cung cấp kháng sinh nguyên liệu trong chăn nuôi và thủy sản

  • Thread starter công ty TNHH Hồng Hiệp Phát
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty TNHH Hồng Hiệp Phát
- Địa chỉ: 71 A HỒ BÁ KIỆN PHƯỜNG 15 QUẬN 10 TP HỒ CHÍ MINH
- Tel, Fax: 0839770197
- email: info@namducorp.com.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;ng sinh d&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i v&agrave; thủy sản.Nguy&ecirc;n liệu nhập khẩu trực tiếp từ Anh, Mỹ,Trung Quốc...Qu&yacute; Kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu đặt h&agrave;ng xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Linh 0938652456</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top