỏi l&ograve; sớm, bản th&acirc;n b&ecirc;n trong trứng trĩ cũng c&oacute; chất h&oacute;a học bảo quản trứng rất tốt. Thường th&igrave; những quả trứng kh&ocirc;ng c&oacute; sống m&agrave; ấp tới 15 ng&agrave;y vẫn kh&ocirc;ng bị thối như trứng g&agrave; trứng vịt, vẫn c&oacute; thể ăn b&igrave;nh thường m&agrave; kh&ocirc;ng nguy hại cho sức khỏe.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Tỉ lệ ấp nở 75 - 85%, tỷ lệ nu&ocirc;i sống th&agrave;nh c&ocirc;ng sau ấp nở đạt&nbsp; 85% .</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;Trong thời gian tới Chim Trĩ Gia Lai sẽ đầu tư nghi&ecirc;n cứu quy tr&igrave;nh thụ tinh nh&acirc;n tạo cho trĩ đỏ để mang lại hi&ecirc;ụ quả sản xuất con giống tốt hơn đ&aacute;p ứng cho sức mua của thị trường nội địa.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">5. Chăm s&oacute;c chim qua c&aacute;c thời kỳ sinh trưởng</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><em><strong><span style="font-size: 14pt">a. Nu&ocirc;i chim con (giai đoạn từ 1-3 th&aacute;ng tuổi)</span></strong></em><span style="font-size: 14pt">: Chim được nu&ocirc;i trong lồng nhỏ bằng lưới mắt c&aacute;o, sử dụng b&oacute;ng điện hoặc đ&egrave;n sưởi đ&aacute;m bảo nhiệt độ 25-27 độ C. Kh&ocirc;ng nu&ocirc;i chim con tại nơi c&oacute; gi&oacute; l&ugrave;a, mưa tạt, che đậy cẩn thận để đảm bảo an to&agrave;n cho chim khỏi c&aacute;c vật nu&ocirc;i kh&aacute;c tấn c&ocirc;ng: Ch&oacute;, m&egrave;o, chuột, khu vực nu&ocirc;i thường xuy&ecirc;n được khử tr&ugrave;ng định kỳ tối thiểu&nbsp;15- 20 ng&agrave;y/lần .</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Thức ăn: sử dụng loại c&aacute;m vi&ecirc;n d&ugrave;ng cho g&agrave; con, sử dụng loại m&aacute;ng ăn, uống tự chế hoặc m&aacute;ng d&ugrave;ng cho g&agrave; miễn sao đảm bảo vệ sinh. N&ecirc;n cho lượng c&aacute;m v&agrave; nước vừa đủ, khi chim ăn hết nhấc m&aacute;ng ra vệ sinh v&agrave; thay nước mới, tr&aacute;nh để nước lưu lại sang ng&agrave;y thứ 2. Với chim nhỏ sức đề kh&aacute;ng yếu ta sử dụng loại nước cất hoặc nước đun s&ocirc;i để nguội cho chim uống.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><em><strong><span style="font-size: 14pt">b. Nu&ocirc;i chim trưởng th&agrave;nh:</span></strong></em><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt">Chim được nu&ocirc;i trong lồng lớn sử dụng thức ăn d&agrave;nh cho gia cầm trưởng th&agrave;nh, gia cầm sinh sản (c&aacute;m g&agrave; đẻ) kết hợp với th&oacute;c. Tỉ lệ pha tuỳ theo thời kỳ sinh trưởng của chim: c&oacute; thể d&ugrave;ng tới 60% th&oacute;c trong khẩu phần thức ăn. Ngo&agrave;i ra kết hợp cho ăn th&ecirc;m c&aacute;c loại rau xanh: rau muống, rau lang, th&acirc;n c&acirc;y chuối th&aacute;i nhỏ ..vv. Hạn chế cho c&aacute;c loại thức ăn lạ: t&ocirc;m, cua, c&aacute; c&oacute; thể dẫn đến t&igrave;nh trạng chim bị ti&ecirc;u chảy.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i đ&agrave;n thường sảy ra hiện tượng chim cắn, mổ nhau: Vị tr&iacute; mổ thường tập chung v&agrave;o mắt, đỉnh đầu hoặc lỗ huyệt, để hạn chế việc n&agrave;y ta c&oacute; thể sử dụng 1 số phương thức sau:</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 14pt">+ T&aacute;ch ri&ecirc;ng c&aacute; thể chim bị đ&aacute;nh, hoặc chim đ&aacute;nh ra khỏi chuồng nu&ocirc;i&nbsp;từ 3-5 ng&agrave;y, sau đ&oacute; thả lại b&igrave;nh thường.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;+ Cho ăn bổ sung th&ecirc;m 1 số kho&aacute;ng chất: Ca, Zn, c&oacute; thể sử dụng loại thuốc trống cắn, mổ b&aacute;n tại c&aacute;c tiệm th&uacute; y để pha v&agrave;o thức ăn cho chim.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">6. Ph&ograve;ng v&agrave; trị bệnh</span></strong><span style="font-size: 14pt">:</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;<strong><em>a. Ph&ograve;ng bệnh:</em></strong></span><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với chim trĩ giống mới nở: Sử dụng c&aacute;c loại kh&aacute;ng sinh đặc trị Ecoli ho&agrave; v&agrave;o nước uống với liều lường bằng 2 lần so với hướng dẫn tr&ecirc;n bao b&igrave;&nbsp;(d&ugrave;ng Vime-Coam;&nbsp; Coliquin &hellip;)</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Khi chim từ 5 -7 ng&agrave;y tuổi tiến h&agrave;nh nhỏ mắt, mũi bằng vaccin lasota, mỗi c&aacute; thể chim từ 1-2 giọt (nhỏ 2 lần, lần sau c&aacute;ch lần trước 15 ng&agrave;y)</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi chim 2 tuần tuổi d&ugrave;ng vaccin Gum cho uống. Khi chim ở độ tuổi 2,5 th&aacute;ng bắt đầu chủng Newcastle v&agrave; vaccin tụ huyết tr&ugrave;ng. Sau đ&oacute; định kỳ 2,5-3 th&aacute;ng chủng lại 1 lần.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Vị tr&iacute; ti&ecirc;m: ti&ecirc;m dưới da v&agrave;o ức, lườn chim, kh&ocirc;ng ti&ecirc;m v&agrave;o bắp chim c&oacute; thể dẫn đến hiện tượng liệt chim&nbsp;nếu ti&ecirc;m kh&ocirc;ng đ&uacute;ng kỹ thuật.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"> </span><span style="font-size: 14pt">Với c&aacute;c dạng c&uacute;m gia cầm, ti&ecirc;m ph&ograve;ng theo lịch cụ thể của từng địa phương.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;<strong><em>b. Trị Bệnh:</em></strong></span><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;C&aacute;c bệnh thường gặp khi nu&ocirc;i chim trĩ đỏ:</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 3pt; text-indent: 33pt"><span style="font-size: 14pt">- Bệnh ti&ecirc;u chảy, Ecoli: chủ yếu sảy ra sau qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển hoặc m&ocirc;i trường nu&ocirc;i kh&ocirc;ng đảm bảo. D&ugrave;ng Vaccin đặc trị Ecoli cho gia cầm &nbsp;ti&ecirc;m hoặc cho uống (liều lượng bằng 2,5 lần hướng dẫn tr&ecirc;n bao b&igrave;).</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 3pt; text-indent: 33pt"><span style="font-size: 14pt">- Bệnh về đường h&ocirc; hấp (hen phổi, nấm phổi):&nbsp;Chim c&oacute; hiện tượng thở kh&ograve; kh&egrave;, chảy nước mũi, thở ng&aacute;p rồi chết. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 3pt; text-indent: 33pt"><span style="font-size: 14pt">Nguy&ecirc;n nh&acirc;n: do thay đổi thời tiết, hoặc mật đồ nu&ocirc;i d&agrave;y. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 3pt; text-indent: 33pt"><span style="font-size: 14pt">C&aacute;ch trị: D&ugrave;ng thuốc đặc trị hen của g&agrave; nhỏ trực tiếp với liều d&ugrave;ng bằng 2 lần hướng dẫn sử dụng tr&ecirc;n bao b&igrave;, điều chỉnh lại mật độ nu&ocirc;i, vệ sinh chuồng nu&ocirc;i bằng thuốc khử tr&ugrave;ng.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 3pt; text-indent: 33pt"><span style="font-size: 14pt">- Bệnh đau mắt (sưng mặt): Biểu hiện mắt chim c&oacute; m&agrave;ng đục nhắm lại, 1 trong hai b&ecirc;n m&aacute; sưng. Chim bị m&ugrave; dẫn đến kh&ocirc;ng thể tự ăn, uống được m&agrave; chết. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 3pt; text-indent: 33pt"><span style="font-size: 14pt">C&aacute;ch trị: D&ugrave;ng thuốc nhỏ mắt của người nhỏ từ 3-5 giọt. Kết hợp với ti&ecirc;m nếu ph&aacute;t hiện trong mắt c&oacute; giun, s&aacute;n.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Ngo&agrave;i ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i chim trĩ thường mắc 1 số bệnh kh&aacute;c &iacute;t thấy biểu hiện tr&ecirc;n gia cầm th&ocirc;ng dụng. Để đảm bảo tỉ lệ nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; kh&acirc;u vệ sinh chuồng trại l&agrave; 1 yếu tố rất quan trọng. Đồng thời những c&aacute; nh&acirc;n mới g&acirc;y nu&ocirc;i n&ecirc;n đến trực tiếp c&aacute;c trang trại, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm nu&ocirc;i trĩ để tham khảo học tập kinh nghiệm.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">7.</span></strong><span style="font-size: 14pt"> <strong>Thị Trường v&agrave; đầu ra cho sản phẩm:</strong></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt">Chim trĩ đỏ trong thời điểm hiện tại v&agrave; những năm tới chủ yếu ở giai đoạn sản xuất con giống cho nhu cầu l&agrave;m cảnh. Theo khảo s&aacute;t của Chim Trĩ Gia Lai với t&igrave;nh h&igrave;nh ph&aacute;t triển hiện nay&nbsp;thị trường chim trĩ thịt của Việt Nam chỉ c&oacute; thể ch&iacute;nh thức đi v&agrave;o hoạt động sau 3-5 năm tới. Số người nu&ocirc;i chim trĩ đỏ tại nước ta c&ograve;n rất hạn chế, chưa c&oacute; trang trại nu&ocirc;i theo quy m&ocirc; lớn, chủ yếu vẫn dừng lại ở mức độ nhỏ lẻ từ 1 đến v&agrave;i chục c&aacute; thể. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ y&ecirc;u do người d&acirc;n c&ograve;n thiếu th&ocirc;ng tin về kỹ thuật cũng như lo ngại yếu tố đầu ra sản phẩm. Hiện gi&aacute; b&aacute;n tr&ecirc;n thị trường của loại chim n&agrave;y kh&aacute; cao v&agrave; c&oacute; su hướng tăng ổn định trong những năm gần đ&acirc;y. Tuy nhi&ecirc;n hiện nay tr&ecirc;n thị trường chim trĩ được giao b&aacute;n với nhiều mức gi&aacute; kh&aacute;c nhau tuỳ theo từng gia trại. V&igrave; vậy người mua cũng rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng h&ecirc;n xui v&agrave; thương th&igrave; mua phải mức gi&aacute; rất cao. &nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p> <strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma">TH&Ocirc;NG TIN TRANG TRẠI:</span></u></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma"><br /> <strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;Nguyễn Đ&igrave;nh Hiểu</span><br /> <strong>- Địa chỉ:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>42/5 L&yacute; Nam Đế, Tp Pleiku, Gia Lai (Gần bến xe Đức Long Gia Lai)<br /> <strong>- Điện thoại:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>0913.802.079 &ndash; 0988.254.045.<br /> <strong>- Email:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></strong><span class="apple-converted-space">chimtrigialai@gmail.com</span><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đình Hiểu
- Địa chỉ: 42/5 Lý Nam Đế, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0913802079 - Fax: 0988254045
- email: chimtrigialai@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận