KHÓ KHĂN KHI NUÔI LỢN RỪNG - bán

  • Thread starter daobahoa
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

daobahoa

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: daobahoa
- Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh
- Tel, Fax: 094.461.3459; 093.648.0939
- email: haihoafarm@yahoo.com.vn
================================

<font face="Times New Roman"><strong>NHỮNG KH&Oacute; KHĂN TRONG CHĂN NU&Ocirc;I LỢN RỪNG<br /></strong><strong><p><font color="#000000" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font color="#000000" size="3">&nbsp;</font></p></strong><font size="3"><font color="#000000">Hiện nay c&oacute; nhiều th&ocirc;ng tin n&oacute;i rằng: nu&ocirc;i lợn rừng l&agrave; nghề mới &ldquo;hốt bạc&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; những th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng trung thực, c&oacute; thiển &yacute; xấu nhằn mục đ&iacute;ch thu lợi c&aacute; nh&acirc;n.<br /></font></font><font size="3"><font color="#000000">Lợn rừng cũng giống như nhiều con vật nu&ocirc;i kh&aacute;c, khi nu&ocirc;i đều c&oacute; những thuận lợi v&agrave; kh&oacute; khăn ri&ecirc;ng, kh&ocirc;ng phải cứ bắt tay v&agrave;o nu&ocirc;i l&agrave; &ldquo;hốt bạc&rdquo; như một số th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng. Tr&ecirc;n thực tế th&igrave; nhiều gia đ&igrave;nh, cơ sở đ&atilde; ăn n&ecirc;n l&agrave;m ra từ việc nu&ocirc;i lợn rừng, song b&ecirc;n cạnh đ&oacute; cũng c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t người đ&atilde; tay trắng hoặc ch&aacute;n nản sau nhiều năm nu&ocirc;i lợn rừng do trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i lợn bị bệnh chết, mua phải con giống kh&ocirc;ng tốt n&ecirc;n kh&ocirc;ng b&aacute;n được h&agrave;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; đầu ra cho sản phẩm&hellip;<br /></font></font><font size="3"><font color="#000000">Kh&ocirc;ng &iacute;t người do sự thiếu hiểu biết, chỉ đọc v&agrave; nghe thấy những lời đường mật m&agrave; kh&ocirc;ng lường hết được những kh&oacute; khăn khi bắt tay v&agrave;o nu&ocirc;i lợn rừng n&ecirc;n dẫn đến t&igrave;nh trạng đ&acirc;m lao th&igrave; phải theo lao đến cơ cực.<br /></font></font><font size="3"><font color="#000000">Với suy nghĩ: Bất cứ việc g&igrave; cũng chỉ th&agrave;nh c&ocirc;ng khi ta hiểu r&otilde; về n&oacute;, lường trước v&agrave; khắc phục được những kh&oacute; khăn khi n&oacute; xuất hiện. N&ecirc;n, Haihoafarm với danh nghĩa l&agrave; người đi đầu trong việc nu&ocirc;i lợn rừng xin chia sẻ c&ugrave;ng b&agrave; con một số kinh nghiệm về những kh&oacute; khăn trong việc nu&ocirc;i lợn rừng với mong muốn, tất cả b&agrave; con nếu c&oacute; &yacute; định nu&ocirc;i lợn rừng th&igrave; cũng tự chủ động khắc phục được những kh&oacute; khăn v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i lợn rừng.<br /></font></font><font size="3"><font color="#000000"><strong>Kh&oacute; khăn trước ti&ecirc;n l&agrave; việc chọn con giống:</strong> Về vấn đề n&agrave;y phần lớn b&agrave; con đều m&ugrave; mờ về kiến thức. Thường chỉ nghe n&oacute;i sơ qua về đặc điểm chung của lợn rừng như: C&oacute; ba lỗ ch&acirc;n l&ocirc;ng, lợn con mới đẻ th&igrave; c&oacute; sọc dưa&hellip; v&agrave; khi đi xem giống cứ thấy lợn con c&oacute; sọc dưa l&agrave; mua m&agrave; kh&ocirc;ng cần biết giống tốt, xấu thế n&agrave;o, điều n&agrave;y l&agrave; rất tai hại về sau. Nếu mua được giống tốt th&igrave; kh&ocirc;ng sao, nhưng nếu mua phải giống kh&ocirc;ng tốt sau n&agrave;y sẽ rất kh&oacute; b&aacute;n kể cả lợn giống cũng như lợn thương phẩm. Hiện đ&atilde; c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t b&agrave; con mắc v&agrave;o cảnh kh&oacute; khăn n&agrave;y n&ecirc;n b&aacute;n cũng kh&ocirc;ng xong m&agrave; nu&ocirc;i cũng dở.<br /></font></font><font size="3"><font color="#000000">V&igrave; vậy, trong vấn đề n&agrave;y Haihoafarm khuyến c&aacute;o b&agrave; con cần phải trang bị kiến thức cơ bản về con giống trước khi bắt tay v&agrave;o nu&ocirc;i để tr&aacute;nh những kh&oacute; khăn về sau. B&agrave; con c&oacute; thể tham khảo kinh nghiệm về chọn giống lợn rừng trong mục &ldquo; Chọn giống lợn rừng&rdquo; hoặc cuốn s&aacute;ch về nghề nu&ocirc;i lợn rừng do Haihoafarm phối hợp với Chuy&ecirc;n gia Nguyễn L&acirc;n H&ugrave;ng &ndash; Chuy&ecirc;n mục M&aacute;ch nhỏ b&agrave; con &ndash; Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam v&agrave; Nh&agrave; xuất bản N&ocirc;ng nghiệp bi&ecirc;n soạn.<br /></font></font><font size="3"><font color="#000000"><strong>Kh&oacute; khăn thứ hai l&agrave; bệnh tật:</strong> Lợn rừng cũng hay mắc phải một số bệnh như ỉa chảy ở lợn con b&uacute; mẹ, ghẻ nở, bệnh phổi &ldquo; thở rốc&rdquo;, bệnh ph&ugrave; nề. C&aacute;c bệnh n&agrave;y thường chỉ xuất hiện ở lợn con v&agrave; dưới 20 kg. Lợn trưởng th&agrave;nh rất &iacute;t khi mắc bệnh. Lợn con b&uacute; mẹ tỷ lệ bị ỉa ph&acirc;n trắng từ 70 &ndash; 90 %. Khi ph&aacute;t hiện lợn con ỉa ph&acirc;n trắng b&agrave; con cần kiểm tra ngay nguồn thức ăn c&oacute; phải l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&ocirc;ng, đồng thời ti&ecirc;m hoặc cho lợn uống thuốc theo chỉ dẫn của c&aacute;n bộ th&uacute; y v&agrave; người b&aacute;n thuốc. Lợn con ỉa ph&acirc;n trắng kh&ocirc;ng chữa trị kịp thời tỷ lệ chết từ 5 &ndash; 20%. Lợn con đ&atilde; t&aacute;ch mẹ thỉnh thoảng bị đi ỉa chảy b&agrave; con kh&ocirc;ng cần phải cho uống thuốc do bộ phận ti&ecirc;u ho&aacute; của lợn ở giai đoạn n&agrave;y đ&atilde; ph&aacute;t triển n&ecirc;n ch&uacute;ng chỉ bị 1 &ndash; 2 h&ocirc;m rồi lại tự khỏi. N&oacute;i chung khi lợn con đ&atilde; t&aacute;ch mẹ ( tự ăn được) th&igrave; bệnh đi ỉa kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; vấn đề đ&aacute;ng lo ngại nữa.<br /></font></font><font size="3"><font color="#000000"><strong><em>- Bệnh ghẻ nở:</em></strong> Thường do chuồng trại kh&ocirc;ng đảm bảo vệ sinh hoặc trong những ng&agrave;y mưa nhiều k&eacute;o d&agrave;i đặc biệt l&agrave; mua xu&acirc;n ở ph&iacute;a bắc. Bệnh n&agrave;y xuất hiện ở tất cả đ&agrave;n lợn, biểu hiện của bệnh n&agrave;y l&agrave; da mốc, nứt nẻ, l&ocirc;ng dụng, lợn ngứa hay lấy ch&acirc;n g&atilde;i hoặc cọ v&agrave;o tường. Khi thấy triệu chứng tr&ecirc;n cần ti&ecirc;m hoặc b&ocirc;i thuốc ngay, tốt nhất l&agrave; ti&ecirc;m v&igrave; hiệu quả cao hơn. Liều lượng theo chỉ dẫn tr&ecirc;n bao b&igrave; mỗi loại thuốc. Nh&igrave;n chung khi lợn mắc phải bệnh n&agrave;y nếu ph&aacute;t hiện sớm v&agrave; chữa trị kịp thời th&igrave; khả năng khỏi bệnh l&agrave; 100% v&agrave; l&agrave; loại bệnh kh&ocirc;ng qu&aacute; phải lo ngại.<br /></font></font><font size="3"><font color="#000000"><strong><em>- Bệnh phổi &ldquo; Thở rốc&rdquo;:</em></strong> Nguy&ecirc;n nh&acirc;n của loại bệnh n&agrave;y l&agrave; do thời tiết thay đổi, chuồng trại ẩm thấp, kh&ocirc;ng đảm bảo vệ sinh. Đ&acirc;y l&agrave; loại bệnh tương đối nguy hiểm v&agrave; c&oacute; cơ chế truyền nhiễm.V&igrave; vậy, nếu ph&aacute;t hiện lợn bị bệnh tốt nhất l&agrave; c&aacute;ch li ngay v&agrave; ti&ecirc;m thuốc. Triệu chứng l&agrave; lợn bỏ ăn, l&ocirc;ng x&ugrave;, chận chạp v&agrave; thở rốc, bệnh ph&aacute;t triển rất nhanh, s&aacute;ng cho ăn vẫn b&igrave;nh thường nhưng c&oacute; thể đến trưa triệu chứng của bệnh đ&atilde; r&otilde; rệt, bệnh thường xuất hiện ở loại từ 10 &ndash; 25kg. Nếu chữa trị kịp thời khả năng khỏi bệnh l&agrave; 95%, kh&ocirc;ng chữa trị hoặc chữa trị kh&ocirc;ng kịp thời (Để 2 &ndash; 3 ng&agrave;y sau mới ti&ecirc;m) th&igrave; khả năng tử vong l&agrave; 70%. Đ&acirc;y l&agrave; loại bệnh đ&aacute;ng lo ngại, b&agrave; con cần phải hết sức lưu t&acirc;m.<br /></font></font><font size="3"><font color="#000000"><strong><em>- Bệnh ph&ugrave; nề:</em></strong> Cũng thường xuất hiện ở lợn từ 10 &ndash; 25 kg. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do chuồng trại ẩm thấp, kh&ocirc;ng vệ sinh, nguồn thức ăn thay đổi đột ngột, lợn vận chuyển l&acirc;u ng&agrave;y qua c&aacute;c v&ugrave;ng địa l&yacute; kh&aacute;c nhau. Triệu chứng của bệnh l&agrave; mắt đỏ rồi sưng v&agrave;nh mi mắt, sưng đầu, đi loạng choạng, lao đầu về ph&iacute;a trước. Đ&acirc;y l&agrave; bệnh cực kỳ nguy hiểm, khi bị mắc bệnh n&agrave;y th&igrave; khả năng chữa khỏi bệnh gần như l&agrave; kh&ocirc;ng thể. N&ecirc;n &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p để ph&ograve;ng ngừa l&agrave; giải ph&aacute;p tối ưu.<br /></font></font><font size="3"><font color="#000000"><strong>Kh&oacute; khăn thứ ba l&agrave; đầu ra của sản phẩm: </strong>Nhiều người quyết định nu&ocirc;i chỉ v&igrave; nghe những th&ocirc;ng tin đường mật ở đ&acirc;u đ&oacute; rằng nu&ocirc;i lợn rừng l&agrave; &ldquo;Hốt bạc, l&atilde;i to&hellip;&rdquo; m&agrave; kh&ocirc;ng lường hết những kh&oacute; khăn v&agrave; đầu ra của sản phẩm ra sao, n&ecirc;n khi nu&ocirc;i c&oacute; sản phẩm rồi kh&ocirc;ng biết b&aacute;n cho ai v&agrave; b&aacute;n ở đ&acirc;u, cơ sở cung cấp giống th&igrave; kh&ocirc;ng bao ti&ecirc;u sản phẩm&hellip; dẫn đến cảnh tiến tho&aacute;i lưỡng nan. V&igrave; vậy, khi quyết định nu&ocirc;i ngo&agrave;i việc t&igrave;m hiểu kỹ con giống b&agrave; con cũng n&ecirc;n nghĩ đến việc c&oacute; đầu ra cho sản phẩm sau n&agrave;y hay kh&ocirc;ng, b&agrave; con n&ecirc;n thoản thuận với cơ sở cung cấp giống về việc lo đầu ra cho m&igrave;nh sau n&agrave;y. Nếu cơ sở đ&oacute; từ chối th&igrave; nhiều khả năng cơ sở đ&oacute; chỉ b&aacute;n giống để thu lợi hoặc con giống kh&ocirc;ng đảm bảo chất lượng n&ecirc;n kh&ocirc;ng nhận bao ti&ecirc;u sau n&agrave;y. <br /></font></font><font size="3"><font color="#000000">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i lợn rừng m&agrave; Haihoafarm muốn chia sẻ c&ugrave;ng b&agrave; con. Ch&uacute;c b&agrave; con khắc phục được những kh&oacute; khăn v&agrave; nu&ocirc;i lợn rừng th&agrave;nh c&ocirc;ng. Kỳ sau Haihoafarm sẽ chia sẻ với b&agrave; con về một số ưu điểm nu&ocirc;i lợn rừng so với c&aacute;c con vật nu&ocirc;i kh&aacute;c. Hoặc b&agrave; con c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với ph&ograve;ng khuyến n&ocirc;ng c&aacute;c huyện tr&ecirc;n cả nước để mua cuốn s&aacute;ch về &ldquo;Nghề nu&ocirc;i lợn rừng&rdquo; do Haihoafarm phối hợp với chuy&ecirc;n gia Nguyễn L&acirc;m H&ugrave;ng &ndash; Chuy&ecirc;n mục M&aacute;ch nhỏ b&agrave; con - Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Việt Nam v&agrave; Nh&agrave; xuất bản N&ocirc;ng nghiệp bi&ecirc;n soạn.<br /></font></font><strong><font color="#000000" size="3">Mọi &yacute; kiến thắc mắc xin gửi về h&ograve;m thư điện tử: </font><a href="mailto:haihoafarm@yahoo.com.vn"><font size="3">haihoafarm@yahoo.com.vn</font></a><br /></strong><strong><font size="3"><font color="#000000">Anh Đ&agrave;o B&aacute; Ho&agrave;<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font color="#000000">ĐC: Th&ocirc;n Ngọc Tr&igrave;, X.B&igrave;nh Định, H.Lương T&agrave;i, T.Bắc Ninh<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font color="#000000">ĐT: 094.461.3459; 093.648.0939<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font color="#000000">Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn!<br /></font></font></strong><p align="center"></p></font>
 


Góp ý với anh Hòa một lần nữa . Mong anh đừng giận và sửa đổi chút để tăng hiệu quả quảng cáo cho anh và khỏi mệt cho ADMIn

THứ nhất: Khi tạo chủ đề anh đừng bỏ vào đầu mấy dấu ####### vì khách hàng tiềm năng của anh khi vào tìm kiếm họ chỉ gõ : cung cấp lợn rừng giống hoặc bán lợn rừng giống vv .... Vì thế khi anh đặt tiêu đề như vậy Người dùng google hay các công cụ tìm kiếm khác sẽ ko tìm thấy bài viết của anh ---> Hiệu quả quảng cáo kém .

THứ hai : Số lượng người đọc trực tiếp bài viết là thành viên của agriviet không nhiều so với số khách vãng lai đến từ công cụ tìm kiếm đâu . Anh cứ để ý xem mấy bài viết của anh có bao nhiêu người đã xem . Thành viên diễn đàn này quen và quá chán với chủ đề : Những khó khăn khi nuôi lơn rừng rồi .. Cứ đều đặn vài ba ngày anh lại vào post lại bài này rồi lại bị ban quản trị xóa . Có đến hàng chục bài những khó khăn khi nuôi lợn rừng bị xóa để rồi anh lại post nó lên tiếp . Việc này giống như một cuộc chiến SPAM ko có hồi kết vậy . Anh thử học hỏi các thành viên khác trong việc up bài xem . Anh thử đọc hai bài quảng cáo của hai Bác dưới đây để học hỏi nhé . Rất chuyên nghiệp .

http://agriviet.com/home/showthread.php?t=14623

http://agriviet.com/home/showthread.php?t=10835
 
Cam on anh da gop y!

Thưa anh! Không phải anh là người duy nhất tỏ ra ngán ngẩm về những tin đăng của tôi. Đã có một vài thành viên, thậm chí còn ngán ngẩm hơn nhiều. Qua những lần đó tôi đều nói rõ mục đích của mình: Việc tôi đăng liên tục mà theo như cách nói của anh nó giống như một cuộc chiến SPAM là vì, tôi muốn càng nhiều người càng tốt có ý định bát tay vào nuôi lợn rừng biết rõ rằng: Nuôi lợn rừng không hề dễ dàng, thậm chí còn gặp rất nhiều khó khăn, thực tế nhiều gia đình đã khuynh gia, bại sản vì nuôi lợn rừng do không chủ động và lắm rõ kiến thức về con giống, bệnh tật, đầu ra của sản phẩm...
Tôi sẽ xem xét lại tính hiệu quả khi dùng ký tự ###. Còn việc liên tục đưa tin với cùng một chủ để thì tôi sẽ tiếp tục làm như vậy thậm chí là còn dầy đặc hơn. Ban quả trị sẽ không xóa tin đăng của tôi, vì họ thừa biết rằng tin đăng của tôi nó vượt ra ngoài toan tính lợi ích cá nhân.
Mỗi tin đăng tôi chỉ kỳ vọng 10 người vào đọc, nhưng sau mỗi tin đăng tôi chưa thấy tin nào dưới mức kỳ vọng cả nên thực sư tôi đang hạnh phúc vì con số đó. Cảm ơn anh đã buồn và lo lắng cho tôi!
Chúc anh sức khoẻ!
 
Last edited by a moderator:
Chào anh Hòa .Tôi ko buồn và cũng ko lo lắng gì cho anh hết . Với tư cách là thành viên của agriviet tôi chỉ góp ý chút với anh để anh buôn bán được tốt hơn và bài viết của anh ko bị xóa hoặc nick của anh ko bị ban thôi
Còn việc liên tục đưa tin với cùng một chủ để thì tôi sẽ tiếp tục làm như vậy thậm chí là còn dầy đặc hơn
Việc làm này ko được khuyến khích đâu anh .Sử dụng chức năng up bài sẽ thuận tiện hơn nhiều . Anh cứ thử nghĩ xem . Ai cũng làm thế diễn đàn này sẽ ra sao . Lúc đó nó trở thành một bãi rác và độc giả chẳng ai muốn lên đây xem bài hay trao đổi tin tức nữa . Lúc đó diễn đàn nông nghiệp này trở thành một trang rao vặt bình thường không hơn không kém.

Thưa anh! Không phải anh là người duy nhất tỏ ra ngán ngẩm về những tin đăng của tôi. Đã có một vài thành viên, thậm chí còn ngán ngẩm hơn nhiều

:D đôi lúc cũng phải lắng nghe anh em góp ý chứ . Mình cứ nghĩ mình làm đúng nhưng với người khác lại là sai thì sao anh.
 
Chào anh Hòa .Tôi ko buồn và cũng ko lo lắng gì cho anh hết . Với tư cách là thành viên của agriviet tôi chỉ góp ý chút với anh để anh buôn bán được tốt hơn và bài viết của anh ko bị xóa hoặc nick của anh ko bị ban thôi

Việc làm này ko được khuyến khích đâu anh .Sử dụng chức năng up bài sẽ thuận tiện hơn nhiều . Anh cứ thử nghĩ xem . Ai cũng làm thế diễn đàn này sẽ ra sao . Lúc đó nó trở thành một bãi rác và độc giả chẳng ai muốn lên đây xem bài hay trao đổi tin tức nữa . Lúc đó diễn đàn nông nghiệp này trở thành một trang rao vặt bình thường không hơn không kém.:D đôi lúc cũng phải lắng nghe anh em góp ý chứ . Mình cứ nghĩ mình làm đúng nhưng với người khác lại là sai thì sao anh.

anh Nuoide nói rất đúng.Nên làm thế nào để mọi người tiện theo dõi và các bác quản trị đỡ vất vả hơn.
 
Nếu có khó khăn liên hệ anh Hòa theo địa chỉ sao đây. Heo của anh Hòa không có khó khăn đâu.
Quảng cáo miến phí dùm cho anh đó.
Anh Đào Bá Hoà
ĐC: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh
ĐT: 094.461.3459; 093.648.0939
Xin trân trọng cảm ơn!

 
cảm ơn các thành viên đã góp ý chân thành! Tôi nghĩ bảo thủ cũng là một dạng của ngu dốt. Đã có lần tôi chia sẻ với một thành viên rằng: thực tế tôi là một nông dân ít học, nên việc làm quen với kiến thức công nghệ cao gặp rất nhiều khó khăn và chắc chắn tôi sẽ phải học cả cũng không đủ dùng. Đối với tôi việc đưa được tin đăng lên diễn đàn đã là quá thành công. Sự thực tôi chưa biết phải up tin như thế nào. Rất cảm ơn nếu các thành viên hướng dẫn giúp tôi!

Anh 2lúa nói heo của tôi không có khó khăn như thế là không thật. Vì anh đã tận mắt chứng kiến đâu. Việc nói tốt trên diễn đàn nhưng thực tế lại có thể hoàn toàn ngược lại. Điều đó là hoàn toàn có thể, nên điều gì chưa được xác thực thì không nên nói ra.
Chúc các thành viên và gia đình mạnh khoẻ, thành đạt!
 
Sự thực tôi chưa biết phải up tin như thế nào.

Thi thoảng vài ba hôm anh vào đúng topic này post thêm một vài câu hoặc post thêm một bài hướng dẫn kĩ thuật nữa . Như vậy bài viết của anh sẽ đầy đủ các phần bao gồm: Chọn giống,chăm sóc khi sinh,bán giống ,tiêu thụ sản phẩm,..... chỉ cần 1 topic thôi cũng đủ . Khi nào anh muốn nó lên cao để mọi người dễ nhận thấy . anh lại vào và up . Một ngày một lần là đủ cứ thế lượt xem sẽ cao hơn mà ban quản trị đỡ mệt hơn khi phải dọn rác.....

Anh 2lúa nói heo của tôi không có khó khăn như thế là không thật. Vì anh đã tận mắt chứng kiến đâu

Anh hai lúa post như thế là đang ủng hộ anh Hoà đó . Anh ấy đang Up bài cho anh mà ...
 
Chan thanh cam on cac thanh vien dien dan!!!
 
KỸ THUẬT CHỌN GIỐNG LỢN RỪNG<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Vài năm trở lại đây ngày càng có nhiều hộ gia đình tìm hiểu và chăn nuôi lợn rừng. Để chọn được con giống có chất lượng, đảm bảo cho đầu ra của mình sau này. Haihoafarm xin chia sẻ cùng bà con một số kinh nghiệm chọn lợn rừng giống bố mẹ.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lý do Haihoafarm chia sẻ kinh nghiệm cho bà con là vì:
Thứ nhất: Chi phí con giống tương đối đắt;<o:p></o:p>
Thứ hai: Vì lợn mình nuôi là lợn rừng nên phần tướng mạo con lợn rất quan trọng, điều này có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng tiêu thụ sản phẩm của mình sau này kể cả bán con giống cũng như bán thịt, khách hàng luôn luôn quan tâm đến tướng mạo hình dáng con lợn. Nếu tướng mạo lợn rừng bố mẹ mà giống như con lợn ỉ thì chắc chắn khi tiêu thụ sẽ rất khó và mất giá.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Vì vậy khi chọn giống cần lưu ý một số đặc điểm sau:
Một là: Trước tiên bà con nên đi thăm quan tìm hiểu con giống tại các cơ sở cấp giống, để có sự so sánh, không nên chỉ xem ở một cơ sở rồi mua giống như vậy sẽ không chọn được con giống tốt nhất.
Hai là: Vì lợn giống mua về nuôi còn nhỏ nên nhiều đặc điểm trên cơ thể chưa phát tướng, do đó khi mua bà con cần tìm hiểu kỹ con bố mẹ. Lợn bố mẹ mõm phải dài, nhọn và thẳng; đầu nhỏ hình tam giác nhọn không có thịt, về cơ bản đầu chỉ có da bọc hộp sọ mặc dù phần thân trắm, chắc không gầy, đây là đặc điểm chứng tỏ giống lợn đó có tỷ lệ lạc cao hơn so với những con nuôi cùng một chế độ dinh dưỡng nhưng không có đặc điểm đó; tiếp đến cổ phải dài, thắt ngẫng, không có má, đặc điểm này đối với lợn mẹ chứng tỏ con lợn đó sẽ mắn đẻ, đẻ sai ( giống như vịt ta cổ thắt mắt treo đẻ khoẻ), nuôi con khéo; phần thân phải cao, dài, lưng thẳng, chân thẳng, lợn mẹ bụng vừa phải khi không mang thai phải trở lại bụng bồ kết, trọng lượng cơ thể vừa phải ( lợn mẹ không nên vượt quá 50 kg) ; lợn bố bờm phải rậm, lông bờm dài, trông dữ tướng, màu lông lý tưởng là 1/3 phần đầu lông màu nâu sẫm, còn lại 2/3 là màu đen, bụng bồ kếp, lưng phải hơi ngù, hai chân trước cao hơn hai chân sau một chút tạo dáng đi giống con gấu bắc cực, hậu môn hơi nồi, phần mông ở tư thế hơi cụp giống hình con chuột đàn như thế chứng tỏ đó là con đực tốt và khoẻ.
Ba là: Đàn lợn con phải đều con, nhanh nhẹn, lợn mẹ khi nuôi con phải gầy, như vậy chứng tỏ con mẹ đó tốt sữa, nuôi con khéo;
Bốn là: Mới nuôi, bà con không nên ham hố nuôi quá nhiều mà nên nuôi thử nghiệm, nhiều cũng chỉ nên nuôi khoảng 2 đôi, vì mới nuôi còn ít kinh nghiệm trong phòng chống bệnh tật và chăm sóc, nếu không may gặp rủi ro sẽ thiệt hại lớn. Một điều quan trọng nữa bà con cũng không nên mua lợn mới nhập ở các vùng khác biệt về địa lý và môi trường sống về nuôi, vì như vậy sẽ có rủi ro về bệnh tật rất cao. Sự thay đổi đột ngột về môi trường sống, khí hậu, nguồn thức ăn, qúa trình vận chuyển lâu ngày lợn sẽ dễ mắc chứng bệnh phù lề, khi bị mắc bệnh này khả năng chữa khỏi bệnh gần như không có.
<o:p></o:p>
Trên đây là một số kinh nghiệm chọn lợn rừng giống mà Haihoafarm muốn chia sẻ cùng bà con. Chúc bà con sáng suốt trong việc lựa chọn con giống và chọn được con giống tốt nhất.
Kỳ sau Haihoafarm sẽ chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi lợn rừng sau sinh. Hoặc bà con có thể liên hệ với phòng khuyến nông các huyện trên cả nước để mua cuốn sách về “Nghề nuôi lợn rừng” do Haihoafarm phối hợp với chuyên gia Nguyễn Lâm Hùng – Chuyên mục Nhà nông làm giàu Đài truyền hình Việt Nam và Nhà xuất bản Nông nghiệp biên soạn.
Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi về hòm thư điện tử: haihoafarm@yahoo.com.vn<o:p></o:p>
Anh Đào Bá Hoà<o:p></o:p>
ĐC: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh<o:p></o:p>
ĐT: 094.461.3459; 093.648.0939<o:p></o:p>
Xin trân trọng cảm ơn!<o:p></o:p>
 
Kỹ Thuật Phối Giống Lợn Rừng

KỸ THUẬT PHỐI GIỐNG LỢN RỪNG<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Trong quá trình nuôi lợn rừng, việc việc tìm hiểu và áp dụng đúng kỹ thuật trong phối giống cũng hết sức quan trọng. Để phối giống có hiệu quả cao, Haihoafarm xin chia sẻ cùng bà con một số kinh nghiệm sau:<o:p></o:p>
1. Đối với lợn đực (bố): Cần có chuồng riêng cho lợn bố, không nên nhốt chung hoặc thả đàn. Mục đích là để tránh lợn bố nhảy những con khác gây ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục. Mặc khác, lợn bố được nhốt riêng, khi cho tiếp xúc với lợn cái động dục lợn đực sẽ nhạy cảm và có sức khoẻ tốt hơn. Nếu nhốt chung lợn đực với lợn cái, rất dễ làm cho lợn đực thiếu nhạy cảm và không kiểm soát được hoạt động phối giống giữa lợn cái và lợn đực đã diễn ra hay chưa. Lợn đực khoảng 25 kg trở lên là có thể cho phối giống được.<o:p></o:p>
2. Đối với lợn cái: Khi quan sát thấy bộ phận sinh dục của lợn cái nở to và chuyển sang màu đỏ tươi, thì đó là dấu hiệu lợn cái đã động dục. Nếu là động dục lần đầu thì tốt nhất nên bỏ qua. Lý do là lần đầu động dục bộ phận sinh dục của lợn cái chưa hoàn thiện, trứng dụng ít, nếu cho phối giống tỷ lệ mang thai không cao, nếu được thì cũng sẽ đẻ ít con. Vì vậy, nên bỏ qua 1 hoặc 2 kỳ động dục đầu tiên.<o:p></o:p>
3. Khi nào thì có thể phối giống được: Chu kỳ động dục của lợn rừng là 21 ngày giống như lợn nhà. Và thời gian động dục diễn ra trong khoảng 4 ngày. 2 ngày đầu bộ phận sinh dục của lợn cái nở to và có màu đỏ tươi. Ngày thứ 3 bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm, hơi tái, đây cũng là thời điểm tốt nhất để phối giống. Vì ở thời điểm đó trứng dụng nhiều nhất và lợn cái cũng mê đực nhất.<o:p></o:p>
4. Cách phối giống: Chỗ phối giống phải bằng phẳng để lợn đực dễ thao tác. Có thể cho lợn cái vào chuồng lợn đực hoặc ngược lại. Không nên cho lợn đực tiếp xúc với nhiều lợn cái khác dễ làm cho lợn đực mất tập trung. Trước khi cho phối giống khoảng 1h nên cho lợn đực ăn một vài quả trứng và cám gạo, ngô…Khi lợn đực nhảy mà lợn cái đứng yên là lợn cái đã chịu đực, nếu lợn cái vẫn còn chạy thì có nghĩa là lợn cái chưa chịu đực và nên tách lợn đực ra.<o:p></o:p>
5. Để thụ thai được cao và có nhiều lợn cái: Cần cho phối làm nhiều lần, ít nhất là 2 lần vào buổi sáng và chiều tối, tránh cho phối vào trưa nóng. Khi phối giống được cần tách lợn đực ra khỏi lợn cái, lấy lần 2 mới lại cho vào. Lợn cái mang thai khoảng 3 tháng 20 ngày thì đẻ. <o:p></o:p>
Trên đây là một số kinh nghiệm phối giống lợn rừng mà Haihoafarm muốn chia sẻ cùng bà con. Chúc bà con áp dụng đúng kỹ thuật <o:p></o:p>
Kỳ sau Haihoafarm sẽ chia sẻ kinh nghiệm với bà con về kỹ thuật nuôi lợn rừng thương phẩm. Hoặc bà con có thể liên hệ với phòng khuyến nông các huyện trên cả nước để mua cuốn sách về “Nghề nuôi lợn rừng” do Haihoafarm phối hợp với chuyên gia Nguyễn Lâm Hùng – Chuyên mục Nhà nông làm giàu Đài truyền hình Việt Nam và Nhà xuất bản Nông nghiệp biên soạn.<o:p></o:p>
Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi về hòm thư điện tử: haihoafarm@yahoo.com.vn<o:p></o:p>
Anh Đào Bá Hoà<o:p></o:p>
ĐC: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh<o:p></o:p>
ĐT: 094.461.3459; 093.648.0939<o:p></o:p>
Xin trân trọng cảm ơn!<o:p></o:p>
 
KỸ THUẬT PHỐI GIỐNG LỢN RỪNG<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Trong quá trình nuôi lợn rừng, việc việc tìm hiểu và áp dụng đúng kỹ thuật trong phối giống cũng hết sức quan trọng. Để phối giống có hiệu quả cao, Haihoafarm xin chia sẻ cùng bà con một số kinh nghiệm sau:<o:p></o:p>
1. Đối với lợn đực (bố): Cần có chuồng riêng cho lợn bố, không nên nhốt chung hoặc thả đàn. Mục đích là để tránh lợn bố nhảy những con khác gây ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục. Mặc khác, lợn bố được nhốt riêng, khi cho tiếp xúc với lợn cái động dục lợn đực sẽ nhạy cảm và có sức khoẻ tốt hơn. Nếu nhốt chung lợn đực với lợn cái, rất dễ làm cho lợn đực thiếu nhạy cảm và không kiểm soát được hoạt động phối giống giữa lợn cái và lợn đực đã diễn ra hay chưa. Lợn đực khoảng 25 kg trở lên là có thể cho phối giống được.<o:p></o:p>
2. Đối với lợn cái: Khi quan sát thấy bộ phận sinh dục của lợn cái nở to và chuyển sang màu đỏ tươi, thì đó là dấu hiệu lợn cái đã động dục. Nếu là động dục lần đầu thì tốt nhất nên bỏ qua. Lý do là lần đầu động dục bộ phận sinh dục của lợn cái chưa hoàn thiện, trứng dụng ít, nếu cho phối giống tỷ lệ mang thai không cao, nếu được thì cũng sẽ đẻ ít con. Vì vậy, nên bỏ qua 1 hoặc 2 kỳ động dục đầu tiên.<o:p></o:p>
3. Khi nào thì có thể phối giống được: Chu kỳ động dục của lợn rừng là 21 ngày giống như lợn nhà. Và thời gian động dục diễn ra trong khoảng 4 ngày. 2 ngày đầu bộ phận sinh dục của lợn cái nở to và có màu đỏ tươi. Ngày thứ 3 bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm, hơi tái, đây cũng là thời điểm tốt nhất để phối giống. Vì ở thời điểm đó trứng dụng nhiều nhất và lợn cái cũng mê đực nhất.<o:p></o:p>
4. Cách phối giống: Chỗ phối giống phải bằng phẳng để lợn đực dễ thao tác. Có thể cho lợn cái vào chuồng lợn đực hoặc ngược lại. Không nên cho lợn đực tiếp xúc với nhiều lợn cái khác dễ làm cho lợn đực mất tập trung. Trước khi cho phối giống khoảng 1h nên cho lợn đực ăn một vài quả trứng và cám gạo, ngô…Khi lợn đực nhảy mà lợn cái đứng yên là lợn cái đã chịu đực, nếu lợn cái vẫn còn chạy thì có nghĩa là lợn cái chưa chịu đực và nên tách lợn đực ra.<o:p></o:p>
5. Để thụ thai được cao và có nhiều lợn cái: Cần cho phối làm nhiều lần, ít nhất là 2 lần vào buổi sáng và chiều tối, tránh cho phối vào trưa nóng. Khi phối giống được cần tách lợn đực ra khỏi lợn cái, lấy lần 2 mới lại cho vào. Lợn cái mang thai khoảng 3 tháng 20 ngày thì đẻ. <o:p></o:p>
Trên đây là một số kinh nghiệm phối giống lợn rừng mà Haihoafarm muốn chia sẻ cùng bà con. Chúc bà con áp dụng đúng kỹ thuật <o:p></o:p>
Kỳ sau Haihoafarm sẽ chia sẻ kinh nghiệm với bà con về kỹ thuật nuôi lợn rừng thương phẩm. Hoặc bà con có thể liên hệ với phòng khuyến nông các huyện trên cả nước để mua cuốn sách về “Nghề nuôi lợn rừng” do Haihoafarm phối hợp với chuyên gia Nguyễn Lâm Hùng – Chuyên mục Nhà nông làm giàu Đài truyền hình Việt Nam và Nhà xuất bản Nông nghiệp biên soạn.<o:p></o:p>
Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi về hòm thư điện tử: haihoafarm@yahoo.com.vn<o:p></o:p>
Anh Đào Bá Hoà<o:p></o:p>
ĐC: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh<o:p></o:p>
ĐT: 094.461.3459; 093.648.0939<o:p></o:p>
Xin trân trọng cảm ơn!<o:p></o:p>
 
<FONT color=blue><FONT face=Arial>Kỹ thuật nuôi lợn rừng sau sinhffice:eek:ffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
P><P><FONT face=Arial><FONT size=3><FONT color=
haihoafarm@yahoo.com.vn<o:p></o:p>
Anh Đào Bá Hoà<o:p></o:p>ĐC: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh<o:p></o:p>ĐT: 094.461.3459; 093.648.0939<o:p></o:p>Xin trân trọng cảm ơn!!<o:p></o:p>
 
Last edited by a moderator:
HAIHOAFARM<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Haihoafarm nhận cung cấp con giống và thu mua lợn rừng thịt số lượng không hạn chế cho các tổ chức cá nhân. Các tổ chức cá nhân trên toàn quốc có nhu cầu mua con giống hoặc tiêu thụ sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:<o:p></o:p>
Anh Đào Bá Hoà<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ĐC: Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ĐT: 094.461.3459; 093.648.0939<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Email: haihoafarm@yahoo.com.vn<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Chú ý: Chúng tôi không nhập lợn rừng Thái Lan thuần chủng. Bà con từ Nghệ An trở vào, Haihoafarm chỉ nhập khi ít nhất có từ 30 con trở lên, trọng lượng 15 kg trở lên. Bà con từ TP.HCM trở vào rất nhiều trường hợp Haihoafarm nói lời từ chối vì điều kiện vận chuyển không cho phép.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
– Mua bán con giống liên lạc theo số: 094.461.3459<o:p></o:p>
– Mua bán thương phẩm, tư vấn kỹ thuật liên lạc theo số: 093.648.0939<o:p></o:p>
 
NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CHĂN NUÔI LỢN RỪNG<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Hiện nay có nhiều thông tin nói rằng: nuôi lợn rừng là nghề mới “hốt bạc”. Đó là những thông tin không trung thực, có thiển ý xấu nhằn mục đích thu lợi cá nhân.<o:p></o:p>
Lợn rừng cũng giống như nhiều con vật nuôi khác, khi nuôi đều có những thuận lợi và khó khăn riêng, không phải cứ bắt tay vào nuôi là “hốt bạc” như một số thông tin trên mạng. Trên thực tế thì nhiều gia đình, cơ sở đã ăn nên làm ra từ việc nuôi lợn rừng, song bên cạnh đó cũng có không ít người đã tay trắng hoặc chán nản sau nhiều năm nuôi lợn rừng do trong quá trình nuôi lợn bị bệnh chết, mua phải con giống không tốt nên không bán được hàng, không có đầu ra cho sản phẩm…<o:p></o:p>
Không ít người do sự thiếu hiểu biết, chỉ đọc và nghe thấy những lời đường mật mà không lường hết được những khó khăn khi bắt tay vào nuôi lợn rừng nên dẫn đến tình trạng đâm lao thì phải theo lao đến cơ cực.<o:p></o:p>
Với suy nghĩ: Bất cứ việc gì cũng chỉ thành công khi ta hiểu rõ về nó, lường trước và khắc phục được những khó khăn khi nó xuất hiện. Nên, Haihoafarm với danh nghĩa là người đi đầu trong việc nuôi lợn rừng xin chia sẻ cùng bà con một số kinh nghiệm về những khó khăn trong việc nuôi lợn rừng với mong muốn, tất cả bà con nếu có ý định nuôi lợn rừng thì cũng tự chủ động khắc phục được những khó khăn và thành công trong quá trình nuôi lợn rừng.<o:p></o:p>
Khó khăn trước tiên là việc chọn con giống: Về vấn đề này phần lớn bà con đều mù mờ về kiến thức. Thường chỉ nghe nói sơ qua về đặc điểm chung của lợn rừng như: Có ba lỗ chân lông, lợn con mới đẻ thì có sọc dưa… và khi đi xem giống cứ thấy lợn con có sọc dưa là mua mà không cần biết giống tốt, xấu thế nào, điều này là rất tai hại về sau. Nếu mua được giống tốt thì không sao, nhưng nếu mua phải giống không tốt sau này sẽ rất khó bán kể cả lợn giống cũng như lợn thương phẩm. Hiện đã có không ít bà con mắc vào cảnh khó khăn này nên bán cũng không xong mà nuôi cũng dở.<o:p></o:p>
Vì vậy, trong vấn đề này Haihoafarm khuyến cáo bà con cần phải trang bị kiến thức cơ bản về con giống trước khi bắt tay vào nuôi để tránh những khó khăn về sau. Bà con có thể tham khảo kinh nghiệm về chọn giống lợn rừng trong mục “ Chọn giống lợn rừng” hoặc cuốn sách về nghề nuôi lợn rừng do Haihoafarm phối hợp với Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng – Chuyên mục Mách nhỏ bà con – Đài Truyền hình Việt Nam và Nhà xuất bản Nông nghiệp biên soạn.<o:p></o:p>
Khó khăn thứ hai là bệnh tật: Lợn rừng cũng hay mắc phải một số bệnh như ỉa chảy ở lợn con bú mẹ, ghẻ nở, bệnh phổi “ thở rốc”, bệnh phù nề. Các bệnh này thường chỉ xuất hiện ở lợn con và dưới 20 kg. Lợn trưởng thành rất ít khi mắc bệnh. Lợn con bú mẹ tỷ lệ bị ỉa phân trắng từ 70 – 90 %. Khi phát hiện lợn con ỉa phân trắng bà con cần kiểm tra ngay nguồn thức ăn có phải là nguyên nhân không, đồng thời tiêm hoặc cho lợn uống thuốc theo chỉ dẫn của cán bộ thú y và người bán thuốc. Lợn con ỉa phân trắng không chữa trị kịp thời tỷ lệ chết từ 5 – 20%. Lợn con đã tách mẹ thỉnh thoảng bị đi ỉa chảy bà con không cần phải cho uống thuốc do bộ phận tiêu hoá của lợn ở giai đoạn này đã phát triển nên chúng chỉ bị 1 – 2 hôm rồi lại tự khỏi. Nói chung khi lợn con đã tách mẹ ( tự ăn được) thì bệnh đi ỉa không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa.<o:p></o:p>
- Bệnh ghẻ nở: Thường do chuồng trại không đảm bảo vệ sinh hoặc trong những ngày mưa nhiều kéo dài đặc biệt là mua xuân ở phía bắc. Bệnh này xuất hiện ở tất cả đàn lợn, biểu hiện của bệnh này là da mốc, nứt nẻ, lông dụng, lợn ngứa hay lấy chân gãi hoặc cọ vào tường. Khi thấy triệu chứng trên cần tiêm hoặc bôi thuốc ngay, tốt nhất là tiêm vì hiệu quả cao hơn. Liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì mỗi loại thuốc. Nhìn chung khi lợn mắc phải bệnh này nếu phát hiện sớm và chữa trị kịp thời thì khả năng khỏi bệnh là 100% và là loại bệnh không quá phải lo ngại.<o:p></o:p>
- Bệnh phổi “ Thở rốc”: Nguyên nhân của loại bệnh này là do thời tiết thay đổi, chuồng trại ẩm thấp, không đảm bảo vệ sinh. Đây là loại bệnh tương đối nguy hiểm và có cơ chế truyền nhiễm.Vì vậy, nếu phát hiện lợn bị bệnh tốt nhất là cách li ngay và tiêm thuốc. Triệu chứng là lợn bỏ ăn, lông xù, chận chạp và thở rốc, bệnh phát triển rất nhanh, sáng cho ăn vẫn bình thường nhưng có thể đến trưa triệu chứng của bệnh đã rõ rệt, bệnh thường xuất hiện ở loại từ 10 – 25kg. Nếu chữa trị kịp thời khả năng khỏi bệnh là 95%, không chữa trị hoặc chữa trị không kịp thời (Để 2 – 3 ngày sau mới tiêm) thì khả năng tử vong là 70%. Đây là loại bệnh đáng lo ngại, bà con cần phải hết sức lưu tâm.<o:p></o:p>
- Bệnh phù nề: Cũng thường xuất hiện ở lợn từ 10 – 25 kg. Nguyên nhân do chuồng trại ẩm thấp, không vệ sinh, nguồn thức ăn thay đổi đột ngột, lợn vận chuyển lâu ngày qua các vùng địa lý khác nhau. Triệu chứng của bệnh là mắt đỏ rồi sưng vành mi mắt, sưng đầu, đi loạng choạng, lao đầu về phía trước. Đây là bệnh cực kỳ nguy hiểm, khi bị mắc bệnh này thì khả năng chữa khỏi bệnh gần như là không thể. Nên áp dụng các biện pháp để phòng ngừa là giải pháp tối ưu.<o:p></o:p>
Khó khăn thứ ba là đầu ra của sản phẩm: Nhiều người quyết định nuôi chỉ vì nghe những thông tin đường mật ở đâu đó rằng nuôi lợn rừng là “Hốt bạc, lãi to…” mà không lường hết những khó khăn và đầu ra của sản phẩm ra sao, nên khi nuôi có sản phẩm rồi không biết bán cho ai và bán ở đâu, cơ sở cung cấp giống thì không bao tiêu sản phẩm… dẫn đến cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vì vậy, khi quyết định nuôi ngoài việc tìm hiểu kỹ con giống bà con cũng nên nghĩ đến việc có đầu ra cho sản phẩm sau này hay không, bà con nên thoản thuận với cơ sở cung cấp giống về việc lo đầu ra cho mình sau này. Nếu cơ sở đó từ chối thì nhiều khả năng cơ sở đó chỉ bán giống để thu lợi hoặc con giống không đảm bảo chất lượng nên không nhận bao tiêu sau này. <o:p></o:p>
Trên đây là một số khó khăn trong quá trình nuôi lợn rừng mà Haihoafarm muốn chia sẻ cùng bà con. Chúc bà con khắc phục được những khó khăn và nuôi lợn rừng thành công. Kỳ sau Haihoafarm sẽ chia sẻ với bà con về một số ưu điểm nuôi lợn rừng so với các con vật nuôi khác. Hoặc bà con có thể liên hệ với phòng khuyến nông các huyện trên cả nước để mua cuốn sách về “Nghề nuôi lợn rừng” do Haihoafarm phối hợp với chuyên gia Nguyễn Lâm Hùng – Chuyên mục Mách nhỏ bà con - Đài truyền hình Việt Nam và Nhà xuất bản Nông nghiệp biên soạn.<o:p></o:p>
Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi về hòm thư điện tử: haihoafarm@yahoo.com.vn<o:p></o:p>
Anh Đào Bá Hoà<o:p></o:p>
ĐC: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh<o:p></o:p>
ĐT: 094.461.3459; 093.648.0939<o:p></o:p>
Xin trân trọng cảm ơn!<o:p></o:p>
 
KỸ THUẬT PHỐI GIỐNG LỢN RỪNG

Trong quá trình nuôi lợn rừng, việc việc tìm hiểu và áp dụng đúng kỹ thuật trong phối giống cũng hết sức quan trọng. Để phối giống có hiệu quả cao, Haihoafarm xin chia sẻ cùng bà con một số kinh nghiệm sau:
1. Đối với lợn đực (bố): Cần có chuồng riêng cho lợn bố, không nên nhốt chung hoặc thả đàn. Mục đích là để tránh lợn bố nhảy những con khác gây ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục. Mặc khác, lợn bố được nhốt riêng, khi cho tiếp xúc với lợn cái động dục lợn đực sẽ nhạy cảm và có sức khoẻ tốt hơn. Nếu nhốt chung lợn đực với lợn cái, rất dễ làm cho lợn đực thiếu nhạy cảm và không kiểm soát được hoạt động phối giống giữa lợn cái và lợn đực đã diễn ra hay chưa. Lợn đực khoảng 25 kg trở lên là có thể cho phối giống được.
2. Đối với lợn cái: Khi quan sát thấy bộ phận sinh dục của lợn cái nở to và chuyển sang màu đỏ tươi, thì đó là dấu hiệu lợn cái đã động dục. Nếu là động dục lần đầu thì tốt nhất nên bỏ qua. Lý do là lần đầu động dục bộ phận sinh dục của lợn cái chưa hoàn thiện, trứng dụng ít, nếu cho phối giống tỷ lệ mang thai không cao, nếu được thì cũng sẽ đẻ ít con. Vì vậy, nên bỏ qua 1 hoặc 2 kỳ động dục đầu tiên.
3. Khi nào thì có thể phối giống được: Chu kỳ động dục của lợn rừng là 21 ngày giống như lợn nhà. Và thời gian động dục diễn ra trong khoảng 4 ngày. 2 ngày đầu bộ phận sinh dục của lợn cái nở to và có màu đỏ tươi. Ngày thứ 3 bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm, hơi tái, đây cũng là thời điểm tốt nhất để phối giống. Vì ở thời điểm đó trứng dụng nhiều nhất và lợn cái cũng mê đực nhất.
4. Cách phối giống: Chỗ phối giống phải bằng phẳng để lợn đực dễ thao tác. Có thể cho lợn cái vào chuồng lợn đực hoặc ngược lại. Không nên cho lợn đực tiếp xúc với nhiều lợn cái khác dễ làm cho lợn đực mất tập trung. Trước khi cho phối giống khoảng 1h nên cho lợn đực ăn một vài quả trứng và cám gạo, ngô…Khi lợn đực nhảy mà lợn cái đứng yên là lợn cái đã chịu đực, nếu lợn cái vẫn còn chạy thì có nghĩa là lợn cái chưa chịu đực và nên tách lợn đực ra.
5. Để thụ thai được cao và có nhiều lợn cái: Cần cho phối làm nhiều lần, ít nhất là 2 lần vào buổi sáng và chiều tối, tránh cho phối vào trưa nóng. Khi phối giống được cần tách lợn đực ra khỏi lợn cái, lấy lần 2 mới lại cho vào. Lợn cái mang thai khoảng 3 tháng 20 ngày thì đẻ.
Trên đây là một số kinh nghiệm phối giống lợn rừng mà Haihoafarm muốn chia sẻ cùng bà con. Chúc bà con áp dụng đúng kỹ thuật
Kỳ sau Haihoafarm sẽ chia sẻ kinh nghiệm với bà con về kỹ thuật nuôi lợn rừng thương phẩm. Hoặc bà con có thể liên hệ với phòng khuyến nông các huyện trên cả nước để mua cuốn sách về “Nghề nuôi lợn rừng” do Haihoafarm phối hợp với chuyên gia Nguyễn Lâm Hùng – Chuyên mục Nhà nông làm giàu Đài truyền hình Việt Nam và Nhà xuất bản Nông nghiệp biên soạn.
Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi về hòm thư điện tử: haihoafarm@yahoo.com.vn
Anh Đào Bá Hoà
ĐC: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh
ĐT: 094.461.3459; 093.648.0939
Xin trân trọng cảm ơn!
 
thật ra những kiến thức cơ bản anh nói tôi nghỉ với những ai đả chăn nuôi hay đang có ý định chăn nuôi đều được trang bị tốt rồi.anh có kỷ thuật gì mới và độc đáo hơn không? chứ có bấy nhiêu anh đăng hoài chán lắm hoặc anh tim được gì từ kn chăn nuôi anh cứ thêm vào cho có chiều sâu vấn đề!chúc anh năm mới với những kn mới!!!
 
Last edited by a moderator:
Cảm ơn anh! Đầu năm mới tôi cung chúc anh và gia đình sức khỏe, an khang, thịnh vượng!
Thưa anh! Mục đích các bài viết của tôi không phải là để dạy khôn những người đã chăn nuôi và những người đang có ý định chăn nuôi mà theo như anh nói là (họ đã được trang bị tốt rồi). Mà mục đích của các bài viết là nhằm giúp những người chưa có kiến thức, kinh nghiệm về nuôi lợn rừng có thêm tài liệu để tham khảo. Đặc biệt là mặt trái của việc nuôi lợn rừng đã được nêu ở phần (Những khó khăn khi nuôi lợn rừng).

Chúng tôi vẫn thường xuyên nhận được thư của chính những người đang nuôi lợn rừng trên khắp cả nước gửi về. Trong đó phần nhiều là những thắc mắc thể hiện sự bế tắc và u ám của người đang nuôi như: Lợn con sinh ra khỏe mạnh bình thường nhưng rồi sau 5-7 ngày đi ỉa hàng loạt, rồi thậm chí chết cả đàn, lợn ho, thở rốc, rồi khi có sản phẩm thì không biết bán cho ai, bán ở đầu, mổ ăn thử thì lợn nhiều mỡ chẳng khác gì lợn nhà...mà không biết phải giải quyết như thế nào. Không lẽ người nuôi đã được trang bị tốt kiến thức, kinh nghiệm như anh nói lại vẫn để cho những tai họa trên xảy ra?

Còn việc tôi cứ đăng đi, đăng lại kiến thức, kinh nghiện cũ là vì, cũ với người này nhưng lại mới với người khác.

Còn anh có kiến thức gì uyên thâm, chiều sâu và nếu anh hảo tâm thì anh cứ phổ biến cho bà con. Với cá nhân tôi được tiếp thu, học hỏi những kiến thức mới luôn là điều may mắn và biết ơn!
 
Last edited by a moderator:
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top