HVBIOTEK - Cung cấp chủng giống vi sinh vật

hvbiotek

Lữ khách
#1
<div><br /></div><div><br /></div><p class="MsoNormal" style="font-family: Arial; font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 17px; font-family: Arial, sans-serif; color: #0070c0; font-size: 11pt"><font size="2"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#333333"><strong><font color="#3333ff">HVBIOTEK</font></strong>&nbsp;hoạt động chuy&ecirc;n biệt trong lĩnh vực&nbsp;<strong>cung&nbsp;cấp chủng giống vi sinh vật</strong>&nbsp;của c&aacute;c bảo t&agrave;ng giống chuẩn uy t&iacute;n tr&ecirc;n thế giới như:&nbsp;<strong>ATCC</strong>&nbsp;(Hoa Kỳ);&nbsp;<strong>JCM</strong>&nbsp;(Nhật Bản);&nbsp;<strong>NBRC</strong>&nbsp;(Nhật Bản);<strong>NCTC</strong>&nbsp;(Vương quốc Anh);&nbsp;<strong>DSMZ</strong>&nbsp;(CHLB Đức)... phục vụ cho c&aacute;c mục đ&iacute;ch về&nbsp;<em><strong>Nghi&ecirc;n cứu/ Đ&agrave;o tạo, Kiểm định, Đối chứng, Ph&aacute;t triển sinh phẩm, Ứng dụng sản xuất</strong>...</em></font></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: Arial; font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 17px; font-family: Arial, sans-serif; color: #0070c0; font-size: 11pt"><font color="#333333" size="2" /></span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="font-family: Arial; font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 17px; font-family: Arial, sans-serif; color: #0070c0; font-size: 11pt"><font size="2"><font color="#333333"><strong>HVBIOTEK</strong>&nbsp;đ&atilde; thiết lập mối quan hệ chặt chẽ v&agrave; l&agrave; đại l&yacute; ph&acirc;n phối hơn&nbsp;<strong>60.000</strong>&nbsp;chủng giống vi sinh vật từ&nbsp;c&aacute;c bảo t&agrave;ng giống chuẩn tr&ecirc;n tại Việt Nam. V&igrave; vậy, đến với&nbsp;<strong>HVBIOTEK</strong>, Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được cung cấp&nbsp;<font color="#cc0000"><strong>chủng giống gốc</strong>&nbsp;</font><font color="#333333">(</font>với nguy&ecirc;n đai nguy&ecirc;n kiện, c&oacute;&nbsp;sức sống mạnh v&agrave; hoạt t&iacute;nh&nbsp;ổn&nbsp;định qua nhiều thế hệ cấy chuyền);&nbsp;được bảo quản v&agrave; vận chuyển trong điều kiện tốt nhất, k&egrave;m theo giấy chứng nhận chủng&nbsp;giống&nbsp;(Certificate of Strain) v&agrave; t&agrave;i liệu&nbsp;hướng dẫn&nbsp;của ch&iacute;nh h&atilde;ng.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: Arial; font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 17px; font-family: Arial, sans-serif; color: #0070c0; font-size: 11pt"><font color="#333333" size="2" /></span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="font-family: Arial; font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 17px; font-family: Arial, sans-serif; color: #0070c0; font-size: 11pt"><font color="#333333" size="2">Ngo&agrave;i ra, với đội ngũ c&aacute;c nh&agrave; khoa học được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản với chuy&ecirc;n m&ocirc;n s&acirc;u về lĩnh vực C&ocirc;ng nghệ sinh học Vi sinh vật v&agrave; Dược phẩm,&nbsp;<strong>HVBIOTEK</strong>&nbsp;lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng tư vấn c&aacute;c giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp cũng như hỗ trợ kỹ thuật&nbsp;tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: Arial; font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 17px; font-family: Arial, sans-serif; color: #0070c0; font-size: 11pt"><font color="#333333" size="2" /></span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt"><font color="#333333" face="Arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 17px"><strong>Th&ocirc;ng tin chi tiết vui l&ograve;ng xem tại website: www.hvbiotek.com</strong></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Trần Hoàng
- Địa chỉ: 239/34 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0987666081 - Fax:
- email: hoangvnu@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx