chuyên cung cấp các loại cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây ăn quả

  • Thread starter quanghung_vn89
  • Ngày gửi
Q

quanghung_vn89

Guest
#1
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif">Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>c&acirc;y</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>b&oacute;ng m&aacute;t</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>(phượng, x&agrave; cừ, muồng...),<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>c&acirc;y lấy gỗ</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>(keo, l&aacute;t, sưa...),<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>c&acirc;y ăn quả</strong><span class="apple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span>(khế ngọt c&aacute;c loại, xo&agrave;i, b&ograve;ng, chanh, ổi t&aacute;o...) v&agrave; nhiều loại c&acirc;y kh&aacute;c.</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Khi qu&yacute; kh&aacute;ch li&ecirc;n hệ sẽ được tư vấn để lựa chọn những loại c&acirc;y tốt nhất với gi&aacute; cả phải chăng, trồng c&acirc;y c&oacute; bảo h&agrave;nh (c&acirc;y đi c&ocirc;ng tr&igrave;nh)</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Địa chỉ: vườn ươm Chiến Thắng, An L&atilde;o, Hải Ph&ograve;ng</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xin li&ecirc;n hệ: Mr Hưng.</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 15pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SĐT; 0937723250 hoặc địa chỉ email: quanghung236@gmail.com</span></em></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trịnh quang hưng
- Địa chỉ: Chiến Thắng, An Lão, Hải phòng
- Điện thoại: 0937723250 - Fax:
- email: quanghung236@gmail.com
 

Đối tác


Top