Cung cấp giống cá chẽm, cá Mú, Cá Bớp, cá chim vây vàng

  • Thread starter Thao cá chẽm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Thao cá chẽm

Guest
#1
<p><img title="Smile" alt="Smile" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" />&nbsp;CUNG CẤP GIỐNG C&Aacute; CHẼM - C&Aacute; M&Uacute;- C&Aacute; BỚP- C&Aacute; CHIM V&Acirc;Y V&Agrave;NG CHẤT LƯỢNG CAO</p><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="color: #332d14">C&ocirc;ng ty TNHH Trại Nu&ocirc;i C&aacute; Sai Pac l&agrave; một trại nu&ocirc;i c&aacute; hiện đại v&agrave; tinh vi c&oacute; quy&nbsp; m&ocirc; 5 hecta nằm c&aacute;ch biển 500m tại x&atilde; Phước Hải, tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u chuy&ecirc;n cung cấp giống v&agrave; thương phẩm c&aacute; Chẽm, c&aacute; M&uacute;, c&aacute; Bớp, c&aacute; Chim v&acirc;y v&agrave;ng... Với c&ocirc;ng suất cung cấp cho thị trường 2000 tấn/ năm v&agrave; 300 triệu c&aacute; giống/ năm. </span><span style="color: black">C&ocirc;ng ty Sai-Pac đ&atilde; trải qua 5 năm nghi&ecirc;n cứu thật chắc chắn về hiệu quả chi ph&iacute; của c&ocirc;ng nghệ nu&ocirc;i trồng v&agrave; cuối c&ugrave;ng chọn c&ocirc;ng nghệ nu&ocirc;i tuần ho&agrave;n (RAS), một c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến đối với Việt Nam m&agrave; đ&atilde; được chứng minh l&agrave; c&oacute; hiệu quả về chi ph&iacute; trong x&acirc;y dựng v&agrave; chi ph&iacute; hoạt động trong tương lai với việc tiết kiệm được ngay điện năng tạo kh&iacute; oxy, tỉ lệ ho&aacute;n chuyển thức ăn (FCR), kiểm so&aacute;t quản l&yacute; nước v&agrave; quan trọng hơn cả l&agrave; mật độ an to&agrave;n sinh học trong mọi khu vực của hoạt động, v&igrave; vậy cho ph&eacute;p c&aacute; ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; định mức nu&ocirc;i cao hơn tr&ecirc;n mỗi m&eacute;t khối nước, giảm nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; chi ph&iacute; cho ăn.Mục ti&ecirc;u của c&ocirc;ng ty l&agrave; cung cấp cho thị trường nu&ocirc;i thủy sản những con giống chất lượng cao, khả năng kh&aacute;ng bệnh v&agrave; tăng tưởng tốt nhất. <p>&nbsp;</p></span></font></font><span style="color: black"><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></span><span style="color: black; mso-ansi-language: VI"><font face="Times New Roman" size="3">Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ hoặc v&agrave;o đường link b&ecirc;n dưới để biết th&ecirc;m chi tiết:<br /></font><a href="http://www.vietlinh.com.vn/saipac.html" target="_blank"><span style="color: #088108; text-decoration: none; text-underline: none"><font face="Times New Roman" size="3">http://www.vietlinh.com.vn/saipac.html</font></span></a><br /></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="color: black">Bộ phận kinh doanh v&agrave; chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng : </span><span style="color: black; mso-ansi-language: VI">Nguyễn </span><span style="color: black">Văn Thao &ndash; 0985.122.102</span></font></font><span style="color: black; mso-ansi-language: VI"><br /><font face="Times New Roman" size="3">Cty TNHH Trại Nu&ocirc;i C&aacute; Sai-Pac<br />Email:</font></span><span style="color: #088108"><a href="mailto:thaonguyendhv@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3">thaonguyendhv@gmail.com</font></a></span><span style="color: black; mso-ansi-language: VI"><p>&nbsp;</p></span> <p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thao cá chẽm
- Địa chỉ: Đất Đỏ- Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 0985122102 - Fax:
- email: thaonguyendhv@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận