CHLORINE, IODINE, VI SINH, KHÁNG SINH, ...trong nuôi trồng thủy sản

  • Thread starter truongphu2012
  • Ngày gửi
T

truongphu2012

Guest
#1
<p><strong>C&ocirc;ng ty TM DV XNK Trường Ph&uacute; chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp số lượng lớn c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu, phụ gia, h&oacute;a chất, vật tư ng&agrave;nh: Chăn Nu&ocirc;i, Th&uacute; Y, Nu&ocirc;i Trồng Thủy Sản, Chế Biến Thủy Sản, Thực Phẩm, N&ocirc;ng Nghiệp, H&oacute;a Chất, C&ocirc;ng Nghiệp&hellip;</strong></p><p>Giao h&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</p><p>Đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n tư vấn kỹ thuật, b&aacute;n h&agrave;ng chuy&ecirc;n nghiệp, tận t&acirc;m. Đặc biệt hỗ trợ kỹ thuật cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty mới bắt đầu sản xuất.</p><p><strong>Li&ecirc;n hệ: Ms.Nhanh(0984.395.088) / VP Kinh Doanh (08) 3600 3043 / (08) 3600 9612</strong></p><p><strong>Danh mục sản phẩm:</strong> Chlorine (Calcium Hypocholrite) / Povidone Iodine USP / Povidone Iodine Complex (dạng nước) / Vitamin C 99% / Vitamin C Mono Phosphate (bền nhiệt) / Fish Soluble Extract (Dịch chiết c&aacute;) / Sodium Bicarbonate &nbsp;(Soda lạnh) / Zeolite hạt (Indonesia) / Zeolite bột (Indonesia) / Vi sinh nguy&ecirc;n liệu (USA) / Yucca bột /&nbsp; Yucca nước / TCCA / Sunfat đồng (CuSO4) / Thuốc t&iacute;m&nbsp; (KMnO4) / Dinh dưỡng si&ecirc;u tăng trọng / Dầu gan mực / Lecithin / Oxytagen bột (Sodium Percarbonate Granular) / Oxytagen vi&ecirc;n (Sodium Percarbonate Tablet) / Dry Yeast / Beta Glucan / Formalin (Formon) / EDTA 4 Na<sup><font size="2">+ </font></sup>/ Oxy gi&agrave; (H&shy;2O2) / Bột đ&aacute; (CaCO3) / Saponin / Ampicilline / Amoxcilline / Enrofloxacine HCl / Sulfa Dimidine Sodium / Sulfa Dimidine / Trimethoprime / Colistin / Florfenicol / Oxytetraciline / Dextrose monohydrate / Dextrose Anhydrous / Acid Citric / Lactose / Maltose Dextrine / Hương cam / Hương d&acirc;u / Hương sữa / Vị ngọt tố / Glycerin / Stimuler (Hoạt chất sinh học k&iacute;ch th&iacute;ch t&ocirc;m lột x&aacute;c, tăng trưởng) / Gromone (K&iacute;ch th&iacute;ch tăng trưởng) / Soda Ash Light / Chloramin T / Chloramin B / Sortbitol / Vitamin / Kho&aacute;ng chất / BKC&hellip; &nbsp;&nbsp;</p><p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV XNK TRƯỜNG PH&Uacute;</strong></p><p><strong>118/142 Phan Huy &Iacute;ch, P.15, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, Tp.HCM</strong></p><p><strong>Đt: (08) 3600 3043 / (08) 3600 9612</strong></p><p><strong>Fax: (08) 38 31 31 21</strong></p><p><strong>VP.Kinh doanh: Ms.Nhanh (0984.395.088)</strong></p><p class="p_last"><strong>Email: <a href="mailto:nhanh_truongphu@yahoo.com" target="_blank" rel="nofollow">nhanh_</a><a href="mailto:truongphu@yahoo.com" target="_blank" rel="nofollow">truongphu@yahoo.com</a></strong></p><p class="p_last"><strong>Website: <strong><a href="http://truongphuchem.com/">http://truongphuchem.com/</a></strong>&nbsp;</strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH TM DV XNK TRƯỜNG PHÚ
- Địa chỉ: 118/142 Phan Huy Ích, P 15, Q Tân Bình, TP HCM
- Điện thoại: 0836003403 - Fax: 0836009612
- email: nhanh_truongphu@yahoo.com
 

Top