KỸ THUẬT NUÔI LỢN RỪNG THƯƠNG PHẨM

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Daobahoa
- Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh
- Tel, Fax: 094.461.3459; 093.648.0939
- email: haihoafarm@yahoo.com.vn
================================

Kỹ thuật nu&ocirc;i lợn rừng thương phẩm<br /><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">Kỳ trước Haihoafarm đ&atilde; c&ugrave;ng b&agrave; con n&oacute;i về &ldquo;Kỹ thuật phối giống lợn rừng&rdquo;. Kỳ n&agrave;y Haihoafarm xin chia sẻ cung b&agrave; con về &ldquo;Kỹ thuật nu&ocirc;i lợn rừng thương phẩm&rdquo;.<br /></font><font size="3">Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong chăn nu&ocirc;i l&agrave; vấn đề đầu ra của sản phẩm. Việc &aacute;p dụng đ&uacute;ng kỹ thuật v&agrave; ph&aacute;t triển tốt đ&agrave;n vật nu&ocirc;i, đ&oacute; mới chỉ l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng ban đầu. Điều quan trọng nhất l&agrave; khi c&oacute; sản phẩm, đầu ra của sản phẩm c&oacute; ti&ecirc;u thụ được hay kh&ocirc;ng. Thực tế, thịt lợn rừng từ trước tới nay được người d&acirc;n, đặc biệt l&agrave; giới s&agrave;nh ăn rất ưu chuộng. Nhưng thứ lợn rừng ta đang n&oacute;i đến thường l&agrave; lợn rừng săn bắt trong tự nhi&ecirc;n n&ecirc;n chất lượng thịt th&igrave; kh&ocirc;ng phải b&agrave;n c&atilde;i &ldquo;rất thơm ngon&rdquo;. C&ograve;n lợn rừng nu&ocirc;i th&igrave; sao? Nếu &aacute;p dung đ&uacute;ng kỹ thuật nu&ocirc;i th&igrave; chất lượng thịt lợn rừng nu&ocirc;i so với lợn rừng trong tự nhi&ecirc;n gần như nhau. Ngược lại, nếu kh&ocirc;ng &aacute;p dung đ&uacute;ng kỹ thuật nu&ocirc;i th&igrave; thịt lợn rừng cũng kh&ocirc;ng kh&aacute;c mấy so với lợn nh&agrave; (tức l&agrave; tỷ lệ mỡ cao), v&agrave; về nguy&ecirc;n tắc lợn rừng m&agrave; c&oacute; mỡ l&agrave; điều kh&oacute; chấp nhận. V&agrave; tất nhi&ecirc;n điều n&agrave;y sẽ kh&oacute; được thị trường chấp nhận, ảnh hưởng đến đầu ra của sản phẩm. <br /></font><font size="3">Chất lượng của lợn rừng được quyết định bởi hai yếu tố đ&oacute; l&agrave;: Con giống, v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i.<br /></font><font size="3"><strong>Thứ nhất về con giống:</strong> Con giống quyết định rất lớn đến chất lượng sản phẩm, hiện c&aacute;c cơ sở cung cấp giống c&oacute; nhiều loại. Haihoafarm đưa ra đặc điểm của từng loại để b&agrave; con nắm bắt<br /></font><font size="3"><strong>&ndash; Lợn rừng th&aacute;i lan</strong>: Đặc điểm bố mẹ to b&eacute;o, cổ ngắn m&aacute; phị, lợn mẹ khi mang thai lứa đầu khoảng 60 &ndash; 70 kg, c&aacute;c lứa sau từ 80 &ndash; hơn 100kg, m&otilde;m to, đẻ nhiều con, nu&ocirc;i nhanh lớn, chất lượng thịt k&eacute;n, do tỷ lệ mỡ cao ngay cả khi &aacute;p dụng đ&uacute;ng kỹ thuật nu&ocirc;i th&igrave; giống lợn n&agrave;y vẫn c&oacute; mỡ n&ecirc;n kh&oacute; b&aacute;n v&agrave; kh&ocirc;ng được gi&aacute;.<br /></font><font size="3"><strong>&ndash; Lợn rừng Việt Nam;</strong> Mẹ nhỏ, thường chỉ từ 35 &ndash; 50 kg, m&otilde;m d&agrave;i v&agrave; nhọn, đầu nhỏ, cổ d&agrave;i thắt ngẫng, kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;, đẻ &iacute;t con, lợn chậm lớn, &aacute;p dụng đ&uacute;ng kỹ thuật nu&ocirc;i th&igrave; về cơ bản kh&ocirc;ng c&oacute; mỡ (95% l&agrave; thịt nạc). loại n&agrave;y b&aacute;n được gi&aacute; v&agrave; được ưa chuộng.<br /></font><font size="3"><strong>&ndash; Lợn rừng Việt Nam lai Th&aacute;i Lan:</strong> Đ&acirc;y được coi l&agrave; loại giống ưu việt nhất, do con giống ở đời n&agrave;y đ&atilde; loại bỏ được những nhược điểm ở lợn rừng Th&aacute;i v&agrave; ph&aacute;t huy được những ưu điểm của lợn rừng Việt Nam, lợn mẹ trưởng th&agrave;nh cũng chỉ khoảng 35 &ndash; 50 kg, m&otilde;m d&agrave;i v&agrave; nhọn, cổ d&agrave;i thắt ngẫn, đầu nhỏ, kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;, d&aacute;ng cao, th&acirc;n d&agrave;i, đẻ con vừa phải (khoảng 5 &ndash; 7 con/lứa). &Aacute;p dụng đ&uacute;ng kỹ thuật nu&ocirc;i lợn kh&ocirc;ng c&oacute; mỡ (95% l&agrave; thịt nạc), b&aacute;n được gi&aacute; v&agrave; được thị trường ưu chuộng.<br /></font><font size="3"><strong>Thứ hai về kỹ thuật nu&ocirc;i:</strong> Sau khi t&aacute;ch mẹ nếu kh&ocirc;ng chọn l&agrave;m giống th&igrave; đưa v&agrave;o nu&ocirc;i thương phẩm v&agrave; cần ch&uacute; &yacute; một số điểm sau:<br /></font><font size="3"><strong>&ndash; Về chuồng trại:</strong> Tốt nhất l&agrave; c&oacute; khoảng trống cho lợn chạy nhảy, ngo&agrave;i chuồng c&oacute; m&aacute;i che khi mưa nắng cần c&oacute; khoảng đất trống cho lợn đ&agrave;o bới, diện t&iacute;ch tuỳ v&agrave;o số lượng nhiều hay &iacute;t, đ&agrave;o bới sẽ gi&uacute;p lợn săn chắc hơn, qua đ&oacute; sẽ l&agrave;m tiệt chi&ecirc;u mỡ, nếu lợn nu&ocirc;i thương phẩm c&oacute; nhiều loại to nhỏ cần c&oacute; khu nhốt ri&ecirc;ng từng loại, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện như vậy th&igrave; &iacute;t nhất cũng phải c&oacute; chỗ ăn ri&ecirc;ng cho từng loại để tr&aacute;nh việc con to ăn tranh của con nhỏ.<br /></font><font size="3"><strong>&ndash; Về khẩu phần ăn:</strong> Thời gian đầu t&aacute;ch mẹ nu&ocirc;i thương phẩm n&ecirc;n cho lợn ăn nhiều chất tinh hơn, khoảng 30% l&agrave; c&aacute;m gạo, 70% l&agrave; chất sơ ( rau, củ, quả&hellip;) để gi&uacute;p lợn c&oacute; đ&agrave; ph&aacute;t triển. Khoảng 17 kg trở l&ecirc;n giảm lượng thức ăn tinh xuống c&ograve;n 10%, 90% thức ăn sơ, nếu c&oacute; nguồn thức ăn sơ rồi r&agrave;o như rau, củ, quả th&igrave; c&oacute; thể cho lợn ăn to&agrave;n chất sơ c&agrave;ng tốt. Chất lượng thịt đạt ti&ecirc;u chuẩn cao nhất từ 20kg trở l&ecirc;n.<br /></font><font size="3"><strong>&ndash; Về c&aacute;ch cho ăn:</strong> to&agrave;n bộ thức ăn d&ugrave; l&agrave; thức ăn tinh hay thức ăn sơ th&igrave; cũng đều phải cho ăn sống, kh&ocirc;ng n&ecirc;n nấu ch&iacute;n cho lợn ăn, lợn rừng th&iacute;ch nhấm nh&aacute;t v&agrave; ăn tạp, ăn giải gi&aacute;c cả ng&agrave;y n&ecirc;n c&oacute; điều kiện th&igrave; cho lợn ăn l&agrave;m nhiều lần trong ng&agrave;y (4 - 5 lần) nhưng &iacute;t nhất cũng phải 3 lần trong ng&agrave;y: (s&aacute;ng, trưa, chiều tối) đối với thức ăn sơ, điều n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng mất qu&aacute; nhiều thời gian v&igrave; lợn ăn sống n&ecirc;n chỉ cần vứt ra l&agrave; xong. Trung b&igrave;nh lợn tăng trưởng từ 3 &ndash; 3,5 kg/ 1 th&aacute;ng l&agrave; đảm bảo chất lượng.<br /></font><font size="3">Việc chọn đ&uacute;ng giống v&agrave; &aacute;p dụng đ&uacute;ng những kỹ thuật tr&ecirc;n sẽ đảm bảo được chất lượng thịt tốt v&agrave; được thị trường chấp nhận, nỗi lo về đầu ra của sản phẩm sẽ được giải quyết. <br /></font><font size="3"><em>Ch&uacute; &yacute;</em>: Haihoafarm nhận bao ti&ecirc;u sản phẩm với tất cả b&agrave; con miễn l&agrave; nguồn giống v&agrave; chất lượng sản phẩm được Haihoafarm xem x&eacute;t trực tiếp v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; đảm bảo chất lượng.<br /></font><font size="3">Thời gian qua c&oacute; nhiều b&agrave; con gửi thư v&agrave; điện thoại phản &aacute;nh rằng: Haihoafarm đăng tin nhận thu mua lợn rừng thương phẩm nhưng khi li&ecirc;n hệ, lại viện ra một số l&yacute; do để từ chối. Điều đ&oacute; l&agrave; c&oacute; thật, l&yacute; do ch&uacute;ng t&ocirc;i từ chối nhập l&agrave; v&igrave; con giống v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i kh&ocirc;ng đảm bảo chất lượng n&ecirc;n lợn c&oacute; tỷ lệ mỡ cao. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; kh&ocirc;ng &iacute;t lần nhập lợn kh&ocirc;ng đảm bảo chất lượng về cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đ&atilde; phải bồi thường để giữ uy t&iacute;n.&nbsp; <br /></font><font size="3">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số kinh nghiệm về nu&ocirc;i lợn rừng thương phẩm, Kỳ sau Haihoafarm sẽ chia sẻ c&ugrave;ng b&agrave; con về những kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i lợn rừng.Hoặc b&agrave; con c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với ph&ograve;ng khuyến n&ocirc;ng c&aacute;c huyện tr&ecirc;n cả nước để mua cuốn s&aacute;ch về &ldquo;Nghề nu&ocirc;i lợn rừng&rdquo; do Haihoafarm phối hợp với chuy&ecirc;n gia Nguyễn L&acirc;m H&ugrave;ng &ndash; Chuy&ecirc;n mục Nh&agrave; n&ocirc;ng l&agrave;m gi&agrave;u Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Việt Nam v&agrave; Nh&agrave; xuất bản N&ocirc;ng nghiệp bi&ecirc;n soạn.<br /></font><strong><font size="3">Mọi &yacute; kiến thắc mắc xin gửi về h&ograve;m thư điện tử: </font><a href="mailto:haihoafarm@yahoo.com.vn"><font size="3">haihoafarm@yahoo.com.vn</font></a><br /></strong><strong><font size="3">Anh Đ&agrave;o B&aacute; Ho&agrave;<br /></font></strong><strong><font size="3">ĐC: Th&ocirc;n Ngọc Tr&igrave;, X.B&igrave;nh Định, H.Lương T&agrave;i, T.Bắc Ninh<br /></font></strong><strong><font size="3">ĐT: 094.461.3459; 093.648.0939<br /></font></strong><strong><font size="3">Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn!<br /></font></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top