Cung Cấp Chim Trĩ Giống, Sinh sản, Thương Phẩm, Trứng Tại Thái Bình

#1
<p>Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp chim trĩ giống, chim trĩ sinh sản, chim trĩ thương phẩm (thịt), chim trĩ cảnh v&agrave; trứng chim trĩ. B&agrave; con c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu về loại vật nu&ocirc;i n&agrave;y xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i, b&agrave; con sẽ được tư vấn kĩ thuật trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i. B&agrave; con cũng c&oacute; thể đến cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i để tham quan v&agrave;&nbsp;được hướng dẫn trực tiếp những thao t&aacute;c cơ bản về c&aacute;ch l&agrave;m chuồng trại, vệ sinh, chăm s&oacute;c trong từng giai đoạn, cho ăn, cho uống vắc xin, nhận biết dấu hiệu bệnh v&agrave; c&aacute;ch xử l&yacute; hiệu quả</p> <p>Qu&iacute; b&agrave; con tham khảo gia b&aacute;n hiện&nbsp;tại của ch&uacute;ng t&ocirc;i:</p> <p>Chim trĩ giống 3 ng&agrave;y tuổi (d&agrave;nh cho người đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm nu&ocirc;i): 50.000 đ/con</p> <p>Chim trĩ 30 ng&agrave;y tuổi (d&agrave;nh cho người mới nu&ocirc;i): 90.000 đ/con</p><p>Chim trĩ dự bị (bắt đầu sinh sản) 3 con m&aacute;i + 1 con trống (d&agrave;nh cho người c&oacute; kinh nghiệm &uacute;m chim non): 4.000.000 đ/ bộ (3 m&aacute;i + 1 trống)</p> <p>Trứng chim trĩ c&oacute; trống (d&agrave;nh cho người c&oacute; phương tiện ấp v&agrave; &uacute;m chim non): 30.000 đ/ trứng</p> <p>B&agrave; con c&oacute; nhu cầu mua số lượng lớn xin vui l&ograve;ng đặt trước để hưởng chiết khấu về số lượng</p> <p>Để biết them th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ:</p> <p>CƠ SỞ HUY HO&Agrave;NG (TH&Aacute;I B&Igrave;NH)</p> <p>Th&ocirc;n Nam An - Hồng Giang - Đ&ocirc;ng Hưng - Th&aacute;i B&igrave;nh</p> <p>Điện thoại: 0909 813 870</p> <p>Người li&ecirc;n hệ: &Ocirc;ng Trương Văn Ho&agrave;ng</p> <p>Email: <a href="mailto:vincent.oic@gmail.com">vincent.oic@gmail.com</a></p> <p>CƠ SỞ TH&Agrave;NH AN (HỒ CH&Iacute; MINH)</p> <p>Th&aacute;i Mỹ - Củ Chi - Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</p> <p>Điện thoại: 0918 399 826</p> <p>Người li&ecirc;n hệ: &Ocirc;ng Trương Văn Toản</p> <p>Email: <a href="mailto:vincent.oic@gmail.com">vincent.oic@gmail.com</a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vincent Toan
- Địa chỉ: Thôn Nam An, Hồng Giang, Đông Hưng, Thái Bình
- Điện thoại: 0909813840 - Fax: 0918399826
- email: vincent.oic@gmail.com
 

Top