Đồng Nai, Bình Dương bán gà giống: gà ta, gà lương phượng

nhattruong1977

Nhà nông nghiệp dư
#1
<font size="3">Chuy&ecirc;n cung cấp con giống: <strong>G&agrave; Ta Minh Dư, G&agrave; Ta Lai Chọi, G&agrave; Lương Phượng</strong>. G&agrave; giống được tuyển chọn từ đ&agrave;n g&agrave; bố mẹ sạch bệnh, con giống rất khoẻ, c&oacute; độ đồng đều cao, ngoại h&igrave;nh đẹp, ăn &iacute;t nhưng mức tăng trọng cao. V&igrave; vậy con giống cung cấp rất được kh&aacute;ch h&agrave;ng ưu chuộng chọn nu&ocirc;i.<br /><br /><br /><font color="#0000ff"><em>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu mua con giống vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</em>:</font><br /><font color="#0000ff"><strong>Nhật Trường &ndash; 0936.030.789</strong></font><br />18/12 Mặt tiền Quốc Lộ 1K, P. Đ&ocirc;ng Ho&agrave;, TX. Dĩ An, Tỉnh. B&igrave;nh Dương<br />(Quốc lộ 1 K, kế b&ecirc;n si&ecirc;u thị Big C, c&aacute;ch ng&atilde; tư Linh Xu&acirc;n Linh Trung 2 km)</font><br /><img src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/09/26/336433/201209190412_gaconta___binh_minh.jpg" border="0" /><br /><br /><img src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/09/26/336433/201209190114_g___ta_1.jpg" border="0" /><br /><br /><br /><img src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/09/26/336433/201209190156_g___ta_2.jpg" border="0" /><br />Tag: g&agrave; ta giống Minh Dư, g&agrave; ta Minh Dư, g&agrave; giống lương phượng, g&agrave; con<br /><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nhật Trường
- Địa chỉ: Dĩ An, Bình Dương
- Điện thoại: 0936030789 - Fax:
- email: ng_nhattruong@yahoo.com
 

Top