Cung cấp phân DCP, MCP, MDCP, DSP, TSP, Phosphoric acid, Polyphosphoric Acid

  • Thread starter tpl
  • Ngày gửi
T

tpl

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Lệ
- Địa chỉ: Quan 11, TPHCM
- Tel, Fax: 38580011 ::: FaX
- email: windy_star2003@yahoo.com.hk
================================

<font size="3"><font face="Times New Roman">Cung cấp ph&acirc;n DCP, MCP, MDCP,&nbsp;DSP, TSP, Phosphoric acid, Polyphosphoric Acid <br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m đối t&aacute;c nhập khẩu đối với:<br />- DCP, MCP, MDCP,&nbsp;DSP, TSP, Phosphoric acid 85% min food &amp; tech grade, Polyphosphoric Acid.<br />- Sodium carbonate (Na2CO3), Agro-ammonium Chloride (NH4CL), Agro-ammonium Carbonate (NH4HCO3), Ammonium Nitrate (Crystal), Porous Granular Ammonium Nitrate, Sodium Nitrate (NaNO3, NaNO2), Methanol for Industrial use (CH3OH), Formaldehyde Solution (HCHO), Hydroch loric (HCL), Concentrated nitric acid (HNO3), Hydrogen peroxide (H2O2), Liquid ammonia (NH3), Sulfur (S).<br />xuất xứ Trung Quốc với quy c&aacute;ch như sau:<br /><font size="3"><strong>Ammonium nitrate</strong> <br /></font><table cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr><td style="width: 37%" rowspan="2"><strong>Item</strong><br /></td><td style="width: 30%"><strong>Trade standard</strong><br /></td><td style="width: 33%" rowspan="2"><strong>Our products </strong><br /></td></tr><tr><td><strong>First quality </strong><br /></td></tr><tr><td>Ammonium nitrate(dry basis)<br /></td><td>&ge;99.5%<br /></td><td>&gt;99.5%<br /></td></tr><tr><td>Free water content <br /></td><td>&le;0.3%<br /></td><td>&lt;0.3%<br /></td></tr><tr><td>Oil absorbency<br /></td><td>&ge;7%<br /></td><td>&gt;7.0%<br /></td></tr><tr><td>Density g/cm<sup>3</sup><br /></td><td>0.76~0.83<br /></td><td>0.76~0.86<br /></td></tr><tr><td>Granularity&Theta;0.5-2.5mm<br /></td><td>&ge;90%<br /></td><td>&gt;90%<br /></td></tr><tr><td>10% ammonium nitrate water solution PH <br /></td><td>&ge;4.0<br /></td><td>&gt;4.5<br /></td></tr><tr><td>Blast rate <br /></td><td>D&ge;2500m/s<br /></td><td>&gt;2600m/s<br /></td></tr></tbody></table><span /><strong>Monoammonium Phosphate food&amp;tech grade(MAP)<br /></strong><strong>Appearance</strong><strong>:White crystal(Particles)</strong><strong><br /></strong><span /><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td valign="top" colspan="2" rowspan="2">项目 ITEMS <br /></td><td valign="top" colspan="2">指标 SPECIFICATIONS <br /></td></tr><tr><td style="width: 166px" valign="top">工业级 TECH GRADE<br /></td><td style="width: 154px" valign="top">食品级 FOOD GRADE <br /><br /><br /></td></tr><tr><td style="width: 223px" valign="top">Main Content <br /></td><td valign="top">&ge; <br /></td><td valign="top">99<br /></td><td valign="top">99<br /></td></tr><tr><td style="width: 223px" valign="top">Phosphorus pentoxide as P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> <br /></td><td valign="top">&ge; <br /></td><td valign="top">60.5<br /></td><td valign="top">61<br /></td></tr><tr><td style="width: 223px" valign="top">Nitrogen as N<br /></td><td valign="top">&ge; <br /></td><td valign="top">11.5 <br /></td><td valign="top">12<br /></td></tr><tr><td style="width: 223px" valign="top">Fluoride as F <br /></td><td valign="top">&le; <br /></td><td valign="top">~<br /></td><td valign="top">0.001<br /></td></tr><tr><td style="width: 223px" valign="top">Water as H<sub>2</sub>O <br /></td><td valign="top">&le; <br /></td><td valign="top">0.5 <br /></td><td valign="top">0.5 <br /></td></tr><tr><td style="width: 223px" valign="top">Arsenic as As<br /></td><td valign="top">&le; <br /></td><td valign="top">~<br /></td><td valign="top">0.001<br /></td></tr><tr><td style="width: 223px" valign="top">Heavy Metal as Pb <br /></td><td valign="top">&le; <br /></td><td valign="top">~<br /></td><td valign="top">0.001<br /></td></tr><tr><td style="width: 223px" valign="top">Water insoluble <br /></td><td valign="top">&le; <br /></td><td valign="top">0.1 <br /></td><td valign="top">0.1 <br /></td></tr><tr><td style="width: 223px" valign="top">Chloride as Cl <br /></td><td valign="top">&le; <br /></td><td valign="top">0.001 <br /></td><td valign="top">0.001 <br /></td></tr><tr><td style="width: 223px" valign="top">PH Value <br /></td><td valign="top"><span /></td><td valign="top" colspan="2">4.4~4.6 <br /></td></tr></tbody></table><span /><p align="left">C&oacute; thể sản xuất theo quy c&aacute;ch do kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu.<br /></p>Nếu c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; nhu cầu, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i với quy c&aacute;ch v&agrave; số lượng cần mua cụ thể. Ms Lệ: 0938.751186 / 38580011<br />
 


Bài viết có nội dung tương tự
  • tuyển gấp nhân viên
    • Thread starter duyhungkt90
    • Ngày gửi


  • Back
    Top