chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo cá chạch bùn

Trần Tuấn Minh

Thành viên mới
#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif">Kĩ&nbsp; sư&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp; &nbsp;&nbsp;TRẦN MINH TUẤN</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif">GIỚI THIỆU :</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&oacute;m tắt&nbsp; kĩ thuật sinh sản nh&acirc;n tạo c&aacute; chạch b&ugrave;n , ương nu&ocirc;i c&aacute; bột n&ecirc;n c&aacute;<u> </u>giống , mật độ ương nu&ocirc;i ,&nbsp; hướng dẫn kĩ thuật nu&ocirc;i thương phẩm c&aacute; chạch b&ugrave;n.</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif" /></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Một số đặc điểm sinh học</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">* Ph&acirc;n loại &ndash; ph&acirc;n bố</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Chạch b&ugrave;n c&ograve;n gọi l&agrave; chạch đồng. L&agrave; một lo&agrave;i c&aacute; kinh tế cỡ nhỏ, sống chủ yếu ở lớp b&ugrave;n trong ao, hồ, ruộng l&uacute;a, k&ecirc;nh mương&hellip; Ở nước ta, chạch b&ugrave;n thường gặp ở c&aacute;c tỉnh miền Bắc v&agrave; Bắc Miền Trung. Chạch b&ugrave;n cũng ph&acirc;n bố rộng r&atilde;i ở một số nước ch&acirc;u &Aacute; như Nhật Bản, Triều Ti&ecirc;n, H&agrave;n Quốc, Trung Quốc. Do thịt thơm ngon, h&agrave;m lượng đạm cao tới 18,43%, chất b&eacute;o &iacute;t chỉ c&oacute; 2,69%, l&agrave; động vật thủy sản nhiều đạm v&agrave; &iacute;t mỡ, chạch b&ugrave;n cũng đang l&agrave; mặt h&agrave;ng xuất khẩu. Bởi vậy chạch b&ugrave;n sớm trở th&agrave;nh một đối tượng nu&ocirc;i chủ lực ở Việt Nam trong v&agrave;i năm tới.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">* H&igrave;nh th&aacute;i</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">C&aacute; m&igrave;nh d&agrave;i, đọan trước v&acirc;y bụng h&igrave;nh ống tr&ograve;n, đoạn sau dẹt dần, cuống đu&ocirc;i dẹt mỏng. Đầu tương đối nhọn, mắt nhỏ c&oacute; da che phủ. Độ xi&ecirc;n của m&oacute;m lớn. Miệng ở ph&iacute;a dưới h&igrave;nh m&oacute;ng ngựa. C&oacute; 5 đ&ocirc;i r&acirc;u, khe mang nằm ở ch&acirc;n v&acirc;y ngực. Hậu m&ocirc;n ở gần v&acirc;y hậu m&ocirc;n. V&acirc;y đu&ocirc;i h&igrave;nh tr&ograve;n, tuyến b&ecirc;n ho&agrave;n chỉnh. Hai b&ecirc;n lưng m&agrave;u tro đậm, c&oacute; con c&oacute; đốm đen xen kẽ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">* Tập t&iacute;nh sống</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">L&agrave; một lo&agrave;i c&aacute; sống đ&aacute;y, sống ở khu vực n&ocirc;ng của s&ocirc;ng, hồ, ao, ruộng, k&ecirc;nh mương. C&aacute; Chạch c&oacute; sức th&iacute;ch nghi nhanh ở m&ocirc;i trường xấu. Khi nhiệt độ nước qu&aacute; cao, hoặc qu&aacute; thấp chạch r&uacute;c xuống b&ugrave;n. Khi thời tiết thay đổi bất thường hay khi c&oacute; triệu chứng bệnh, chạch nổi l&ecirc;n mặt nước. Ngo&agrave;i h&ocirc; hấp bằng da, mang, chạch c&ograve;n c&oacute; thể thở bằng ruột, khi nước thiếu &ocirc; xy chạch ngoi l&ecirc;n trực tiếp mặt nước để đớp kh&ocirc;ng kh&iacute;, thực hiện trao đổi kh&iacute; ở trong ruột sau đ&oacute; kh&iacute; được thải qua hậu m&ocirc;n ra ngo&agrave;i.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">* T&iacute;nh ăn</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Chạch ăn tạp, l&uacute;c nhỏ ăn động vật l&agrave; ch&iacute;nh, về sau chuyển dần sang ăn tạp.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">* Sinh trưởng</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Nhiệt độ ph&ugrave; hợp cho chạch sinh trưởng từ 15-30<sup>o</sup>C, th&iacute;ch hợp nhất từ 25-27<sup>o</sup>C. Ở nhiệt độ n&agrave;y chạch ăn khỏe v&agrave; mau lớn. Chạch mới nở chỉ to bằng đầu kim kh&acirc;u, sau 1 th&aacute;ng c&oacute; chiều d&agrave;i 2,5-3 cm, sau nửa năm được 14-16 cm, chạch trưởng th&agrave;nh nặng 30-60g, con to nhất nặng 160 g d&agrave;i 27 cm.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">* Sinh sản</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Chạch b&ugrave;n th&agrave;nh thục ở 1 tuổi, m&ugrave;a đẻ trứng thường từ th&aacute;ng 4-9, rộ nhất từ th&aacute;ng 5-7. Lượng trứng t&ugrave;y theo chiều d&agrave;i th&acirc;n. Chạch c&aacute;i d&agrave;i 16cm c&oacute; khoảng 7000 trứng; Th&acirc;n d&agrave;i 18 cm c&oacute; sức sinh sản khoảng 12-18.000 trứng. Th&acirc;n d&agrave;i 20 cm c&oacute; sức sinh sản 22-24.000 trứng. Trứng c&oacute; dạng h&igrave;nh tr&ograve;n, đường k&iacute;nh 1,2-1,5 mm, m&agrave;u v&agrave;ng, c&oacute; t&iacute;nh d&iacute;nh nhưng lực b&aacute;m kh&ocirc;ng mạnh. Khi đẻ trứng chạch&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">đực<span style="color: blue"> </span>d&ugrave;ng m&oacute;m k&iacute;ch th&iacute;ch v&agrave;o bụng chạch c&aacute;i, chạch c&aacute;i ngoi l&ecirc;n mặt nước, con đực đuổi theo liền v&agrave; quấn chặt v&agrave;o th&acirc;n con c&aacute;i, l&uacute;c n&agrave;y con c&aacute;i đẻ trứng, con đực ph&oacute;ng tinh. Trứng chạch d&iacute;nh tr&ecirc;n cỏ nước hoặc c&aacute;c vật b&aacute;m kh&aacute;c, sau 15 -18 tiếng trứng nở th&agrave;nh chạch bột.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">2. Kỹ thuật nu&ocirc;i chạch b&ugrave;n</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">* Cho đẻ v&agrave; ương chạch con</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Đầu ti&ecirc;n phải chọn chạch bố mẹ đ&atilde; th&agrave;nh thục tốt. Chạch c&aacute;i th&acirc;n d&agrave;i 15 cm, nặng tr&ecirc;n 25 g, bụng to v&agrave; mềm, kh&ocirc;ng bệnh tật, m&agrave;u v&agrave;ng cam, chạch đực d&agrave;i tr&ecirc;n 10cm. Nh&igrave;n b&ecirc;n ngo&agrave;i con đực v&agrave; con c&aacute;i kh&aacute;c nhau r&otilde;.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Đặc trưng b&ecirc;n ngo&agrave;i của chạch đực v&agrave; chạch c&aacute;i</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="431.8pt" style="border-collapse: collapse"> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 92px; border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Đặc trưng</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> </td> <td valign="top" style="width: 132px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Thể h&igrave;nh</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> </td> <td valign="top" style="width: 136px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">V&acirc;y ngực</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> </td> <td valign="top" style="width: 216px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">V&acirc;y lưng</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 92px; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Chạch c&aacute;i</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> </td> <td valign="top" style="width: 132px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">H&igrave;nh ống tr&ograve;n, bụng to tr&ograve;n</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> </td> <td valign="top" style="width: 136px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Rộng v&agrave; ngắn nhỏ, đầu trước hơi tr&ograve;n</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> </td> <td valign="top" style="width: 216px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Kh&ocirc;ng c&oacute; h&igrave;nh g&igrave; đặc biệt</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 92px; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Chạch đực</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> </td> <td valign="top" style="width: 132px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Hơi giống h&igrave;nh ch&oacute;p tr&ograve;n, bụng b&eacute;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> </td> <td valign="top" style="width: 136px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Con đực to hơn con c&aacute;i</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> </td> <td valign="top" style="width: 216px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Hai sườn đầu cuối của ch&acirc;n v&acirc;y lưng c&oacute; mẫu thịt nổi r&otilde; rệt</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Khi sinh sản nh&acirc;n tạo trước hết phải ti&ecirc;m thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch, thuốc thường d&ugrave;ng l&agrave; n&atilde;o th&ugrave;y c&aacute; ch&eacute;p v&agrave; Prolan B (HCG) , LRH &ndash;A<sub>3</sub> v&agrave; Dom ( Motilium-M ). Liều d&ugrave;ng cho chạch đực bằng 50%. Vị tr&iacute; ti&ecirc;m ở đường giữa phần bụng đoạn giữa v&acirc;y ngực v&agrave; v&acirc;y bụng. Ti&ecirc;m xong bỏ c&aacute; v&agrave;o c&aacute;c bể cho chạch đẻ trứng , mỗi bể thả 40-50 con, tỷ lệ đực : c&aacute;i = 1:1, 1</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">:2. Nếu l&agrave;m thụ tinh nh&acirc;n tạo, trước hết mổ chạch đực lấy sẹ, cắt nhỏ, dầm v&agrave;o nước muối sinh l&yacute;, sau vuốt trứng c&aacute; cho v&agrave;o thụ tinh, trứng thụ tinh rắc v&agrave;o bể ương hoặc ấp bằng b&igrave;nh v&acirc;y.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">* Ương chạch con</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp; Ương trực tiếp trong bể ấp trứng. Diện t&iacute;ch bể 4 -10 m<sup>2</sup>, nước s&acirc;u 20-30 cm. Mật độ ương 4000 con/m<sup>2</sup>. Trước khi ương phải tẩy dọn, s&aacute;t tr&ugrave;ng bể ương, b&oacute;n thuốc g&acirc;y m&agrave;u, sau khi thả chạch v&agrave;o tiếp tục b&oacute;n thuốc v&agrave; cho ăn thức ăn. Lượng thức ăn h&agrave;ng ng&agrave;y 3 - 5% trọng lượng chạch con. Ng&agrave;y cho ăn 3-4 lần chủ yếu cho chạch ăn v&agrave;o buổi chiều tối. Khi Chạch đạt cỡ&nbsp;&nbsp;2,5 - 3 cm đạt mẫu 1000 &ndash; 1200 con/kg đưa ra nu&ocirc;i thương phẩm.Tỉ lệ sống của chach b&ugrave;n từ bột n&ecirc;n giống từ 30 &ndash; 45%.Thời gian ương từ bột l&ecirc;n giống : 32 -35 ng&agrave;y</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp; Ương chạch ngo&agrave;i ruộng hoặc ao . Diện t&iacute;ch 100 &ndash; 200 m<sup>2 </sup><sub>.</sub> Mật độ ương 5000 con/m<sup>2</sup>. Trước khi ương phải tẩy dọn, s&aacute;t tr&ugrave;ng ruộng.diệt tạp tốt, b&oacute;n thuốc g&acirc;y m&agrave;u, sau khi thả chạch v&agrave;o tiếp tục b&oacute;n thuốc v&agrave; cho ăn thức ăn. Lượng thức ăn h&agrave;ng ng&agrave;y 3 - 5% trọng lượng chạch con. Ng&agrave;y cho ăn 3-4 lần. Khi Chạch đạt cỡ&nbsp;&nbsp;2,5 - 3 cm đạt mẫu 1000 &ndash; 1200 con/kg đưa ra nu&ocirc;i thương phẩm.Tỉ lệ sống của chach b&ugrave;n từ bột n&ecirc;n giống từ 20 &ndash; 35%.Thời gian ương từ bột l&ecirc;n giống : 25 &ndash; 28 ng&agrave;y</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">* Nu&ocirc;i c&aacute; chạch thương phẩm</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Ti&ecirc;u chẩn c&aacute; chạch nu&ocirc;i thương phẩm phải đạt k&iacute;ch cỡ tr&ecirc;n 3cm v&agrave; c&oacute; mẫu l&agrave; 900 &ndash; 1000 con/kg</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">- Nu&ocirc;i c&aacute; chạch thương phẩm trong ruộng</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">: y&ecirc;u cầu b&ugrave;n ruộng hơi chua, &iacute;t c&aacute;t b&ugrave;n, kh&ocirc;ng c&oacute; mạch nước ngầm phun l&ecirc;n, bờ ruộng chắc chắn, c&oacute; lưỡi chắn giữ đảm bảo, trong ruộng đ&agrave;o một v&agrave;i hố nhỏ rộng 4-6m<sup>2</sup>, s&acirc;u 30-40 cm để cho chạch tr&uacute; nắng v&agrave; cũng l&agrave; nơi thu hoạch khi th&aacute;o cạn nước ruộng. Mật độ thả 10 kg chạch giống trong 100 m<sup>2</sup>. Mỗi ng&agrave;y cho chạch ăn 1-2 lần bằng thức ăn tinh với lượng 5% trọng lượng chạch thức ăn c&ocirc;ng nghiệp d&ugrave;ng cho c&aacute; Chạch c&oacute; h&agrave;m lượng đạm từ 30-35%. Nếu ruộng được b&oacute;n l&oacute;t đầy đủ c&oacute; nhiều thức ăn tự nhi&ecirc;n th&igrave; c&oacute; thể giảm thức ăn tinh.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Nu&ocirc;i trong ruộng c&oacute; thể đạt tỷ lệ sống 75-90%.thời gian nu&ocirc;i l&agrave; 4 - 5 th&aacute;ng</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">- Nu&ocirc;i trong ao</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">. Sử dụng ao n&ocirc;ng, c&oacute; diện t&iacute;ch 100-200 m<sup>2</sup>, mức nước s&acirc;u 30-40cm. Trong ao c&oacute; hố s&acirc;u 60-70 cm. Thả 10 kg chạch giống /100 m<sup>2</sup>&nbsp;ao. Tỷ lệ sống đạt 75 -85%. &nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Nu&ocirc;i trong ao tốc độ tăng trọng của chạch thấp hơn nu&ocirc;i trong ruộng.thời gian nu&ocirc;i 4 -5 th&aacute;ng</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">- Khuyến c&aacute;o</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif"> : kh&ocirc;ng n&ecirc;n ph&aacute;t triển nu&ocirc;i thương phẩm c&aacute; tr&ecirc;n bể,c&aacute; hay bị bệnh v&agrave; ph&aacute;t triển k&eacute;m hơn so với nu&ocirc;i c&oacute; b&ugrave;n</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">- bệnh của c&aacute; . </span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">c&aacute; chạch hay mắc những bệnh như suốt huyết,nấm thủy my,b&oacute;ng nước những bệnh tr&ecirc;n thường mắc v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; c&oacute; nhiệt độ cao.những ng&agrave;y nắng n&oacute;ng cần tăng nước ở ruộng hoặc ao nu&ocirc;i thương phẩm.trong ao ương c&aacute; bột cần tăng nước v&agrave; cho c&aacute;c gi&aacute; thể chạch c&oacute; thể b&aacute;m v&agrave;o để chạch con kh&ocirc;ng bị nổi b&oacute;ng hơi.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&agrave;i viết c&ograve;n nhiều thiếu s&oacute;t.Mong mọi người g&oacute;p &yacute; để c&oacute; thể ph&aacute;t triển con c&aacute; chạch b&ugrave;n th&agrave;nh một đối tượng nu&ocirc;i c&oacute; hiệu quả cao.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhận chuyển giao c&ocirc;ng nghệ sinh sản nh&acirc;n tạo c&aacute; chạch b&ugrave;n v&agrave; ương nu&ocirc;i c&aacute; chạch b&ugrave;n từ bột l&ecirc;n giống. </span></strong><em><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">( gi&aacute; cả thỏa thuận )</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp; T&igrave;m đối t&aacute;c hợp t&aacute;c đầu tư mở rộng thị trường c&aacute; chạch b&ugrave;n</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; bảng gi&aacute; c&aacute; chạch b&ugrave;n : </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + C&aacute; bột&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 600 ngh&igrave;n/ 1 vạn ( c&oacute; sẵn )</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + C&aacute; hương 1 &ndash; 1,3 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 1,5 trieu / 1 vạn ( đặt trước )</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + C&aacute; giống 1,8 &ndash; 2,2 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 2,6 trieu /1 vạn (đặt trước )</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + C&aacute; giống 2,5 &ndash; 3,5 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 3,2 trieu /1 vạn ( đặt trước )</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + c&aacute; giống 5 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 4,5trieu / 1 vạn (đặt trước )</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Mọi &yacute; kiến xin li&ecirc;n hệ :</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Kĩ sư nu&ocirc;i trồng thủy sản : Trần Minh Tuấn</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Địa chỉ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Thị Trấn Quỹ Nhất &ndash; Nghĩa Hưng &ndash; Nam Định</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Gmail&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : </span><a href="mailto:Tranminhtuantsk8@gmail.com"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Tranminhtuantsk8@gmail.com</span></a><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">Điện thoại&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 0978163734</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><em><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></u></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần minh tuấn
- Địa chỉ: Thị Trấn Quỹ Nhất - Nghĩa Hưng - Nam Định
- Điện thoại: 097816734 - Fax:
- email: hoangdekhongngoi_4@yahoo.com
 

ndLinh

Chạch giống! 0984691913
#3
Hiện nay các tỉnh miền Bắc đang rộ lên phong trào nuôi cá Chạch đồng nhưng do chưa tìm hiểu kỹ về đặc điểm của con này nên đã có rất nhiều người thất bại nặng nề. Để tránh những rủi ro cho bà con tôi đăng tin này khuyến cáo như sau. Cá Chạch giống loại 2-3cm của các cơ sở cung cắp khi mua về thả ra môi trường mới sẽ bị sốc , cá cỡ này chưa phát triển đằy đủ hệ hô hấp, hệ vẩy cơ quan hô hấp qua da nên khi đánh băt thu gom sẽ bị sây sát tỷ lệ chết cao 70%. nên chỉ mua loại cá 5cm trở lên để tránh hao hut. Hiện nay có một số cơ sở đăng tin bán cá giống loại 5cm nhưng không cho tham quan mô hình nuôi trình diễn, cơ sở sản xuất giống, kế hoạch giao cá không rõ ràng nên bà con hãy cẩn thận vì có thể họ gom cá ngoài tự nhiên về bán cho mình( Lưu ý cá tự nhiên sẽ hao hụt rất lớn - chưa chứng minh được) và hậu quả, thiệt thòi về phần mình là chắc. Thực tế là đến giờ cũng chưa ai nuôi đc cá thương phẩm từ 2 loại giống tự nhiên và ss nhân tạo, hiện nay cũng chưa ai có quy trình nuôi chuẩn nên bà con hãy tham khảo kỹ, thật kỹ đi nhiêu nơi để có thông tin thực tế nhất.

LH 0962485238 để được tư vấn.
Tôi thấy mâu thuẫn quá,
 
Top