Chuyen cung cap vat tu trong rau Thuy Canh

  • Thread starter hatgiongrau
  • Ngày gửi
H

hatgiongrau

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p align="center"><font size="4" color="#00cc00"><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN N&Ocirc;NG NGHIỆP THI&Ecirc;N LỘC</strong></font></p><p align="center"><font size="3">Nơi cung cấp hạt giống rau c&aacute;c loại, vật tư trồng rau thủy canh, hệ thống trồng rau thủy canh tại nh&agrave;.</font></p><p align="center"><strong><font size="2">Li&ecirc;n hệ : Mr. Kim 0903710357 / 0822411239 </font></strong></p><p align="center"><font size="2" color="#0000ff">Website : hatgiongrau.com; congnghetrongrausach.com ; kythuattrongrausach.com </font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen van Truong
- Địa chỉ: 201/65/6 Duong Nguyen Xi, phuong 26, Quan Binh Thanh, Tp.HCM
- Điện thoại: 0903710357 - Fax:
- email: infothienloc@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx