Cung cấp giống chuối, lan cấy mô số lượng lớn

  • Thread starter tieuphongnl
  • Ngày gửi
T

tieuphongnl

Guest
Chúng tôi hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT] TP. HCM có kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng cung c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i c[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mô s[FONT=&quot]ố[/FONT] l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i Laba, chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i già, chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i xiêm, chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i tiêu.
Quy cách chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i:
- Chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i nuôi c[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mô đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hóa b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách [FONT=&quot]ươ[/FONT]m trên lu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, có t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 2 -3 lá, t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c r[FONT=&quot]ễ[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i. Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n [FONT=&quot]ươ[/FONT]m trong b[FONT=&quot]ầ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]t. Sau 1 tháng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] tr[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.
- Chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i nuôi c[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mô đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hóa 3 tháng trong b[FONT=&quot]ầ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, cao t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 35 -40cm, có 4 -6 lá, có th[FONT=&quot]ể[/FONT] tr[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.
Lan Denro, Mokara, H[FONT=&quot]ồ[/FONT] đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p, Đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a lan.
Ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c bán: mua đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]t bán đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n.
Cá nhân, đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n v[FONT=&quot]ị[/FONT] có nhu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u xin liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i anh Phong qua đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] email: biotechnlu@gmail.com Ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT] đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 01227047627
 


Last edited by a moderator:
T

tieuphongnl

Guest
Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ email hoặc số điện thoại. Chúng tôi không báo giá trên diễn đàn. Xin thông cảm.
 


Top