Kỹ thuật chăm sóc nhím

  • Thread starter Hoàng Huyền
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Huyền
- Địa chỉ: TT Phả Lại- Chí Linh- Hải Dương
- Tel, Fax: 0979748285 ::: FaX
- email: hoanghuyenpv@gmail.com
================================

M&igrave;nh đang muốn nu&ocirc;i nh&iacute;m nhưng m&igrave;nh chưa c&oacute; kinh nghiệm n&ecirc;n rất muốn to&agrave;n thể c&aacute;c b&aacute;c/ anh/chị c&oacute; kinh nghiệm c&oacute; thể chỉ gi&uacute;p. V&agrave; ai c&oacute; địa chỉ b&aacute;n nh&iacute;m giống n&agrave;o đ&aacute;ng tin cậy th&igrave; bảo gi&uacute;p m&igrave;nh với nh&eacute;. Li&ecirc;n lạc với m&igrave;nh qua mail: <a href="mailto:hoanghuyenpv@gmail.com">hoanghuyenpv@gmail.com</a> hoặc sdt 0979748285. Xin ch&acirc;n th&agrave;nh Cảm ơn!
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top