Dương Bào Ngư: Cửa hàng Bào Ngư Sống Bạch Long Vĩ duy nhất tại Hà Nội

#1
<div style="margin: 0px; padding: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; background-color: #fafafa; text-align: center"><font size="4">Truy C&acirc;p&nbsp;<strong><a target="_blank" style="color: #22229c; text-decoration: initial" href="http://www.duongbaongu.com/">www.Duongbaongu.com</a></strong>&nbsp;để xe<span style="font-family: verdana">m chi</span>&nbsp;tiết&nbsp;<strong>sản phẩm, chế biến, th&ocirc;ng tin, li&ecirc;n hệ</strong></font><br /><a target="_blank" style="color: #22229c; text-decoration: initial" href="http://www.duongbaongu.com/"><img border="0" style="border: none; max-width: 100%" src="http://i85.photobucket.com/albums/k66/lammic/header-chiplife_1_zps4f07aca1.png" /></a></div><br /><span style="color: #333333; font-size: 13.333333969116211px; background-color: #fafafa; font-family: verdana"><font size="5"><font color="#b22222"><strong><u>Trạng th&aacute;i cửa h&agrave;ng:&nbsp;</u></strong></font><font color="#000000"><strong><font size="3">(tiệc cưới, đ&aacute;m x&aacute;, lễ hội cần số lượng lớn oder nh&eacute;)</font></strong></font></font><br /><font size="5"><font color="#b22222"><strong><u>Nguồn gốc xuất sứ:</u></strong></font></font><br /></span><span style="color: #333333; font-size: 13.333333969116211px; background-color: #fafafa; font-family: verdana"><em><font size="4"><font color="#000000">Tr&ecirc;n thị trường hiện nay chỉ c&oacute;<strong>&nbsp;b&agrave;o ngư đ&ocirc;ng lạnh, b&agrave;o ngư đ&oacute;ng hộp, b&agrave;o ngư kh&ocirc;, b&agrave;o ngư tươi.</strong>&nbsp;<strong>B&agrave;o ngư sống</strong>&nbsp;th&igrave; chưa thể c&oacute; trong đất liền, v&igrave; b&agrave;o ngư rất&nbsp;<strong>kh&oacute; vận chuyển.&nbsp;</strong><br /><strong>Dương b&agrave;o ngư&nbsp;</strong>ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; vận chuyển&nbsp;<strong>b&agrave;o ngư sống th&agrave;nh c&ocirc;ng</strong>,&nbsp;<strong>B&agrave;o ngư Bạch Long Vĩ</strong>&nbsp;l&agrave; một thương hiệu nổi tiếng bổ dưỡng. Nay n&oacute; được vận chuyển sốn<strong>g chất lượng tăng l&ecirc;n nhiều phần</strong>. Mọi người h&atilde;y thưởng thức nh&eacute;, c<strong>hỉ cần 2 -4 lạng</strong>&nbsp;l&agrave; c&oacute; thể thưởng 1<strong>&nbsp;trong 8 m&oacute;n b&aacute;t tr&acirc;n của vua ch&uacute;a thời xưa</strong>&nbsp;rồi.<br />B&agrave;o ngư rất c&oacute; lợi cho&nbsp;<strong>cơ thể, bổ dưởng cho sức khỏe, đặc biệt l&agrave; nam giới</strong></font></font></em></span><br /><span style="color: #333333; font-size: 13.333333969116211px; background-color: #fafafa; font-family: verdana"><font size="4"><font color="#000000"><em><strong>B&agrave;o ngư&nbsp;</strong>được khai th&aacute;c v&agrave;o những ng&agrave;y biển lặng, trung b&igrave;nh&nbsp;<strong>2 đ&ecirc;n 3 th&aacute;ng 1 lần</strong>, rồi được v<strong>ận chuyển kỳ c&ocirc;ng</strong>&nbsp;ra H&agrave; N&ocirc;i. Người d&acirc;n kh&ocirc;ng được khai th&aacute;c bừa b&atilde;i.&nbsp;<strong>N&ecirc;n số lượng c&oacute; hạn</strong></em></font></font></span><br /><span style="color: #333333; font-size: 13.333333969116211px; background-color: #fafafa; font-family: verdana"><font size="5"><u><strong><font color="#a52a2a">Sản Phẩm:</font></strong></u></font></span><br /><br /><div class="cms_table" style="margin: 0px; padding: 1px; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; background-color: #fafafa"><table class="cms_table_grid" width="1000" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: inherit; margin-bottom: 0px" border="0"><tbody><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: 3px solid #999999"><img border="0" style="border: none; max-width: 100%" src="http://i85.photobucket.com/albums/k66/lammic/6c9b16ff-cea4-4a65-b67d-8aaf38e1c67c_zps8dc5cde0.jpg" /></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: 3px solid #999999"><span style="font-family: verdana"><strong><strong><font size="5"><font color="#0000ff">B&agrave;o Ngư Sống 9 lỗ Bạch Long Vĩ</font></font></strong></strong><br /><font size="4"><strong><font color="#000000">Th&ocirc;ng tin sản phẩm</font></strong></font><br /><font color="#000000"><font size="3">Bạn h&atilde;y thử b&agrave;o ngư sống của ch&uacute;ng t&ocirc;i để thấy sự kh&aacute;c biệt của b&agrave;o ngư, kh&ocirc;ng như đ&ocirc;ng lạnh, đ&oacute;ng hộp, v&agrave; đồ kh&ocirc; đ&acirc;u ạ<br /></font>Chỉ cần 3- 4 lạng l&agrave; đủ cho gia đ&igrave;nh thưởng thức rồi ạ<br /><font size="4"><strong>Danh Mục Sản Phẩm</strong></font><br /><font size="3">B&agrave;o Ngư To: 15-20 con 1 kg :&nbsp;</font></font><font color="#ff0000"><font size="3"><strong>1 triệu 6/ 1kg</strong></font></font><font color="#000000"><font size="3"><br />B&agrave;o Ngư Nhỡ: 20-30 con 1kg:&nbsp;</font></font><font color="#ff0000"><font size="3"><strong>1 triệu 2/ 1kg</strong></font></font><font color="#000000"><font size="3"><br />B&agrave;o Ngư nhỏ: 30-50 con 1kg:&nbsp;</font></font><font color="#ff0000"><font size="3"><strong>800k/1kg</strong></font></font></span></td></tr><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: 3px solid #999999"><img border="0" style="border: none; max-width: 100%" src="http://i85.photobucket.com/albums/k66/lammic/ruoubaongu_zpsd39f4ae1.jpg" /></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: 3px solid #999999"><span style="font-family: verdana"><strong><font color="#0000ff"><strong><font size="5">Ng&acirc;m Ruou B&agrave;o Ngư</font></strong></font></strong><br /><br /><font size="4"><strong><font color="#000000">Th&ocirc;ng Tin Sản Phẩm</font></strong></font><br /><font size="3">B&agrave;o ngư ng&acirc;m ruou l&agrave; một trong những loại ruou độc đ&aacute;o của c&aacute;c ti&ecirc;n tửu b&agrave;o ngư ng&acirc;m ru<font color="#000000">ou</font>&nbsp;l&agrave; loại h&agrave;ng biếu qu&yacute; gi&aacute;.<br />B&agrave;o ngư ng&acirc;m ruou l&agrave; ruou bổ dương &iacute;ch kh&iacute;.</font><br /><strong><font size="4"><font color="#000000">Dịch Vụ Ng&acirc;m ruou:</font>&nbsp;</font></strong><br /><font size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ ng&acirc;m b&agrave;o ngư sống tại cửa h&agrave;ng với ruou của ch&iacute;nh bạn mang đến<br /><font size="4"><font color="#000000"><strong>Gi&aacute; dịch vụ:</strong></font></font>&nbsp;<strong><font color="#ff0000">100k</font></strong></font></span></td></tr><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: 3px solid #999999"><img border="0" style="border: none; max-width: 100%" src="http://i85.photobucket.com/albums/k66/lammic/vobaongu_zpse1fcb81e.jpg" /></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: 3px solid #999999"><span style="font-family: verdana"><strong><strong><font size="5"><font color="#0000ff">Vỏ B&agrave;o Ngư &ndash; Cửu Khổng &ndash; Vị Thuốc Qu&yacute;</font></font></strong></strong><br /><br /><strong><font size="4">Th&ocirc;ng Tin Sản phẩm<br /></font></strong><br /><font size="3">Vỏ B&agrave;o Ngư l&agrave; một vị thuốc Nam qu&yacute; hiếm, ch&uacute;ng được xay nhỏ để trị chứng mất ngủ, k&eacute;m mắt, chữa đau dạ d&agrave;y, cầm m&aacute;u.<br />Vỏ B&agrave;o Ngư c&ograve;n l&agrave; một vật Phong thủy.<br /><br /><font size="4"><strong>Gi&aacute;:</strong></font>&nbsp;Li&ecirc;n hệ ph&iacute;a dưới c&aacute;c bạn nh&eacute;</font></span></td></tr></tbody></table></div><br /><span style="color: #333333; font-size: 13.333333969116211px; background-color: #fafafa; font-family: verdana"><font color="#b22222"><u><strong><font size="5">C&aacute;ch Chế Biến</font></strong></u></font>:&nbsp;<strong><font size="4">Truy Cập&nbsp;<a target="_blank" style="color: #22229c; text-decoration: initial" href="http://www.duongbaongu.com/">www.duongbaongu.com</a>&nbsp;để biết th&ecirc;m chi tiết<br /></font></strong><br /><u><strong><font color="#b22222"><font size="5">C&ocirc;ng dụng của b&agrave;o ngư</font></font></strong></u>:&nbsp;<font size="4"><strong>Truy Cập&nbsp;<a target="_blank" style="color: #22229c; text-decoration: initial" href="http://www.duongbaongu.com/">www.duongbaongu.com</a>&nbsp;để biết th&ecirc;m chi tiết<br /></strong></font><br /><u><font size="5"><font color="#b22222"><strong>B&aacute;n H&agrave;ng:</strong></font></font></u><br /><font size="4"><strong>Trực tiếp tại cửa h&agrave;ng</strong></font>:&nbsp;<font size="3">124 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội</font><br /><font size="4"><strong>Vận Chuyển tại nh&agrave;:</strong></font>&nbsp;<font size="3">&Aacute;p dụng cho đơn h&agrave;ng dưới 1kg v&agrave; freeship dưới 5km<br />Tr&ecirc;n 1kg kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể chuyển khoản trước v&agrave;o t&agrave;i khoản sau:<br /><font color="#000000">T&ecirc;n: Lương T&ugrave;ng L&acirc;m<br /></font><font color="#000000">Vietcombank: 0491000403886 CHi nh&aacute;nh: Thăng long h&agrave; nội</font><font color="#000000"><br /></font></font></span><font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; background-color: #fafafa"><span style="font-family: Arial"><font size="3"><span style="font-family: verdana">SHB: 1001671217 Chi nh&aacute;nh: Ho&agrave;ng quốc việt, h&agrave; nội<br /><strong>Phục vụ cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng ăn<br /></strong><br /></span></font></span></font><u style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; background-color: #fafafa"><strong><font color="#b22222"><span style="font-family: Arial"><font size="3"><span style="font-family: verdana"><font size="5">Li&ecirc;n hệ:</font></span></font></span></font></strong></u><strong style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; background-color: #fafafa"><font size="5"><font color="#0000ff"><br /></font></font><font size="4"><strong><font color="#FF0000">124 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội<br /></font><font color="#000000">Kinh Doanh</font><font color="#FF0000">:&nbsp;<strong>0964.536.346<br /></strong></font><font color="#000000"><strong>Home</strong></font><font color="#FF0000"><strong>: 043.569.0879<br /></strong></font><font color="#000000"><strong>Yahoo</strong></font><font color="#FF0000"><strong>:&nbsp;</strong></font></strong></font></strong><a target="_blank" style="color: #22229c; text-decoration: initial; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; background-color: #fafafa" href="http://agriviet.com/ymsgr:sendim?duongbaongu"><img border="0" style="border: none; max-width: 100%" src="http://opi.yahoo.com/online?u=duongbaongu&amp;m=g&amp;t=2" /></a><br /><font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; background-color: #fafafa"><span style="font-family: Arial"><font size="3"><span style="font-family: verdana"><font size="4"><strong>Website</strong></font>:&nbsp;<strong><a target="_blank" style="color: #22229c; text-decoration: initial" href="http://www.duongbaongu.com/">www.Duongbaongu.com</a><br /><font size="4">Facebook:</font>&nbsp;</strong></span></font></span></font><a target="_blank" style="color: #22229c; text-decoration: initial; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; background-color: #fafafa" href="http://www.facebook.com/duongbaongu"><font size="3">http://www.facebook.com/duongbaongu</font></a><br /><img border="0" style="border: none; max-width: 100%; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; background-color: #fafafa" src="http://i85.photobucket.com/albums/k66/lammic/bando-1_zps2d110f3e.jpg" />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương Bào Ngư
- Địa chỉ: 124 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 0964536346 - Fax: 043.569.0879
- email: duongbaongu@yahoo.com