Dịch vụ trồng cây xanh thảm cỏ, cây công trình, cây xanh đô thị

  • Thread starter luongcx
  • Ngày gửi
L

luongcx

Guest
#1
<font face="Times New Roman"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Chuy&ecirc;n b&aacute;n bu&ocirc;n </strong><strong>b&aacute;n lẻ </strong><strong>c&aacute;c loại c&acirc;y </strong><strong>xanh </strong><strong>c&ocirc;ng tr&igrave;nh</strong><strong>:<br /></strong></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">C&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t(c&aacute;c k&iacute;ch cỡ): Phượng vĩ, Phượng v&agrave;ng, Bằng lăng, Hoa Sữa, Sao đen, Nhội, Sấu, So&agrave;i, Osaca v&agrave;ng, M&oacute;ng b&ograve; t&iacute;m, &hellip;.<br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">C&acirc;y trang tr&iacute;(c&aacute;c k&iacute;ch cỡ): Chuối cảnh, Cau đẻ, Cau Hồng kong, Cau đu&ocirc;i chồn, Cau quốc vương, Cau vua, c&acirc;y ng&acirc;u, c&acirc;y nguyệt quế, c&acirc;y ngọc b&uacute;t, c&acirc;y r&acirc;m bụt, tr&uacute;c đ&agrave;o, c&acirc;y tr&agrave; l&agrave;, trắc b&aacute;ch diệp, &hellip;.. <br /></font>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">C&acirc;y trồng thảm, viền, nền: cỏ nhật, cỏ l&aacute; tre, cỏ lạc ti&ecirc;n, cỏ t&oacute;c ti&ecirc;n, cỏ bạch chỉ, &hellip;chuỗi ngọc, mắt nai, cẩm t&uacute; mai, bỏng nổ, thanh t&aacute;o, b&ocirc; z&ocirc;, ...v&agrave;ng anh, c&ocirc; t&ograve;ng l&aacute; m&iacute;t, tai tượng, rệu, t&iacute;a t&ocirc;,&hellip; <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>2.&nbsp; Dịch vụ chăm s&oacute;c cảnh quan, </strong><strong>duy tu </strong><strong>c&acirc;y xanh</strong><strong> thảm cỏ khu&ocirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;n</strong><strong>g t</strong><strong>y</strong><strong>, </strong><strong>nh&agrave; m&aacute;y, </strong><strong>x&iacute; nghiệp</strong><strong>, vườn hoa, c&ocirc;ng vi&ecirc;n&hellip;</strong><br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Cắt cỏ, ph&aacute;t hoang&hellip;</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>-</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Cắt tỉa, </strong><strong>b&oacute;n ph&acirc;n</strong><strong>, tạo d&aacute;ng</strong><strong> cho c&acirc;y</strong><strong>&hellip;</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>-</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Cải tạo s&acirc;n vườn&hellip;</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>-</strong><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>P</strong><strong>h&ograve;ng v&agrave; trị s&acirc;u bệnh</strong><strong> bảo vệ c&acirc;y</strong><strong>&hellip;</strong><strong> </strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY CP TM SX&amp; DV VIỆT NHẬT<br />KTT Nội Thương- Dương X&aacute; - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội<br />VPDD:QL 39A -&nbsp;Li&ecirc;u Thượng - Li&ecirc;u x&aacute; - Y&ecirc;n Mỹ - Hưng Y&ecirc;n<br /></font><font face="Times New Roman">Tel: 0321 3974612 (605) &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 0321 3974606<br /></font><font face="Times New Roman">Tran Van Luong(Mr.<br /></font><font face="Times New Roman">Mobile: 0985 030 719&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">Email: </font><a href="mailto:luongvietnhatpro@gmail.com"><font face="Times New Roman" color="#605d57">luongvietnhatpro@gmail.com</font></a><br /><font face="Times New Roman">Website: </font><a href="http://www.laodongphothong.vn/"><font face="Times New Roman" color="#605d57">www.laodongphothong.vn</font></a><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNGTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHẬT
- Địa chỉ: KTT NỘI THƯƠNG - DƯƠNG XÁ - GIA LÂM - HÀ NỘI
- Điện thoại: 0321 3 974612;605 - Fax: 0321 3 974606
- email: luongvietnhatpro@gmail.com
 

Top