GÀ ĐÔNG TẢO HƯNG YÊN THUẦN CHỦNG TẠI AN GIANG

  • Thread starter thienthienhuong
  • Ngày gửi
T

thienthienhuong

Guest
#1
<p class="p_first"><span style="color: #000080"><span style="font-size: large">Trại g&agrave; Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương chuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo Hưng Y&ecirc;n thuần chủng với số lượng lớn</span></span></p> <p>Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng phải đi mua ở xa v&igrave; g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo đ&atilde; được nh&acirc;n giống tại trại giống Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương ở T&acirc;n Ch&acirc;u &ndash; An Giang.</p> <p>&nbsp;<a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/nth1350278430.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_nth1350278430.JPG" /></a><span style="color: #000080"><span style="font-size: large"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/yot1351394647.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_yot1351394647.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/saj1351394630.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_saj1351394630.JPG" /></a></span></span></p> <p>G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo l&agrave; loại g&agrave; c&oacute; xuất xứ tại x&atilde; Đ&ocirc;ng Tảo, huyện Kho&aacute;i Ch&acirc;u, tỉnh Hưng Y&ecirc;n, l&agrave; loại g&agrave; qu&iacute;, thịt ăn rất ngon v&agrave; gi&ograve;n.</p> <p><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/nze1350278545.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_nze1350278545.JPG" /></a><span style="color: #000080"><span style="font-size: large"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/efb1351394663.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_efb1351394663.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/krh1351394840.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_krh1351394840.JPG" /></a></span></span></p> <p>G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo được nu&ocirc;i thả vườn, ph&aacute;t triển rất nhanh, trung b&igrave;nh mỗi th&aacute;ng tăng trọng từ 500gr =&gt; 600gr, khi g&agrave; trưởng th&agrave;nh, g&agrave; trống nặng từ 4,5kg =&gt; 6kg, g&agrave; m&aacute;i nặng từ 3,5kg =&gt; 4,5kg v&agrave; khoảng 160 ng&agrave;y l&agrave; g&agrave; m&aacute;i đẻ, mỗi lứa từ 10 =&gt; 12 trứng v&agrave; ấp b&igrave;nh thường.</p> <p><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/htk1350278460.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_htk1350278460.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/vwm1351394921.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_vwm1351394921.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/zlm1351394819.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_zlm1351394819.JPG" /></a></p> <p>Thị trường ti&ecirc;u thụ: thịt g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo ăn rất thơm, ngon v&agrave; gi&ograve;n n&ecirc;n được c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng tại TP/HCM rất ưa chuộng v&agrave; săn l&ugrave;ng để mua, nhưng vẫn thiếu g&agrave; v&igrave; chưa c&oacute; trại nu&ocirc;i lớn để cung cấp, m&agrave; chỉ mới ph&aacute;t triển tại c&aacute;c hộ nu&ocirc;i nhỏ, lẻ để tự nh&acirc;n giống. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n được c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh mua nu&ocirc;i kiểng v&agrave; l&agrave;m qu&agrave; biếu v&agrave;o c&aacute;c dịp lễ tết.</p> <p><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/mip1350278450.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_mip1350278450.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/tdx1351394787.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_tdx1351394787.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/ruu1351394710.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_ruu1351394710.JPG" /></a></p> <p>C&ograve;n ở c&aacute;c tỉnh Miền T&acirc;y, chưa c&oacute; trại nu&ocirc;i để cung cấp con giống v&agrave; g&agrave; thịt.</p> <p>Trại nu&ocirc;i g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo (tức DNTN xe kh&aacute;ch Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương) đ&atilde; di thực được giống g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo về tại T&acirc;n Ch&acirc;u &ndash; An Giang, v&agrave; chuy&ecirc;n cung cấp con giống thuần chủng cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n để ph&aacute;t triển kinh tế gia đ&igrave;nh v&igrave; hiệu quả kinh tế rất cao.</p> <p><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/foo1351394680.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_foo1351394680.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/baf1351394761.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_baf1351394761.JPG" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/moe1351394723.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/14/medium_moe1351394723.JPG" /></a></p> <p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: trại g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo (tức DNTN xe kh&aacute;ch Thi&ecirc;n Thi&ecirc;n Hương)</p> <p><span style="color: #003366"><span style="font-size: small">Địa chỉ: 87 T&ocirc;n Đức Thắng, P.Long Thạnh, TX.T&acirc;n Ch&acirc;u - An Giang</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium">ĐT: 0913179063</span></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THIÊN THIÊN HƯƠNG
- Địa chỉ: 87 Tôn Đức Thắng, P.Long Thạnh, TX.Tân Châu
- Điện thoại: 0913179063 - Fax:
- email: thienthienhuong616@gmail.com