Kỹ thuật úm chim trĩ non cần biết

#1
K&iacute;nh thưa b&agrave; con,<br /> <br /> <div style="text-align: justify">Nu&ocirc;i chim trĩ kh&aacute; đơn giản v&agrave; đem lại hiệu quả kinh tế cao, đem lại gi&aacute; trị cao gấp nhiều lần so với nu&ocirc;i g&agrave; th&ocirc;ng thường. Nhưng nu&ocirc;i trĩ cần c&oacute; kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; kiến thức về chăm s&oacute;c chim con sẽ gi&uacute;p b&agrave; con đi đến th&agrave;nh c&ocirc;ng nhanh hơn!<br /> <br /> <strong>Kh&oacute; khăn nhất trong việc nu&ocirc;i chim trĩ ch&iacute;nh l&agrave; chăm s&oacute;c chim trĩ b&oacute;c trứng đến 30 ng&agrave;y tuổi. Trong 30 ng&agrave;y đầu, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; kinh nghiệm nu&ocirc;i v&agrave; chăm s&oacute;c c&oacute; thể g&acirc;y thiệt hại rất lớn, nhẹ th&igrave; chết 30 - 50% nặng th&igrave; chết cả đ&agrave;n. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n phần lớn do chưa c&oacute; kinh nghiệm nu&ocirc;i hoặc sơ &yacute; thiếu cẩn thận đ&atilde; g&acirc;y tổn thất rất đ&aacute;ng tiếc với b&agrave; con v&agrave; những người mới v&agrave;o nghề nu&ocirc;i.</strong><br /> <br /> Theo kinh nghiệm nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng của Trung t&acirc;m Bảo tồn &amp; Ph&aacute;t triển Vật nu&ocirc;i c&oacute; Gen Qu&yacute; hiếm v&agrave; c&aacute;c b&agrave;i viết chia sẻ kiến thức chia sẻ từ c&aacute;c trang trại th&agrave;nh vi&ecirc;n về kỹ thuật chăm s&oacute;c chim trĩ con mới nở. Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin được giới thiệu th&ecirc;m với b&agrave; con về kỹ thuật &uacute;m chim trĩ non b&oacute;c trứng như sau:<br /> <br /> <strong>7 Nguy&ecirc;n tắc khi &uacute;m chim trĩ non cần ghi nhớ:</strong><br /> <em><u>1. Lu&ocirc;n lu&ocirc;n phải đảm bảo nhiệt độ 37 - 38 độ C (24/24) trong lồng &uacute;m để giữ nhiệt ấm cho chim:</u></em> Trong trường hợp mất điện cần c&oacute; phương &aacute;n thay thế kịp thời (V&iacute; dụ: M&aacute;y ph&aacute;t điện, Ăc quy,... để thắp b&oacute;ng điện sưởi, hoặc tăng th&ecirc;m độ d&agrave;y của s&agrave;n l&oacute;t, thu nhỏ qu&acirc;y lồng &uacute;m,....). Đ&acirc;y l&agrave; phần kh&oacute; nhất v&agrave; cũng l&agrave; phần quan trọng nhất trong kỹ thuật &uacute;m chim non.<br /> <br /> <u><em> 2. Định kỳ kiểm tra t&igrave;nh h&igrave;nh chim thường xuy&ecirc;n: </em></u>Người nu&ocirc;i cần ch&uacute; &yacute; định kỳ tối thiểu 1 - 2 tiếng/lần phải kiểm tra chim 01 lần tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng lồng &uacute;m qu&aacute; n&oacute;ng, thiếu b&oacute;ng điện hoặc qu&aacute; nhiều b&oacute;ng để c&oacute; thể điều chỉnh b&oacute;ng đ&egrave;n sưởi, thiếu kh&ocirc;ng kh&iacute;, bị gi&oacute; l&ugrave;a, hết nước, chim dẫm đạp l&ecirc;n nhau, cắn mổ nhau...<br /> <br /> <u><em>3. Lu&ocirc;n lu&ocirc;n phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ thức ăn, nước uống:</em></u> Hệ ti&ecirc;u h&oacute;a của chim trĩ non rất yếu (yếu hơn rất nhiều so với g&agrave;) do vậy rất nhạy cảm với m&ocirc;i trường thiếu vệ sinh dẫn đến chim đau bụng v&agrave; chết kh&ocirc;ng r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n. Dấu hiệu của hiện tượng n&agrave;y l&agrave; chim bị đi ỉa, ướt đ&iacute;t,.. Do vậy thức ăn cho chim mới nở cần ăn c&oacute; h&agrave;m lượng đạm thấp (n&ecirc;n trộn th&ecirc;m c&aacute;m ng&ocirc;, c&aacute;m gạo, đậu tương rang ch&iacute;n nghiền sẵn cho chim ăn), nước uống đun s&ocirc;i để nguội, t&igrave;m c&aacute;ch kh&ocirc;ng cho chim dẫm đạp v&agrave;o m&aacute;ng uống bằng c&aacute;ch bỏ những vi&ecirc;n sỏi (tuyệt tr&ugrave;ng) v&agrave;o khe m&aacute;ng uống. <br /> <br /> <u><em>4. Phải giữ m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng kh&iacute; sạch v&agrave; tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c với khuẩn lạ:</em></u>&nbsp; Khuẩn lạ thường đi theo kh&aacute;ch xem chim, từ những vật nu&ocirc;i gia cầm xung quanh, hoặc từ chim tự nhi&ecirc;n bay tới... Do vậy, cần hạn chế tối đa người ra v&agrave; xem chim non, với người chăm s&oacute;c chim non cần cắt cử 01 người chuy&ecirc;n biệt v&agrave; phải c&oacute; trang phục ri&ecirc;ng mỗi khi v&agrave;o chăm chim non, kh&ocirc;ng để người chăm chim ở chuồng kh&aacute;c v&agrave;o khu vực &uacute;m chim non,...<br /> <br /> <em><u>5. L&agrave;m thuốc ph&ograve;ng đ&uacute;ng lịch v&agrave; đ&uacute;ng c&aacute;ch:</u></em> Việc l&agrave;m thuốc đ&uacute;ng lịch cho chim l&agrave; rất cần thiết. Tuy nhi&ecirc;n, chỉ l&agrave;m l&agrave;m thuốc ph&ograve;ng khi chim khỏe mạnh v&agrave; nhanh nhẹn th&igrave; mới c&oacute; t&aacute;c dụng v&agrave; hiệu quả, ngược lại nếu kh&ocirc;ng chim sẽ chết sau khi l&agrave;m thuốc. Nếu t&igrave;nh trạng sức khỏe của chim kh&ocirc;ng tốt cần t&igrave;m c&aacute;ch cải thiện sức khỏe cho chim, hoặc những con chim c&oacute; bệnh cần chữa bệnh cho chim trước rồi l&agrave;m thu&ocirc;c ph&ograve;ng dịch. Trong trường hợp nguy cấp cần kết hợp vừa chữa bệnh v&agrave; ph&ograve;ng dịch. Cần tham khảo th&ecirc;m từ c&aacute;c B&aacute;c sỹ th&uacute; y c&oacute; kinh nghiệp về gia cầm tại địa phương.<br /> <br /> <u><em>6. Hạn chế vận chuyển, di chuyển chim non từ 2 ng&agrave;y đến 30 ng&agrave;y tuổi, đặc biệt l&agrave; tr&aacute;nh mang chim ở giai đoạn n&agrave;y đi qu&aacute; xa:</em></u> Việc vận chuyển chim non đi xa chỉ n&ecirc;n l&agrave;m đối với chim mới b&oacute;c trứng <em>(kỹ thuật kh&aacute; phức tạp, chỉ những người chuy&ecirc;n chim con g&agrave; con mới giảm thiểu được chết v&agrave; hao hụt khi vận chuyển đi xa đối với chim b&oacute;c trứng), </em>c&ograve;n nếu chim con đ&atilde; cho ăn v&agrave; cho uống kh&ocirc;ng n&ecirc;n vận chuyển v&igrave; chim sẽ bị s&oacute;c bụng v&agrave; ảnh hưởng tới ti&ecirc;u h&oacute;a. Với chim sau 1 th&aacute;ng tuổi trước khi chuyển phải cho uống thuốc trước khi đem đi, sau khi về tới trại mới cũng cần bộ trợ th&ecirc;m thuốc để chim kh&ocirc;ng bị ng&atilde; nước hoặc sinh bệnh.<br /> <br /> <em><u>7. T&aacute;ch ri&ecirc;ng v&agrave; phần chia d&agrave;n</u></em>: Những con nhiễm bệnh nhốt ri&ecirc;ng để tr&aacute;nh l&acirc;y lan từ những con bị bệnh san con kh&ocirc;ng bị, v&agrave; nới rộng lồng &uacute;m hoặc t&aacute;ch đ&agrave;m theo thời gian chim lớn dần để tr&aacute;nh mổ nhau, cắn nhau. Đồng thời những con bị bệnh cần x&aacute;c định c&aacute;c bệnh v&agrave; điều trị kịp thời.<br /> <br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp tục mong nhận được những th&ocirc;ng tin g&oacute;p &yacute; chia sẻ để ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i chim trĩ thương phẩm ở Việt Nam sớm được h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển!<br /> <br /> Tr&acirc;n trọng!</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Hạt Thóc Vàng Việt Nam
- Địa chỉ: VP 55A, Lương Sử A, Quốc Tử Giám, Hà Nội
- Điện thoại: 043 732 5883 - Fax: 0918 49 5558
- email: info@hatthocvang.com
 

#2
Tương lai chim trĩ đi về đâu?

Thông báo, hiện nay chúng tôi đang có chim xanh bố mẹ bán, xem chi tiết tại đây!

--------

Kính gửi bà con, cô bác và các anh chị!

Tương lai con chim trĩ đi về đâu? Liệu chim trĩ có thực sự là hướng đi tốt cho phong trào khuyến nông hay không hay sẽ giống như con nhím? Trong số tới chúng tôi sẽ có thông tin giải đáp tổng thể về các câu hỏi trên!
 
Last edited:
#3
Thông báo về giá bán chim trĩ xanh, chim trĩ đỏ khoang cổ!

Kính thưa Quý khách hàng, Bà con!
Hiện nay trên thị trường rất nhiều địa chỉ rao bán chim trĩ đỏ, chim trĩ xanh với nhiều mức giá khác nhau, không rõ nguồn gốc, không có đảm bảo. Nhằm giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi mua chim trĩ giống, Trung tâm Bảo tồn, Phát triển các loài Vật nuôi có Gen Quý, đơn vị trực thuộc Công ty Hạt Thóc Vàng Việt Nam đã công bố các tài liệu: Cách chọn giống, Kỹ thuật nuôi và chăm sóc, Kỹ thuật phòng bệnh và trị bênh cho chim trĩ, Kỹ thuật làm chuồng nuôi chim trĩ, và Công bố giá bán niêm yết của Công ty... Tránh việc mua phải con giống kém chất lượng, hàng hóa trôi nổi trên thị trường không rõ về nguồn gốc, bị chèn ép giá, chi tiết giá niêm yết như sau:

BẢNG GIÁ CUNG CẤP GIỐNG, CHIM TRĨ XANH VÀ CHIM TRĨ ĐỎ KHOANG CỔ XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

- Miễn phí tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi.
- Nhận thu mua lại, hỗ trợ thị truờng đầu ra.
Liên hệ:

- Văn phòng giao dịch: Số 55A, ngõ Lương Sử A, phố Quốc Tử Giám, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Tel: 043.732.5883.
Hotline: 0918.49.5558 / 0974.779.368 - Email: hatthocvangvn@gmail.com

Lưu ý: Bà con cần mua chim giống đúng địa chỉ nên trên để có được con giống đảm bảo chất lượng tốt nhất, và được hỗ trợ về kỹ thuật nuôi.

Trung tâm Bảo tồn & Phát triển Vật nuôi có Gen Quý hiếm, đang cung cấp giống Chim trĩ đỏ khoang cổ, Chim trĩ xanh mọi lứa tuổi, xem chi tiết.

Kể từ ngày 12/12/2012, Trung tâm Bảo tồn & Phát triển Vật nuôi có Gen Quý hiếm đã cho đi vào hoạt động trang trại mẫu: tại Thôn Hùng Trì, xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên để khách hàng thuận tiện đến thăm quan, học hỏi trước khi ra quyết định đầu tư mua con giống và xây dựng chuồng trại, tránh lãng phí đâu tư không cần thiết. Khách hàng có nhu cầu thăm quan trang trại mẫu vui lòng liên hệ theo số điện thoại: ĐT: 094.77.55.869 để được chỉ dẫn.
 

khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
#4
Ban co' biet day la Box mua ban ko nhi?Bai viet nay neu la mua ban thi se bi xoa, con neu la ky thuat thi chy qua box ky thuat. ????
 
#5
Vâng, rất xin lỗi anh vì em là Thành viên mới nên chưa hiểu rõi lắm.

--------

Rất mong các bác vào xem bài viết và chia sẻ thêm kinh nghiệm để em có thể giúp được nhiều người hơn trong kỹ thuật nuôi và phát triển chim trĩ!
 
Last edited: