Hệ thống tưới nhỏ giọt giá cực rẻ....!

hieupham

Lữ khách
#1
<div>CTY TNHH C&Ocirc;NG NGHỆ SINH HỌC &nbsp;N&Ocirc;NG TRẠI XANH&nbsp;</div><div>Địa chỉ: &nbsp;43/331 P1 Quang Trung, p12, G&ograve; Vấp, HCM&nbsp;</div><div>Điện thoại: &nbsp;( &nbsp;08) 3 6101040 &nbsp;Fax: 08 &nbsp;3 6101040&nbsp;</div><div>Website: &nbsp;www.rausachvn.com.vn</div><div>Email: &nbsp;nongtraixanh.gf@gmail.com</div><div>THƯ NGỎ</div><div>Ch&uacute;ng t&ocirc;i , Cty TNHH Sinh Học C&ocirc;ng Nghệ &nbsp; N&ocirc;ng Trại Xanh &nbsp;, xin tr&acirc;n trọng gửi lời&nbsp;</div><div>ch&uacute;c sức khỏe c&ugrave;ng vạn sự th&agrave;nh c&ocirc;ng đến qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng !</div><div>Như ch&uacute;ng ta đ&atilde; biết &nbsp;, một số vấn đề c&acirc;y trồng gặp phải li&ecirc;n quan tới nước tưới:</div><div>1- &nbsp; Qua c&aacute;c số liệu điều tra sơ bộ hiện trạng tr&ecirc;n 90% c&acirc;y trồng chậu bị chết l&agrave; do thiếu nước,&nbsp;</div><div>10% c&ograve;n lại l&agrave; do c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c.</div><div>2- &nbsp; Việc tưới nước cho c&acirc;y d&ugrave; thực hiện nhiều lần trong ng&agrave;y &nbsp;nhưng c&acirc;y vẫn h&eacute;o, v&igrave; nước chưa&nbsp;</div><div>kịp hấp thụ trong keo đất đ&atilde; tho&aacute;t ra ngo&agrave;i n&ecirc;n c&acirc;y thiếu nước.</div><div>3- &nbsp; Việc tưới nước l&agrave;m vấy bẩn m&ocirc;i trường xung quanh.</div><div>4- &nbsp; Việc thiếu nước l&agrave;m hạn chế qu&aacute; tr&igrave;nh trao đổi chất trong c&acirc;y, dinh dưỡng kh&ocirc;ng được h&ograve;a tan&nbsp;</div><div>n&ecirc;n c&acirc;y kh&ocirc;ng thể hấp thu được dẫn đến c&acirc;y v&agrave;ng &uacute;a, rụng l&aacute;.</div><div>5- &nbsp; Một số trường hợp tưới qu&aacute; thừa nước g&acirc;y &uacute;ng dẫn đến chết c&acirc;y.</div><div>6- &nbsp; L&agrave;m sao tưới đủ nước cho c&acirc;y một khi vắng nh&agrave; ?</div><div>Hệ thống tưới nhỏ giọt&ndash; &nbsp;Khắc phục tất cả c&aacute;c hạn chế tr&ecirc;n.</div><div>Hệ thống &nbsp; tưới &nbsp;nhỏ giọt ho&agrave;n to&agrave;n tự động của Ch&acirc;u &Acirc;u, &nbsp;hoạt động cơ học kh&ocirc;ng d&ugrave;ng&nbsp;</div><div>điện. Cơ chế hoạt động hệ thống &nbsp;l&agrave; &nbsp;dựa v&agrave;o đầu sứ cảm ứng c&acirc;n bằng độ ẩm đất với m&ocirc;i trường&nbsp;</div><div>b&ecirc;n trong đầu sứ, sự ch&ecirc;nh lệch độ ẩm sẽ l&agrave;m van mở ra cho nước chảy qua .</div><div>Như vậy, hệ &nbsp;thống tưới nhỏ giọt tự động &nbsp; &nbsp;sử dụng an to&agrave;n, tiết kiệm chi ph&iacute;, thời gian,&nbsp;</div><div>nước tưới m&agrave; vẫn đảm bảo y&ecirc;u cầu về nước của c&acirc;y.</div><div>Sản phẩm đặc biệt đ&aacute;p ứng trường hợp khi bạn đi c&ocirc;ng t&aacute;c &nbsp;vắng nh&agrave;, c&acirc;y kiểng kh&ocirc;ng&nbsp;</div><div>người &nbsp;tưới nước, chăm s&oacute;c.</div><div>Th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c vị tr&iacute; &nbsp; bồn hoa nơi ban c&ocirc;ng, chậu c&acirc;y hoặc c&aacute;c vị tr&iacute; m&agrave; bạn gặp kh&oacute;&nbsp;</div><div>khăn khi tưới như xa tầm tay, hoặc tưới phun bằng v&ograve;i tưới th&ocirc;ng dụng l&agrave;m t&oacute;e nước v&agrave;o tường,&nbsp;</div><div>nền sỏi trắng&hellip; g&acirc;y nẩm, đ&oacute;ng r&ecirc;u, tr&ocirc;i đất .v.v&hellip; Vậy :</div><div>&ldquo; N&ocirc;ng nghiệp &nbsp;c&ocirc;ng nghệ cao th&agrave;nh quả cao &nbsp;&rdquo;</div><div>Để biết th&ecirc;m chi tiết tư vấn kỹ thuật, chăm s&oacute;c c&acirc;y v&agrave; sử dụng thử sản phẩm ho&agrave;n to&agrave;n miễn&nbsp;</div><div>ph&iacute;, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :</div><div>Điện thoại: 08-3-6 101040</div><div>Hotline: &nbsp; &nbsp;0936 10 44 00</div><div>TP Kinh Doanh</div><div>Nguyễn &nbsp;Ngọc Sơn</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty Nông Trại Xanh
- Địa chỉ: 43/331P1 Quang Trung Gò Vấp
- Điện thoại: 0836101040 - Fax: 0936104400
- email: nongtraixanh.gfbio@gmail.com