Địa chỉ cung cấp Bồ câu Hải Dương/Hưng Yên

  • Thread starter bocauphap.com
  • Ngày gửi
B

bocauphap.com

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">B&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n đang t&igrave;m hiểu về m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i bồ c&acirc;u Ph&aacute;p sinh sản c&ocirc;ng nghiệp? Đang băn khoăn về con giống v&agrave; kỹ thuật chăn nu&ocirc;i theo m&ocirc; h&igrave;nh kh&eacute;p k&iacute;n?</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">Qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; thể đến tham quan m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; lựa chọn cho m&igrave;nh m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i th&iacute;ch hợp v&agrave; con giống chất lượng đảm bảo nhất tại trại bồ c&acirc;u Ph&aacute;p Do&atilde;n Huyền</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">Tại đ&acirc;y qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; thể trao đổi v&agrave; t&igrave;m hiểu kỹ nhất về hiệu quả cũng như phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i v&agrave; con giống chất lượng nhất.mọi li&ecirc;n lạc xin theo địa chỉ:</span></p><p class="MsoNormal">&nbsp;<strong><span style="font-size: 18pt; color: red">Trại bồ c&acirc;u</span><span style="font-size: 18pt"><font color="#333333">&nbsp;Do&atilde;n Huyền</font></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: #333333">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: #333333">Địa chỉ: </span><span style="font-size: 18pt"><font color="#ff0000"><strong>Đội 6, Gia Cốc- Tứ Cường- Thanh Miện- Hải Dương</strong></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: #333333">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: #333333">Điện thoại: </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red">0972986984</span></u></strong><span style="font-size: 18pt; color: #333333">&nbsp;hoặc </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red">0962873556</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: #333333">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: #333333">C&aacute;m ơn b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c bạn</span></em><em><span style="font-size: 18pt; color: blue">!. </span></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: navy">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Doãn Huyền
- Địa chỉ: Đội 6 Gia Cốc- Tứ Cường- Thanh Miện- Hải Dương
- Điện thoại: 0972986984 - Fax: 0962873556
- email: haiho.ceo19@yahoo.com