MIỀN BẮC Khoa học vũ trụ so với khoa học thực nghiệm

dxh_seo

Lữ khách
#1
Như đọc được ý nghĩ cùa giáo sư, dạo sĩ mỉm cười:

- TÔI biết ông bạn nghi ngờ vì những điểu dó hoàn toàn trái VỚI lý thuyết khoa học. Nhùng bạn hờl, minh triết bao trùm mọl khoa học, nó là khoa học vũ trụ, so VỚI môn khoa học thực nghiệm thì khoa học thực nghiệm chi là một mành vụn.

Một ngày nào dó, khoa học sẽ tiến đến vấn dể tôl vừa trình bày, lúc dó tình trạng hiểu biết của nhân loại đa tiến hóa cao hơn bây glờ, nên có thê’ hiểu biết một cách chính xác hơn. Bạn nên hiếu luật vũ trụ định ràng khoa học thực nghiệm phàl luôn luôn di song song VỚI sự tiến hóa cùa nhân loại. Vàl trăm năm trước có phàl khoa học lúc dó thật là ấu trì so với bây giờ hay không? Nếu dl ngược dòng lịch sử, bạn có thấy rò mức tiến hóa của khoa học và nhân loại luôn luôn ành hường và bổ sung cho nhau không? Thời tiến sử, nól vé thuyết nguyên từ là diều vô lý và có nól cũng chẳng al hiểu. 'Ihời Trung cổ, nếu có glàng gỉàl vé không gian vũ trụ thì sẽ bị kết án là phù thủy. Lịch sừ châu Âu dà chứng minh ràng nhũng con người thông minh quá đéu bị chế nhạo là điền khùng rổl bị thiêu sống. Đó cũng là lý do các bậc danh sù không hể xuất hiện và các phương pháp tu hành được gìn gliì cẩn thận, bí mật, chi những người thành tâm mớl được dạy bào.

- Nhùng có cách não một người Ảu như tôl dược truyén dạy nhũng diều này không?

- Được lắm chứ, nhũng liệu bạn có sẳn sàng từ bò chốn phồn hoa dô hội dế ấn mình nơl hoang vu, tịch mịch mà tu học không?

- Điếu này... cùng dược, nhùng tôl phàl thu xếp công việc dă...

- Bạn có sần sàng từ bò mọi hoạt động vui thú phàm tục đế hoàn toàn dành thời gian cho việc thực hành pháp môn Yoga - không phài vài ngày, vài giờ, mà trọn đờl.

- Nhùng chảng lồ trọn đờl chi có làm thế thôi... có lẽ dể khi tôi glà dã... Đạo sĩ bật cười:

- Bạn mến, Yoga không phàl một trò tiêu khiển trong lúc nhàn rỗl hoặc khi tuổi gỉà bóng xế. Người Âu các ông sao ham hoạt dộng và tham lam quá vậy?

Giáo su' Spalding đò mặt càl:

- Nhưng tập Yoga để làm gì? Kéo dàl đờl sống khổ hạnh thêm vàl năm có ích lợi gi dâu?

Đạo sì nghiêm mặt:

- Ai bào mục đích Yoga là cấu sống lâu? Sống khố hạnh mà không có ý nghĩa đế làm gì? Phần lớn các đạo sĩ luyện thân thể cường tráng sống lâu hơn người khác chưa thấu hiểu được mục đích tói hậu. Bạn nghĩ các bậc chân sư chi lo sống thêm ít lâu thôi hay sao? Người đờl thường chi hiểu một chiếu, và đi ngay đến kết luận. Chinh phục thế xác chì là bước đấu đùa con người đến việc chinh phục tinh thẩn. Glil cho minh không hành động xấu thi dẻ nhùng giữ cho tâm không nghi xấu mớl khó khăn gấp bội, và đòl hòi nỗ lực phi thường. ĐỜI người quá ngắn, việc tập luyện kiểm soát thể xác dà dòl hòi nhiều năm, không dù dể tu tập tinh thẩn. Do dó, các đạo sĩ mớl kéo dàl thêm dờl sống. Môn Hatha Yoga như tôl nól chi nhâm mục đích làm chù thể xác, khi thành công phàl tu tập thêm Raja Yoga nhằm làm chủ tinh thẩn nữa chứ. Hatha