Bán Hà Nội - <=> TUYÊN QUANG BÁN GÀ PHOENIX - TÂN CHÂU - THÁI -SERAMA - tre bắc 0969367 C

  • Thread starter dinhtue
  • Ngày gửi
D

dinhtue

Lữ khách
#1
mình chuyên cung cắp gà cảnh ship toàn miền bắc[size=x-large] 0969367367 gặp Tuệ[/size]
hình tức thanh toán
1 chuyển khoản TK 8100205075527 phạm đình tụê ngân hàng agribank tuyên quang
2-ae mua gà ứng trước 50k tiền dt rồi làm theo cú pháp
Số mã thẻ xxxxxxxxxxxxxxx
Tên: xxxx Địa chỉ:xxxx
Số đt dùng: 0xxxxxxxxxxx
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F19%2F20%2F51%2F1058028848_1759294092_574_574.jpg&hash=d9bbc36afe3477fc7ec9c321228624d8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F19%2F20%2F51%2F1058028896_1350634829_574_574.jpg&hash=4527649d9e67fb318d075a1e9eaa0e0a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F19%2F20%2F52%2F1058028945_411021736_574_574.jpg&hash=e82149a84331fc8a4525f22c5aeb5da8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F19%2F20%2F52%2F1058029047_229077748_574_574.jpg&hash=d58f9da3ae4acb4c5f2637e10457f072

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F19%2F20%2F52%2F1058029082_324151082_574_574.jpg&hash=89f92d98baa8024cc16b78e17d006f94

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F19%2F20%2F52%2F1058029195_277109068_574_574.jpg&hash=3fd8cbe7217c840d570dd4ff9d308cb9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F19%2F20%2F51%2F1058028774_828988559_574_574.jpg&hash=95d6e2773b5aa68e03b81e82616d58b5

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f21.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F19%2F21%2F07%2F1058040631_1820237133_574_574.jpg&hash=ab5d834db587f92bc7e475d96c765455

gà bbos em nhạn
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F19%2F20%2F52%2F1058029114_1965930726_574_574.jpg&hash=158d6420021253c4765cb9b5c66b4dd7
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F19%2F21%2F48%2F1058067675_291519166_574_574.jpg&hash=7201dc9c94f5eedc981334332430a8d5

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F21%2F20%2F56%2F1059284277_283493_574_574.jpg&hash=93053940ef1f53cc81e7bcd71e412728

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F21%2F20%2F56%2F1059284325_1971580981_574_574.jpg&hash=85ef78eacafea58e9993bf4f227d2b7a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F21%2F20%2F56%2F1059284380_395484420_574_574.jpg&hash=2b5b0545f3afabfc2534262e6450096d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F21%2F20%2F56%2F1059284418_581385562_574_574.jpg&hash=4eeb642423b9f3378961d7cb0758acdf

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F21%2F20%2F56%2F1059284462_1949256013_574_574.jpg&hash=791b6f180052b632dd8b8dd7d44efbb6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F21%2F20%2F56%2F1059284514_1560211784_574_574.jpg&hash=7aa5e7083bdee535e75e685787875700

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F21%2F20%2F56%2F1059284554_1566183045_574_574.jpg&hash=a1f1eb63046cdb8b081b05202b4b5fb8
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F21%2F20%2F57%2F1059284584_1619407384_574_574.jpg&hash=b6dfe2ccd1b98a93c79d10bb35b4c944

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f18.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2014%2F03%2F21%2F20%2F57%2F1059284673_816899728_574_574.jpg&hash=6c0539bc2fe51df7e454011900e1cd41

mình chuyên cung cắp gà cảnh ship toàn miền bắc[size=x-large] 0969367367 gặp Tuệ[/size]
hình tức thanh toán
1 chuyển khoản TK 8100205075527 phạm đình tụê ngân hàng agribank tuyên quang
2-ae mua gà ứng trước 50k tiền dt rồi làm theo cú pháp
Số mã thẻ xxxxxxxxxxxxxxx
Tên: xxxx Địa chỉ:xxxx
Số đt dùng: 0xxxxxxxxxxx
 

Last edited:

Đối tácTop