Chim Trĩ Giống, Trĩ Thịt, Trĩ Nuôi Cảnh (Trĩ Đỏ Và Trĩ Xanh)

#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p><strong>Ch</strong><strong>&agrave;o c&aacute;c bạn!&nbsp;</strong></p> <p>Hiện t&ocirc;i đang nu&ocirc;i Chin Trĩ (Chim Trĩ Đỏ và Chim Trĩ Xanh) c&oacute; Trứng v&agrave; con giống b&aacute;n tại Ứng H&ograve;a, H&agrave; Nội,</p> <p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i h&atilde;y li&ecirc;n hệ với&nbsp;<strong><em>Quốc Tuấn</em></strong><strong><em>&nbsp;qua số ĐT : 0972.556.986</em></strong>&nbsp;t&ocirc;i sẽ cung c&acirc;p con giống v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i cho c&aacute;c bạn, t&ocirc;i đảm bảo l&agrave; c&aacute;c bạn sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng. ( N&agrave;o ch&uacute;ng ta h&atilde;y bắt tay v&agrave;o kiếm tiền nh&eacute; đừng chậm trễ ) c&aacute;c bạn c&agrave;ng nu&ocirc;i sớm c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; thu nhập sớm. T&ocirc;i rất vui l&ograve;ng hợp t&aacute;c trao đổi kinh nghiệm v&agrave; l&agrave;m ăn với c&aacute;c bạn. Hiện Trứng Chim Trĩ t&ocirc;i đang để gi&aacute; l&agrave;: 35.000đ/ 1 quả. Chim con mới nở gi&aacute; l&agrave;: 65.000đ/ 1 con. Chim Trĩ Cảnh gi&aacute; t&ugrave;y theo từng con h&igrave;nh d&aacute;ng m&agrave;u l&ocirc;ng đẹp đ&ecirc;̉ c&aacute;c bạn chọn lựa ph&ugrave; hợp với nhu c&acirc;̀u v&agrave; sở th&iacute;ch m&ocirc;̃i người . Đặc biệt Chim Trĩ Hậu Bị 6 th&aacute;ng tới 7 th&aacute;ng gi&aacute; 2,6 triệu đ&ecirc;́n 2,8 tri&ecirc;̣u/ 1 Bộ gồm 1 Chim Trĩ Trống v&agrave; 3 Chim Trĩ M&aacute;i.</p> <p> Ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng trong chăn nu&ocirc;i. </p> <p>Cảm ơn đ&atilde; d&agrave;nh ch&uacute;t thời gian qu&yacute; b&aacute;u để đọc tin. ...</p> <p class="p_last"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://s1356.photobucket.com/albums/q740/tonytuan_83/?action=view&amp;current=ChimTriDo_zpsf5a1ffe5.jpg#%21oZZ1QQcurrentZZhttp%3A%2F%2Fs1356.photobucket.com%2Falbums%2Fq740%2Ftonytuan_83%2F%3Faction%3Dview%26current%3DChimTriBo_zpsfd9edfeb.jpg">http://s1356.photobucket.com/albums/q740/tonytuan_83/?action=view&curren;t=ChimTriDo_zpsf5a1ffe5.jpg#!oZZ1QQcurrentZZhttp%3A%2F%2Fs1356.photobucket.com%2Falbums%2Fq740%2Ftonytuan_83%2F%3Faction%3Dview%26current%3DChimTriBo_zpsfd9edfeb.jpg</a>&nbsp;&nbsp;</p> <p class="p_last">&nbsp;Mời c&aacute;c bạn xem clip Trĩ cảnh qua link dưới đ&acirc;y&nbsp;http://www.youtube.com/watch?v=YApMRbaAJr4</p><p class="p_last">&nbsp;</p><p class="p_last">&nbsp;<img title="B&aacute;n Chim Trĩ" alt="B&aacute;n Chim Trĩ" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/12/16/1071815/201212002204_chuong_1.jpg" border="0" /><img title="B&aacute;n Chim Trĩ" alt="B&aacute;n Chim Trĩ" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/12/16/1071815/201212003159_chuong_2.jpg" border="0" /><img title="B&aacute;n Chim Trĩ" alt="B&aacute;n Chim Trĩ" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/12/16/1071815/201212004028_chim_tri_den_1.jpg" border="0" />&nbsp;</p><p class="p_last">&nbsp;<img title="B&aacute;n Chim Trĩ" alt="B&aacute;n Chim Trĩ" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/12/23/1071815/201212205343_chim_tri_do_3.jpg" border="0" /></p><p class="p_last">&nbsp;<img title="B&aacute;n Chim Trĩ" alt="B&aacute;n Chim Trĩ" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/02/17/1071815/201302210150_sdc13313.jpg" border="0" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Quốc Tuấn
- Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội
- Điện thoại: 0972556986 - Fax:
- email: tonytuan8388@gmail.com