chuối giống cấy mô

tranthe179

Lữ khách
#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p style="text-align: center" class="p_first"><span style="font-size: small"><strong><span style="font-size: large">CHUỐI GIỐNG NU&Ocirc;I CẤY M&Ocirc; TẠI XANHVIETBIOTE</span><span style="font-size: large">CH</span></strong><br /></span></p> <p><span style="font-size: medium">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c giống chuối cấy m&ocirc; như chuối gi&agrave; Hương, gi&agrave; L&ugrave;n, Laba, Ti&ecirc;u Hồng, chuối Nam Mỹ, chuối Xi&ecirc;m (Chuối t&acirc;y, Chuối Sứ), Chuối Tr&agrave; Bột...</span></p> <p><span style="font-size: medium"> <a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/xxy1360310698.jpg"><img width="226" height="161" border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/medium_xxy1360310698.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/ved1360311760.jpg"><img width="188" height="141" border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/medium_ved1360311760.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/xcs1360311775.jpg"><img width="195" height="146" border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/medium_xcs1360311775.jpg" /></a></span></p> <p><span style="font-size: medium">Với khả năng nh&acirc;n nhanh c&aacute;c giống chuối tr&ecirc;n qui m&ocirc; c&ocirc;ng nghiệp bằng c&ocirc;ng nghệ tế b&agrave;o </span></p> <p><span style="font-size: medium"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/mfq1360310737.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/medium_mfq1360310737.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/khf1360310707.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/medium_khf1360310707.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/iju1360311734.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/medium_iju1360311734.jpg" /></a><br /></span></p> <p><span style="font-size: medium">thực vật, tạo ra một lượng lớn c&acirc;y giống c&oacute; phẩm chất ưu t&uacute;, năng xuất cao nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu trồng chuối cho n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp.</span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium">Trồng chuối bằng c&acirc;y chuối&nbsp;</span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"> cấy m&ocirc;</span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"> sạch bệnh l&agrave; một phương ph&aacute;p rất hiệu quả v&agrave; c&oacute; rất nhiều ưu điểm so với kỹ thuật trồng chuối bằng chồi con như: c&acirc;y chuối cấy m&ocirc; rẻ, dễ vận chuyển, sạch bệnh v&agrave; dễ nh&acirc;n nhanh với số lượng lớn. Trồng chuối bằng phương ph&aacute;p n&agrave;y cho tỉ lệ c&acirc;y con sống s&oacute;t sau khi trồng l&agrave; rất cao. T&iacute;nh đồng nhất của c&acirc;y chuối nu&ocirc;i cấy m&ocirc; gi&uacute;p ch&uacute;ng ta c&oacute; thể điều khiển được thời gian ra hoa v&agrave; thời gian thu hoạch cũng như gia tăng năn</span>g <span style="font-size: medium">suất v&agrave; chất lượng tr&aacute;i.</span></span></p> <p><span style="color: #ff00ff"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Ks Thế 01699927027, Ks Trang 0986612619, Mr Đức 0913702929 hoặc gh&eacute; thăm website: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.xanhvietbiotech.com/">www.xanhvietbiotech.com</a><br /></span></span></span></p> <p class="p_last"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><br /></span></span></p></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thế
- Địa chỉ: Long Khánh - Đồng Nai
- Điện thoại: 01699927027 - Fax: 0613647999
- email: tdthebio@gmail.com