Danh sách các loài giống cá nước mặn được nuôi thương phẩm

  • Thread starter Sieu Thi Ca Tuoi
  • Ngày gửi
Sieu Thi Ca Tuoi

Sieu Thi Ca Tuoi

Lữ khách
#1
- Giống cá bớp: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công tại viêt nam xuất phát từ Khánh Hòa. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 1. GIỐNG CÁ BỚP

giong-ca-bop-chat-luong.jpg


HÌNH 2. GIỐNG CÁ MÚ ĐEN
- Giống cá mú đen: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
giong-ca-mu-den-chat-luong.jpg


HÌNH 3. GIỐNG CÁ MÚ TRÂN CHÂU
- Giống cá mú trân châu: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao

ca-mu-giong-tran-chau.jpg


HÌNH 4. GIỐNG CÁ MÚ NGHỆ
gi%E1%BB%91ng%20c%C3%A1%20m%C3%BA%20ngh%E1%BB%87%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng.jpg


HÌNH 5. GIỐNG CÁ MÚ CỌP XÁM, GIỐNG CÁ MÚ CỌP TRẮNG
gi%E1%BB%91ng%20c%C3%A1%20m%C3%BA%20c%E1%BB%8Dp%20x%C3%A1m%20(%20tr%E1%BA%AFng%20).jpg


HÌNH 6. GIỐNG CÁ MÚ CHUỘT
gi%E1%BB%91ng%20c%C3%A1%20m%C3%BA%20chu%E1%BB%99t.jpg

Giống cá chẽm: là loài giống cá biển
đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ , ngọtnuôi ở ao
HÌNH 7. GIỐNG CÁ CHẼM
giong-ca-chem-chat-luong.jpg


Giống cá chim vây ngắn: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 8. GIỐNG CÁ CHIM VÂY NGẮN

giong-ca-chim-vay-vang-vay-ngan.jpg


Giống cá nâu : là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 9. GIỐNG CÁ NÂU

giong-ca-nau-chat-luong.jpg


- Giống cá dìa: là loài giống cá biển yếu là nguồn tự nhiên. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 10. GIỐNG CÁ DÌA

giong-ca-dia-chat-luong.jpg


- Giống cá măng: là loài giống cá biển yếu là nguồn tự nhiên. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 11. GIỐNG CÁ MĂNG SỮA, GIỐNG CÁ CHUA
gi%E1%BB%91ng-c%C3%A1-m%C4%83ng.jpg


-
Giống cá bè chất lượng: gồm 2 loại giống cá bè trắng và giống cá bè. nuôi cho tốc độ phát triển 1 năm được 7 đến 9 lạng. tốc độ tương đối nhanh
HÌNH 12. GIỐNG CÁ BÈ VÀNG
giong-ca-be-vau.jpg


HÌNH 13. GIỐNG CÁ BÈ VÀNG, CÁ BÈ ĐƯNG, CÁ BÈ SỌC
giong-ca-be-vang.jpg


- Thức ăn giai đoạn nhỏ: Ruốc, thức ăn công nghiệp, cá cơm
- Thức ăn giai đoạn cá lớn: Cá mồi
 

Đối tácTop