Chuyên XNK phân phối nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, thủy sản

  • Thread starter CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM NGÂN -HKN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM NGÂN -HKN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM NGÂN -HKN
- Địa chỉ: so 27 ngõ 2 Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh
- Tel, Fax: 0241.3760167: 0422106668 FaX
- email: trade.anifeed@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>K&Iacute;NH GỬI QUY DOANH NGHIỆP</p><p>C&ocirc;ng ty TNHH HO&Agrave;NG KIM NG&Acirc;N l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối nguy&ecirc;n liệu trong sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i, thủy sản. Sản phẩm của HKN Co., Ltd&nbsp;được nhập khẩu từ c&aacute;c thị trường Nam Mỹ, EU, v&agrave; hệ thống cung cấp trong nước. C&aacute;c sản phẩm của HKN&nbsp;bao gồm: Bột c&aacute; 55, 60, 65 - 67% , Bột xương thịt, 40 - 50% v&agrave; c&aacute;c kho&aacute;ng hữu cơ, Fe, Zn, Cu...C&aacute;c chất hấp thụ độc tố nấm mốc cho thức ăn chăn nu&ocirc;i. C&aacute;c sản phẩm tr&ecirc;n đ&atilde; được nhiều doanh nghiẹp h&agrave;ng đầu tại Miền Bắc, Miền Nam tin d&ugrave;ng v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao về chất lượng v&agrave; dịch vụ</p><p>Qu&iacute; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thường mại tr&ecirc;n cả nước c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để đợc hỗ trợ.</p><p>Gi&aacute; cả cạnh tranh v&agrave; dịch vụ chuy&ecirc;n nghiệp</p><p>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</p><p>C&Ocirc;NG TY TNHH HO&Agrave;NG KIM NG&Acirc;N (HKNCo., Ltd)</p><p>Số 27, ng&otilde; 2 Trần Ph&uacute;, Thị X&atilde; Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh</p><p>Điện thoại: 02413.760167, 04.22106668/ mobile:0906119154</p><p>Email: <a href="mailto:trade.anifeed@gmail.com">trade.anifeed@gmail.com</a> </p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top