Cứu bé Mai dùm em với ACE ơi

  • Thread starter ♀♪™_BeLove_™♪♀
  • Ngày gửi
Tình hình hiện nay rất là tình hình :1^: :

Cách đây 2 bữa em cầm ly Cabe ra vườn ngồi xem xét thì phát hiện mặt dưới của lá bị nhiều hột đen nhỏ xíu, em dùng bình nước xịt vào nhưng những chấm đen đó ko bung ra được. Tiếp theo em lấy Anvil ra xịt toàn bộ vườn nhưng tới nay nhìn vào vẫn thấy ko giảm, tìm hết tài liệu mà hok thấy đây là loại gì.

Mong các Tiền Bối và Mod có kinh nghiệm vào xem rồi chỉ em chữa với < Gần tới ngày tùng tùng xèng roài mà lại bị > . Hình của em nó đây ACE ơi :
 M

Mục-Tử

_
Nông dân @
Tình hình hiện nay rất là tình hình :1^: : .............................

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>VI</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Các cây mai của tôi được phun thuốc ngừa sâu rầy hoặc nhện đỏ định kì nên chưa bao giờ bị bất cứ lọai côn trùng nào kí sinh nào vào lá, hoặc thân cành

Còn Các cây sanh của tôi do chủ quan là sức sống nó khỏe. không phun thuốc đinh kì, nên đã từng 1 lần bị con vật màu đen nhỏ xúi như trên bám vào lá đặc ngẹt
Tôi cho rằng đó là 1 loai rệp nên dùng SUPRACID + chất bám dính phun 1 lần, khỏi 80%. Mấy hôm sau khi phun ReGent ngừa bọ trĩ cho mai tôi phun luôn cho các cây sanh nó khỏi bịnh hẳn cho đến giờ lá xanh um luôn
Nhưng phải nhớ kĩ : tôi đã từng 1 lần cũng vào cuối năm dùng Supracid trị rệp sáp + nấm bù hóng cho 1 cây mai lớn , rệp hết bịnh khỏi nhưng lá rụng mất 50%. Có lẽ là do tôi phun kĩ quá..phun đi phun lại nên lá chịu không nổi
Nếu bạn chỉ có ít cây nên dùng khăn ẩm lau kĩ từng cái lá..cũng sạch đấy
Nếu bạn có nhiều cây quá phải dùng thuốc vậy..Karate 1 loại thuốc kịch độc, diệt hầu hết các côn trùng, bạn cũng nên thử xem, nhưng nhớ phải trộn thêm chất bám dính thực vật thì mới có hiệu quả cao

Chữ rằng : không vợ sống rất lâu, một vợ nhiều u sầu. hai vợ chết bất tử
 
Last edited:
levuong79

levuong79

Nhanong.Com
Hình Bạn chụp không được rõ nhưng có lẻ đây là 1 loại rệp hay rầy thôi. Bạn chỉ cần dùng Supracide (thuốc này mấy chổ bán cây kiềng có bán nè nhưng hôi kinh khủng) hay Actara phun là ok!
 
♀♪™_BeLove_™♪♀

♀♪™_BeLove_™♪♀

Thành viên mới
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>VI</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Các cây mai của tôi được phun thuốc ngừa sâu rầy hoặc nhện đỏ định kì nên chưa bao giờ bị bất cứ lọai côn trùng nào kí sinh nào vào lá, hoặc thân cành

Còn Các cây sanh của tôi do chủ quan là sức sống nó khỏe. không phun thuốc đinh kì, nên đã từng 1 lần bị con vật màu đen nhỏ xúi như trên bám vào lá đặc ngẹt
Tôi cho rằng đó là 1 loai rệp nên dùng SUPRACID + chất bám dính phun 1 lần, khỏi 80%. Mấy hôm sau khi phun ReGent ngừa bọ trĩ cho mai tôi phun luôn cho các cây sanh nó khỏi bịnh hẳn cho đến giờ lá xanh um luôn
Nhưng phải nhớ kĩ : tôi đã từng 1 lần cũng vào cuối năm dùng Supracid trị rệp sáp + nấm bù hóng cho 1 cây mai lớn , rệp hết bịnh khỏi nhưng lá rụng mất 50%. Có lẽ là do tôi phun kĩ quá..phun đi phun lại nên lá chịu không nổi
Nếu bạn chỉ có ít cây nên dùng khăn ẩm lau kĩ từng cái lá..cũng sạch đấy
Nếu bạn có nhiều cây quá phải dùng thuốc vậy..Karate 1 loại thuốc kịch độc, diệt hầu hết các côn trùng, bạn cũng nên thử xem, nhưng nhớ phải trộn thêm chất bám dính thực vật thì mới có hiệu quả cao

Chữ rằng : không vợ sống rất lâu, một vợ nhiều u sầu. hai vợ chết bất tử

Hình Bạn chụp không được rõ nhưng có lẻ đây là 1 loại rệp hay rầy thôi. Bạn chỉ cần dùng Supracide (thuốc này mấy chổ bán cây kiềng có bán nè nhưng hôi kinh khủng) hay Actara phun là ok!

Em cám ơn 2 bác thật nhìu, chắc em đợi sau khi Tết cây còn bị em mới phun SUPRACID + chất bám dính roài. Tại còn khoảng hơn tháng Tết mà giờ phun nếu quá liều thì tiêu :5^:

Chữ rằng : không vợ sống rất lâu, một vợ nhiều u sầu. hai vợ chết bất tử

Ặc ặc em trúng độc ...:botay:
 
dovanlo

dovanlo

Thành viên rất tích cực
Em cám ơn 2 bác thật nhìu, chắc em đợi sau khi Tết cây còn bị em mới phun SUPRACID + chất bám dính roài. Tại còn khoảng hơn tháng Tết mà giờ phun nếu quá liều thì tiêu ...
Tuy gần lảy lá nhưng bạn cũng nên trị cho hết sâu bệnh, vì nếu không chúng sẽ tấn công nụ mai, búp mai của bạn sau khi lảy lá đó.
 
♀♪™_BeLove_™♪♀

♀♪™_BeLove_™♪♀

Thành viên mới
Bác Mục Tử cho em hỏi chút , em đi ra mấy chỗ bán thuốc BVTV thỉ người ta nói loại SUPRACID ko sản xuất nữa. Loại thay thế là Suprathion 40EC, hoạt chất Methidathion 40%.
Loại như trên bác xem dùm em có cùng hoạt chất + công dụng như SUPRACID ko bác Mục Tử ơi. Cám ơn bác nhìu nhìu :)
 
levuong79

levuong79

Nhanong.Com
Bác Mục Tử cho em hỏi chút , em đi ra mấy chỗ bán thuốc BVTV thỉ người ta nói loại SUPRACID ko sản xuất nữa. Loại thay thế là Suprathion 40EC, hoạt chất Methidathion 40%.
Loại như trên bác xem dùm em có cùng hoạt chất + công dụng như SUPRACID ko bác Mục Tử ơi. Cám ơn bác nhìu nhìu :)
Xin đỡ lời Bác Mục Tử nhé:
- Suprathion 40 EC, hoạt chất Methidathion (min 96% ), đối tượng phòng trừ rệp sáp/ cây có múi, sâu xám/ khoai tây, tổ chức đăng ký Makhteshim Chemical Ltd.
- Supracide 40 EC, hoạt chất Methidathion (min 96% ), đối tượng phòng trừ rệp sáp/ cà phê, cây có múi, tổ chức đăng ký Syngenta Vietnam Ltd.
Bác thấy chỉ là khác nhau tên thương mại và do 2 Công ty khác nhau đăng ký. và hiện nay 2 sản phẩm này đều được lưu hành, thông tin chổ đại lí đưa ra Supracide ko sản xuất là ko chính xác.
Với 2 loại thuốc trên Bạn dùng loại nào cũng được. Tuy nhiên, thương hiệu Syngenta vẫn được ưa chuộng hơn!
Thân!
 
♀♪™_BeLove_™♪♀

♀♪™_BeLove_™♪♀

Thành viên mới
Xin đỡ lời Bác Mục Tử nhé:
- Suprathion 40 EC, hoạt chất Methidathion (min 96% ), đối tượng phòng trừ rệp sáp/ cây có múi, sâu xám/ khoai tây, tổ chức đăng ký Makhteshim Chemical Ltd.
- Supracide 40 EC, hoạt chất Methidathion (min 96% ), đối tượng phòng trừ rệp sáp/ cà phê, cây có múi, tổ chức đăng ký Syngenta Vietnam Ltd.
Bác thấy chỉ là khác nhau tên thương mại và do 2 Công ty khác nhau đăng ký. và hiện nay 2 sản phẩm này đều được lưu hành, thông tin chổ đại lí đưa ra Supracide ko sản xuất là ko chính xác.
Với 2 loại thuốc trên Bạn dùng loại nào cũng được. Tuy nhiên, thương hiệu Syngenta vẫn được ưa chuộng hơn!
Thân!
Cách bữa phát hiện 1 vài hôm em có phun Anvil toàn bộ cây mai và các cây xung quanh . Tính ra chưa được 5 ngày, bi giờ em phun Suprathion + chất bám dính thì có ảnh hưởng gì ko các anh , các bác.
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
em có phun Anvil toàn bộ cây mai và các cây xung quanh . Tính ra chưa được 5 ngày, bi giờ em phun Suprathion + chất bám dính thì có ảnh hưởng gì ko các anh , các bác.

Avil là thuốc trừ nấm, Suprathion là thuốc trừ rệp các loại, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. ngay cả sau khi bạn phun Anvil hôm sau bạn phun tiếp 1 loại thuốc trừ nấm khác hoạt chất vẫn không ảnh hưởng gì..
nếu bạn cẩn thận, nên phun thử 2 cây, hôm sau không hiệu quả, hoặc tác dụng xấu thì thay thuốc khác
Làm nhanh lên, vì rệp và các loại kí sinh hút mất nhựa, lá sẽ già và rụng nhanh, cây sẽ yếu dần, có những loại rệp ăn luôn cả vỏ cây tới tận... xương luôn
 
Last edited:
♀♪™_BeLove_™♪♀

♀♪™_BeLove_™♪♀

Thành viên mới
Avil là thuốc trừ nấm, Suprathion là thuốc trừ rệp các loại, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. ngay cả sau khi bạn phun Anvil hôm sau bạn phun tiếp 1 loại thuốc trừ nấm khác hoạt chất vẫn không ảnh hưởng gì..
nếu bạn cẩn thận, nên phun thử 2 cây, hôm sau không hiệu quả, hoặc tác dụng xấu thì thay thuốc khác
Làm nhanh lên, vì rệp và các loại kí sinh hút mất nhựa, lá sẽ già và rụng nhanh, cây sẽ yếu dần, có những loại rệp ăn luôn cả vỏ cây tới tận... xương luôn
Dạ, em cám ơn bác nhiều. Em pha sẵn roài, đợi chiều nay tắt nắng em làm luôn đây :9^::9^:
 
♀♪™_BeLove_™♪♀

♀♪™_BeLove_™♪♀

Thành viên mới
Avil là thuốc trừ nấm, Suprathion là thuốc trừ rệp các loại, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. ngay cả sau khi bạn phun Anvil hôm sau bạn phun tiếp 1 loại thuốc trừ nấm khác hoạt chất vẫn không ảnh hưởng gì..
nếu bạn cẩn thận, nên phun thử 2 cây, hôm sau không hiệu quả, hoặc tác dụng xấu thì thay thuốc khác
Làm nhanh lên, vì rệp và các loại kí sinh hút mất nhựa, lá sẽ già và rụng nhanh, cây sẽ yếu dần, có những loại rệp ăn luôn cả vỏ cây tới tận... xương luôn

Em đã phun theo chỉ dẫn của bác đều rồi mà vẫn còn bác Mục Tử ơi, cho em hỏi còn loại nào nữa không các ACE . Chứ nhìn cây Mai lá xanh xanh mà li ti những chấm đen ẩn chứa nguy hiểm thì tội nghiệp cho em Mai quá các bác ơi :1^:.

Cám ơn các ACE bà con cô bác vào xem:D
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
chịu khó bắt bằng tay vậy : dùng giẻ ẩm lau riết cũng sạch hết..
Nếu vẫn còn thì chờ đến tháng 4 al vặt bỏ tòan bộ lá.cho vào bịch nilon đốt hết..nhưng nhớ phải diệt luôn những con bám trên thân ( nếu có)
khi mầm mới ra..lưu ý đề phòng, và bắt giết ngay khi chúng mói chớm
các cây mai tôi chưa bao giò bị như bạn. nhưng trên cây sanh thì có
 
T

thanglong

Nhanong.Com
Thấy cây Lan, có người dùng nước xà phòng rửa chén pha với nước rồi lau . Bạn áp dụng thử xem sao .
 
♀♪™_BeLove_™♪♀

♀♪™_BeLove_™♪♀

Thành viên mới
Em cám ơn hai bác thiệt nhiều, trên thân + chậu trồng cũng dính mấy con đó luôn các bác. Em lấy vôi trét lên trên thân chậu được không hai bác ơi.
Cám ơn hai bác thiệt nhìu nhìu
 
T

thanglong

Nhanong.Com
Cách đây 1 tháng, có những con gì nhỏ xíu bám đầy lên cây, khoảng gần tuần sau thì vòi lan của mình cũng lốm đốm chấm đen như hình của bạn vậy . Mình cũng không biết là bị gì, nhưng vì cây mai chuẩn bị ra chồi nên mình phun Avil + Jiami 10 SL cho toàn bộ mai, lan . Hiện nay, trừ cây lan đầu tiên có lốm đốm đen như ban đầu , các cây còn lại không cây nào có hiện tượng trên . Khi phun thuốc nhớ cẩn thận bạn nhé , đừng phun khi có gió.
À mà bạn nói vẫn còn, là còn trên lá cũ hay là lá mới ra cũng bị ?
 
Last edited:
♀♪™_BeLove_™♪♀

♀♪™_BeLove_™♪♀

Thành viên mới
Cách đây 1 tháng, có những con gì nhỏ xíu bám đầy lên cây, khoảng gần tuần sau thì vòi lan của mình cũng lốm đốm chấm đen như hình của bạn vậy . Mình cũng không biết là bị gì, nhưng vì cây mai chuẩn bị ra chồi nên mình phun Avil + Jiami 10 SL cho toàn bộ mai, lan . Hiện nay, trừ cây lan đầu tiên có lốm đốm đen như ban đầu , các cây còn lại không cây nào có hiện tượng trên . Khi phun thuốc nhớ cẩn thận bạn nhé , đừng phun khi có gió.
À mà bạn nói vẫn còn, là còn trên lá cũ hay là lá mới ra cũng bị ?
Lá cũ + lá mới đều bị hết đó bác thanglong, ko biết đây là loại sâu bệnh gì để em mua thuốc về xịt. Chứ lau lá + cành từng cây một em nhận thấy sau 3 4 ngày là cây bị tiếp , nhìn buồn hok chịu nổi các bác :1^:.
Em để ý những lá bị những hột đen nhỏ xíu này in sâu trên 2 mặt lá sau khoảng 1 tháng những chổ đó vàng vàng. ACE có ai rành vào giúp em với, em cám ơn trước :1^:
---------------
Tình hình hiện nay em search trên Gút Gồ thấy những cây mai của em bị rất giống loại rệp muội ( tên khoa học Myzus persicae ) . Loại thuốc trị loại này là :

Bassa 0,1-0,15%
Karate 2,5 EC 0,5-0,1%
Ofatoc 400 EC 0,1-0,15%.

Cho em hỏi có đúng không và nếu đúng thì có thể tìm và mua những loại này ở đâu vậy các bác, với lại những số sau tên thuốc có ý nghĩa là gì vậy hi hi hi.
 
Last edited:
T

thanglong

Nhanong.Com
Cây của Bạn bị đốm đen đen đó, không phải là con gì mà là 1 loại nấm, được gọi là nấm bồ hóng . Loại nấm này phát triển mạnh ở những cây bị rệp nhiều , sống nhờ chất bài tiết của rệp .Do đó, đúng như Bác Mục Tử nói là phải trị từ gốc, nghĩa là tiêu diệt rệp trước, hết rệp thì từ từ nấm này cũng chết .
. Nói thêm về loại nấm này một chút cho bạn đở lo . Loại nấm này không tác hại trực tiếp lên cây, chỉ là làm giảm khả năng quang hợp của cây, lâu ngày... làm cây suy yếu .
. Tóm lại, bây giờ bạn phải phun thuốc diệt rệp và nấm . Khi nào, đợt lá mới ra mà không bị là thành công ...
À , Trong thời gian chờ đợi, Bạn dùng vòi phun áp lực cao xịt rửa cho cây cũng hạn chế được rất nhiều....
 
Last edited:
♀♪™_BeLove_™♪♀

♀♪™_BeLove_™♪♀

Thành viên mới
Cây của Bạn bị đốm đen đen đó, không phải là con gì mà là 1 loại nấm, được gọi là nấm bồ hóng . Loại nấm này phát triển mạnh ở những cây bị rệp nhiều , sống nhờ chất bài tiết của rệp .Do đó, đúng như Bác Mục Tử nói là phải trị từ gốc, nghĩa là tiêu diệt rệp trước, hết rệp thì từ từ nấm này cũng chết .
. Nói thêm về loại nấm này một chút cho bạn đở lo . Loại nấm này không tác hại trực tiếp lên cây, chỉ là làm giảm khả năng quang hợp của cây, lâu ngày... làm cây suy yếu .
. Tóm lại, bây giờ bạn phải phun thuốc diệt rệp và nấm . Khi nào, đợt lá mới ra mà không bị là thành công ...
Vài ngày trước em lau chùi sạch lá của cây + phun Supracide nhưng hôm nay nhận thấy những lá đã lau sach nay lai xuất hiện trở lại những chấm đen li ti đó , và thêm nữa những lá non cũng bám đầy luôn bác ơi :1^::1^:
 

Quảng cáoTop