Cung cấp tre lồ ô làm làm tăm nhang

  • Thread starter kim anh
  • Ngày gửi
K

kim anh

Guest
#1
<div><br /></div><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">B&aacute;n tre lồ &ocirc; l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu tăm nhang</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Tre lồ ồ cắt kh&uacute;c chẻ nhỏ theo y&ecirc;u cầu</span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">B&aacute;n theo kg. đơn h&agrave;ng &iacute;t nhất 1 lần 10 tấn</span></span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;</p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể giao h&agrave;ng tại tp hcm v&agrave; c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a nam</span></p><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Chỉ chấp nhận thanh to&aacute;n tiền mặt ngay khi nhận h&agrave;ng , ko trả chậm hay trả sau hoặc chuyển khoản</span><br /><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Vui l&ograve;ng Li&ecirc;n hệ: 0982581063 - 0993465875</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">email: kimanhad</span><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:nhatkhoa@gmail.com">@gmail.com</a><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /></span><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Kim Anh
- Địa chỉ: Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, HCM
- Điện thoại: 0982581063 - Fax: 0993465875
- email: kimanhad@gmail.com
 

Đối tácTop