Cung cấp cá tầm,cá hồi giống cá tầm thương phẩm khối lượng lớn giá rẻ

#1
<div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><div id="post_message_303202" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word"><p class="MsoNormal" align="center" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: center; line-height: 21px">TRUNG T&Acirc;M PH&Aacute;T TRIỂN L&Acirc;M - N&Ocirc;NG NGHIỆP VĨNH PH&Uacute;C</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em 36pt; padding: 0px; text-indent: 36pt; line-height: 21px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">GIỚI THIỆU SẢN PHẨM C&Aacute; TẦM THƯƠNG PHẨM</strong></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16px">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">I. Giới thiệu về trung t&acirc;m</strong></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển l&acirc;m-n&ocirc;ng nghiệp Vĩnh Ph&uacute;c l&agrave; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở N&ocirc;ng nghiệp &amp; PTNT tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c. C&oacute; chức năng phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; nh&agrave; nước của Sở v&agrave; thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n về ph&aacute;t triển l&acirc;m-n&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh. Trong đ&oacute; c&oacute; nhiệm vụ: Ứng dụng, thử nghiệm v&agrave; sản xuất n&ocirc;ng-l&acirc;m-thủy sản qu&iacute; hiếm.</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 16px"><span class="apple-converted-space" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #333333; background-color: white">II. Phương ch&acirc;m hoạt động</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 16px"><span class="apple-converted-space" style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #333333; background-color: white">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i nỗ lực hướng tới mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững v&agrave; trở th&agrave;nh một Trung t&acirc;m sản xuất giống v&agrave; c&aacute; tầm thương phẩm.&nbsp;</span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Cũng như thế giới trong lĩnh vực ph&acirc;n phối b&aacute;n lẻ, b&aacute;n bu&ocirc;n dựa v&agrave;o ph&aacute;t triển mạng lưới kinh doanh sản phẩm của c&ocirc;ng ty th&ocirc;ng qua si&ecirc;u thị, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn. Trung t&acirc;m hoạt động về nghi&ecirc;n cứu c&aacute; tầm trong c&aacute;c lĩnh vực sau:</span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em 36pt; padding: 0px; line-height: 16px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">- Nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ nu&ocirc;i c&aacute; tầm, sản xuất con giống c&aacute; tầm v&agrave; nu&ocirc;i trồng c&aacute; tầm thương phẩm.<br />- Kinh doanh c&aacute;c sản phẩm c&aacute; tầm thương phẩm, c&aacute;c loại sản phẩm chế biến từ c&aacute; tầm. Ph&aacute;t triển thương hiệu C&aacute; Tầm Tam Đảo.</span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">III.&nbsp; Giới thiệu về c&aacute; tầm Tam Đảo</strong></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 16px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">1.&nbsp;</span>Điều kiện tự nhi&ecirc;n:</strong></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 16px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #333333; background-color: white">Ở Vĩnh Ph&uacute;c c&oacute; d&atilde;y n&uacute;i Tam Đảo d&agrave;i h&agrave;ng chục km, đặc biệt l&agrave; c&oacute; khu nghỉ m&aacute;t Tam Đảo độ cao phổ biến tr&ecirc;n dưới 900 m&eacute;t so với mặt nước biển với kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, nguồn nước từ c&aacute;c kẽ n&uacute;i dồi d&agrave;o lu&ocirc;n giữ nhiệt độ ổn định từ 15 - 22 độ C.<span class="apple-converted-space" style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;Rất thuận lợi cho việc nu&ocirc;i trồng thủy sản nước lạnh c&aacute; Tầm.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">2. Nu&ocirc;i trồng c&aacute; tầm:</strong></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 16px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important">T</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #333333">rung t&acirc;m l&agrave; đơn vị ti&ecirc;n phong đưa giống c&aacute; tầm về nu&ocirc;i ở Tam Đảo. Năm 2008 Trung t&acirc;m đ&atilde; nhập tr&ecirc;n 10.000 con giống c&aacute; tầm Seberi, Nga về khu nghỉ m&aacute;t Tam Đảo để nu&ocirc;i thử nghiệm. Kết quả sau 4 năm nu&ocirc;i trồng, hiện nay Trung t&acirc;m đ&atilde; x&acirc;y dựng được c&aacute;c qui tr&igrave;nh nu&ocirc;i c&aacute; tầm thương phẩm. Sản xuất được c&aacute; tầm thương phẩm để cung ứng ra thị trường. H&agrave;ng th&aacute;ng trung t&acirc;m cung cấp ra thị trường từ 500-2500kg c&aacute; thương phẩm, chủ yếu cung cấp cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng tr&ecirc;n khu nghỉ m&aacute;t Tam Đảo, trong tỉnh v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận, đặc biệt l&agrave; TP H&agrave; Nội.</span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #333333">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #333333">3. Gi&aacute; trị dinh dưỡng:</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 16px">C&aacute; tầm xuất hiện c&aacute;ch đ&acirc;y hơn 200 triệu năm, l&agrave; một trong những chi c&aacute; cổ nhất hiện c&ograve;n tồn tại. C&aacute; tầm được biết đến l&agrave; một loại thực phẩm c&oacute; gi&aacute; trị cao. C&aacute; c&oacute; thịt trắng, dai, vị b&eacute;o ngậy c&oacute; th&agrave;nh phần dinh dưỡng cao, dễ hấp thu v&agrave; dễ ti&ecirc;u ho&aacute;.Thịt c&aacute; chứa nhiều vitamin A, phốt pho, selen v&agrave; vitamin B6, B12 ngo&agrave;i ra c&ograve;n chứa nhiều omega 3 v&agrave; omega 6. Rất nhiều nh&agrave; h&agrave;ng đ&atilde; bổ sung thực đơn với c&aacute;c m&oacute;n ăn chế biến từ lo&agrave;i c&aacute; n&agrave;y để đ&aacute;p ứng nhu cầu thưởng thức của kh&aacute;ch.</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 16px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Một con c&aacute; tầm c&oacute; thể được chế biến l&agrave;m 6 m&oacute;n. Điểm đặc biệt của loại c&aacute; n&agrave;y đ&oacute; l&agrave; xương ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể ăn được v&igrave; được cấu tạo từ sụn, v&igrave; thế c&aacute;c m&oacute;n ăn được chế biến gần như kh&ocirc;ng bỏ đi một phận n&agrave;o. Đầu xương, đu&ocirc;i l&agrave;m m&oacute;n hấp x&igrave; dầu. Thịt c&aacute; vừa ngọt m&agrave; dai được th&aacute;i mỏng chế biến m&oacute;n gỏi, một phần được l&agrave;m m&oacute;n nướng, m&oacute;n s&uacute;p&hellip;.C&aacute; tầm sau khi chế biến, người ăn sẽ cảm nhận được vị thơm dai của m&oacute;n gỏi, vị b&ugrave;i, ngậy b&eacute;o của m&oacute;n nướng, vị gi&ograve;n tan của m&oacute;n hấp x&igrave; dầu.</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #333333" /></strong></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 16px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Với phương ch&acirc;m hoạt động &quot;Chất lượng cao, gi&aacute; cạnh tranh&quot; v&igrave; vậy sứ mệnh của Trung t&acirc;m ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; lu&ocirc;n phấn đấu mang đến cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng sản phẩm C&aacute; tầm vốn được coi l&agrave; thực phẩm cao cấp tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, với chất lượng tuyệt đối đảm bảo v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh thấp nhất.</span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 16px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Ph&ograve;ng Kinh doanh &amp; Du lịch Trung t&acirc;m ph&aacute;t triển l&acirc;m-n&ocirc;ng nghiệp Vĩnh ph&uacute;c.</strong></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 16px"><br /></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Email&nbsp;<strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:tranhanhvp88@gmail.com">tranhanhvp88@gmail.com</a>&nbsp; sđt: 0987817225</strong></p><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong>&nbsp;tranhanhvp88<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- Địa chỉ:&nbsp;</strong>Trung t&acirc;m ph&aacute;t triển l&acirc;m-n&ocirc;ng nghiệp Vĩnh Ph&uacute;c<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- Điện thoại:&nbsp;</strong>0987817225 - Fax:&nbsp;<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">- email:&nbsp;</strong>tranhanhvp88@gmail.com&nbsp;<br /></blockquote></div></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/100628-Cung-cap-ca-tam-ca-hoi-giong-ca-tam-thuong-pham-khoi-luong-lon-gia-re#ixzz0AQvRkySF">http://agriviet.com/home/threads/100628-Cung-cap-ca-tam-ca-hoi-giong-ca-tam-thuong-pham-khoi-luong-lon-gia-re#ixzz0AQvRkySF</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tranhanhvp88
- Địa chỉ: Trung tâm phát triển lâm-nông nghiệp Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0987817225 - Fax:
- email: tranhanhvp88@gmail.com
 

#2
hiện giờ mình đang xuất hàng vào Đà Nẵng theo đường bộ. mình cũng có ý định xuất vào miền nam theo đường hàng không, nhưng mình co hỏi thì giá thành sân bay nội bài nhưng mắc quá. cho mình hỏi cước vận chuyển chỗ bạn là bao nhiêu tiền /1kg
 
#5
còn tùy thuộc vào khách hàng họ lấy khối lượng nhiều hay ít/1lan bạn ah. Hiện tại ở chỗ mình có 2 loại cá với 2 giá sau (bao gồm đóng gói khí oxi trong thùng xốp + vận chuyển xuống sân bay)ghi chú: giá tại sân bay nội bài
cá tầm Trung Quốc:140.000/1kg
cá tầm Nga:165.000/1kg
Nếu bạn thực sự quan tâm thì có thể liên lạc với mình theo sđt 0987817225, mình sẽ trao đổi giá cả cụ thể hơn.
 
Last edited:
Top