GIỐNG HOA TRỒNG CHẬU

chuongmarigold

Hạt Giống Hoa, Cây Con Giống Hoa, Hoa Chậu
#1
<p><strong><span style="font-size: 11pt">HẠT GIỐNG HOA TRỒNG CHẬU</span></strong><span style="font-size: 11pt"><br /> C&ocirc;ng ty FlorAsia Vietnam l&agrave; chi nh&aacute;nh ch&iacute;nh thức của tập đo&agrave;n AFM Group tại Việt Nam, nh&agrave; nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối c&aacute;c chủng loại hạt giống hoa chất lượng cao</span><span style="font-size: 11pt; color: #222222">, gi&aacute; cả hợp l&yacute;</span><span style="font-size: 11pt">&nbsp;...Đặc biệt cung cấp ch&iacute;nh thức c&aacute;c d&ograve;ng hạt giống hoa Vạn Thọ lai - l&ugrave;n F1, c&aacute;c loại hoa trồng chậu, hoa cắt c&agrave;nh: C&uacute;c c&aacute;c loại, hoa anh thảo, cẩm chướng, mao địa ho&agrave;ng, phong lữ, Vinca, Impatiens, D&atilde; y&ecirc;n thảo, Viola, hoa x&ocirc; đỏ, pansy, lavender, kiết tường, hướng dương, thược dược, thu hải đường, phi yến&hellip;, c&aacute;c loại c&acirc;y t&aacute;n l&aacute; trang tr&iacute; : cỏ, măng t&acirc;y...&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 11pt">Tất cả hạt giống của C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đều được đ&oacute;ng g&oacute;i từ c&ocirc;ng ty mẹ tại Th&aacute;i Lan, nhằm đảm bảo ở mức tốt nhất quyền lợi của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 11pt; color: #222222">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cả nước quan t&acirc;m, t&igrave;m hiểu c&oacute; nhu cầu về hạt giống hoa chất lượng cao,gi&aacute; th&agrave;nh tốt nhất để phục vụ cho việc sản xuất, mua b&aacute;n v&agrave; hợp t&aacute;c ph&acirc;n phối kinh doanh hạt giống hoa. Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp với ch&uacute;ng t&ocirc;i, nh&agrave; cung cấp chuy&ecirc;n nghiệp c&aacute;c chủng loại hạt giống hoa.<br /> Đặc biệt c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;i lẽ cho tất cả c&aacute;c loại hạt giống đang ph&acirc;n phối tr&ecirc;n thị trường theo số lượng.&nbsp;20&nbsp;hạt,&nbsp;50&nbsp;hạt,&nbsp;100&nbsp;hạt,&nbsp;1gram (t&ugrave;y loại).<br /> H&acirc;n hạnh được phục vụ, rất mong sự hợp t&aacute;c của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn !<br /> Để t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về hạt giống v&agrave; c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i xin li&ecirc;n hệ :<br /> <br /> <strong>C&Ocirc;NG TY TNHH FLORASIA VIỆT NAM<br /> Địa Chỉ: 23B .Đường số 3, Khu Phố 2, P. B&igrave;nh An, Quận2, Tp.HCM.<br /> Điện Thoại: 08 &ndash; 62577490 &ndash; Fax: 08 &ndash; 62577491<br /> E-mail:&nbsp;<a href="mailto:dieu@ameriseed.net"><span style="color: #088108; text-decoration: none">dieu@ameriseed.net</span></a><br /> Webside:&nbsp;<u><a target="_blank" href="http://www.ameriseed.net/"><span style="color: #088108; text-decoration: none">www.ameriseed.net</span></a></u></strong></span><strong><span style="font-size: 11pt"></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11pt"><br /> ĐD: <a href="mailto:ngoc_chuong78@yahoo.com">ngoc_chuong78@yahoo.com</a></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11pt">DT: 0938875399</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">H&igrave;nh ảnh bao b&igrave;:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">
</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Hoa vạn Thọ:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">&nbsp;<strong><u>AFM45</u></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Hội Thảo Giới Thiệu Giống Vạn Thọ AFM45 ở Chợ Gạo.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">
</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">
</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 11pt">AFM46</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 11pt">C&aacute;c Loại Hạt Giống Hoa Kh&aacute;c:</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 11pt">Hoa c&aacute;t Tường</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 11pt">Nh&acirc;n vi&ecirc;n kỷ thuật chăm s&oacute;c c&acirc;y con C&aacute;t Tường Tại Vườn ươm Đ&agrave; Lạt.</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">C&acirc;y Con Tại Vườn Ươm Đ&agrave; Lạt</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 11pt">Một số&nbsp; h&igrave;nh ảnh c&acirc;y trưởng th&agrave;nh</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 11pt">
</span></u></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn ngọc Chương
- Địa chỉ: Địa Chỉ: 23B .Đường số 3, Khu Phố 2, P. Bình An, Quận2, Tp.HCM.
- Điện thoại: 0938875399 - Fax:
- email: ngoc_chuong78@yahoo.com
 

Top