Gà Tre Đá

<TABLE id=SubNav cellSpacing=0 width=800><TBODY><TR><TD class=Buddy></TD><TD class=Section>

</TD><TD class=Extras>

</TD></TR></TBODY></TABLE><SCRIPT type=text/javascript> var photostream_owner_nsid = "36271424@N05";</SCRIPT>pretty lat/long


<TABLE class=PhotoStream cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR vAlign=top><TD class=PhotosColumn width="100%"><SCRIPT src="http://l.yimg.com/g/javascript/photo_cols.js.v38771.14" type=text/javascript></SCRIPT><TABLE cellSpacing=0 width="100%"><TBODY><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3554341502'] = new Object(); global_photos['3554341502'].title = '19052009355'; global_photos['3554341502'].description = '';</SCRIPT>click here to add a title</i>&nbsp;" form_content="19052009355" hash_id="3554341502" _oldTitle="null">


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3554340900'] = new Object(); global_photos['3554340900'].title = '20052009364'; global_photos['3554340900'].description = '';</SCRIPT>click here to add a title</i>&nbsp;" form_content="20052009364" hash_id="3554340900" _oldTitle="null">


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>
<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_description_div('3554341502', 240);</SCRIPT></TD><TD>
<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_description_div('3554340900', 240);</SCRIPT>


</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD>
</TD><TD>
</TD></TR><TR vAlign=top><TD>
<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_description_div('3554340154', 240);</SCRIPT>


</TD><TD>
<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_description_div('3554339572', 240);</SCRIPT>

|

</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3553532525'] = new Object(); global_photos['3553532525'].title = '19052009354'; global_photos['3553532525'].description = '';</SCRIPT>click here to add a title</i>&nbsp;" form_content="19052009354" hash_id="3553532525" _oldTitle="null">


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3553532173'] = new Object(); global_photos['3553532173'].title = '20052009362'; global_photos['3553532173'].description = '';</SCRIPT>click here to add a title</i>&nbsp;" form_content="20052009362" hash_id="3553532173" _oldTitle="null">


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>
<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_description_div('3553532525', 240);</SCRIPT></TD><TD>
<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_description_div('3553532173', 240);</SCRIPT>


</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3553531647'] = new Object(); global_photos['3553531647'].title = '19052009350'; global_photos['3553531647'].description = '';</SCRIPT>click here to add a title</i>&nbsp;" form_content="19052009350" hash_id="3553531647" _oldTitle="null">


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3554337470'] = new Object(); global_photos['3554337470'].title = '20052009366'; global_photos['3554337470'].description = '';</SCRIPT>click here to add a title</i>&nbsp;" form_content="20052009366" hash_id="3554337470" _oldTitle="null">


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>
<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_description_div('3553531647', 240);</SCRIPT>


</TD><TD>
<SCRIPT type=text/javascript>insitu_init_page_photos_user_description_div('3554337470', 240);</SCRIPT>


</TD></TR><TR vAlign=bottom><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3554337054'] = new Object(); global_photos['3554337054'].title = '20052009361'; global_photos['3554337054'].description = '';</SCRIPT>click here to add a title</i>&nbsp;" form_content="20052009361" hash_id="3554337054" _oldTitle="null">


</TD><TD><SCRIPT type=text/javascript> global_photos['3553529839'] = new Object(); global_photos['3553529839'].title = '19052009348'; global_photos['3553529839'].description = '';</SCRIPT>click here to add a title</i>&nbsp;" form_content="19052009348" hash_id="3553529839" _oldTitle="null">


</TD></TR><TR vAlign=top><TD>


</TD><TD>

</TD></TR></TBODY></TABLE>350k </TD></TR></TBODY></TABLE>
 


Bài viết có nội dung tương tự
  • tuyển gấp nhân viên
    • Thread starter duyhungkt90
    • Ngày gửi


  • Back
    Top