GÀ ĐÒN 2.9KG BIÊN HÒA

  • Thread starter an_thieugia
  • Ngày gửi
an_thieugia

an_thieugia

Lữ khách
#1
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">C&Oacute; 1 CON G&Agrave; Đ&Ograve;N 2.9KG MỚI CẮT T&Iacute;CH GI&Aacute; 750K AE N&Agrave;O THẤY HỢP NH&Atilde;N ĐT 0932 113 513 G&Agrave; C&Oacute; LỐI Đ&Aacute; NHANH.. CHỦ ĐẠO Đ&Aacute; ĐẦU.. CẦN ... MU LƯNG &nbsp; &nbsp; G&Agrave; C&Oacute; SAO N&Oacute;I VẬY.....&nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left"><br /><br /><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px">
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnr2.upanh.com%2Fb3.s32.d2%2F0711933713b50268acb45ed505d83f22_49763092.2012100108.jpg&hash=309b9c46d49da119e3a610d474350693
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnr5.upanh.com%2Fb1.s32.d1%2Fe0e2045de32b73539abd8954da815205_49763155.2012100108.jpg&hash=8794e3cc5ea4d73348a03e06a8c48cc9
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnr0.upanh.com%2Fb3.s30.d1%2F82980b57778002a0b731e05803efc53c_49763190.2012100108.jpg&hash=3be4c5d53347726bf7a86ab2814a292f
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnr8.upanh.com%2Fb6.s32.d2%2F0ed136787f863cceb7e1720e17d323d2_49763278.2012100108.jpg&hash=893d24ad6b247ea49d715a42030a3121
</span></font></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn hoàng an
- Địa chỉ: ấp 7 xã an phước long thành đồng nai
- Điện thoại: 0932113513 - Fax:
- email: an_thieugia87@yahoo.com
 

Đối tác


Top