Kỹ thuật canh tác đất dốc bền vững

khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
#1
Nông nghiệp sinh thái hoặc Nông nghiệp bảo tồn là toàn bộ các tập quán và phương pháp kỹ thuật để hoạt động nông nghiệp có thể giữ đất và nước. Đây là yếu tố tự nhiên quan trọng của các hệ thống nông nghiệp. Nông nghiệp sinh thái hoạt động dựa trên việc triển khai các hệ thống canh tác cải tiến mà phần lớn các hệ thống đó đã được đưa vào các hệ thống canh tác SCV (gieo trồng trực tiếp qua lớp phủ thực vật) và dựa trên sự phát triển các phương pháp canh tác bảo vệ môi trường. Các bạn có thể tham khảo tại trang này các tài liệu để hiểu rõ hơn về các nguyên lý và phương pháp triển khai của Nông nghiệp sinh thái.

Xem phim dạng MP4 JWPLAYER

[MP4=xXXXX]http://www.adam-project-vietnam.net/FichiersComplementaires/VTC16/VTC16_MP4_A.mp4[/MP4]

[MP4=de]http://www.adam-project-vietnam.net/FichiersComplementaires/VTC16/VTC16_MP4_B.mp4[/MP4]

Xem MP4 dạng HTML5

[VHTML5]http://www.adam-project-vietnam.net/FichiersComplementaires/VTC16/VTC16_MP4_A.mp4[/VHTML5]

[VHTML5]http://www.adam-project-vietnam.net/FichiersComplementaires/VTC16/VTC16_MP4_B.mp4[/VHTML5]

Xem Phim dạng FLV


test
[MP4=HUYNH]http://www.adam-project-vietnam.net/FichiersComplementaires/VTC16/VTC16D.flv[/MP4]