lưới nhựa, lưới HDPE, PE, lưới dù

  • Thread starter linhkim1990
  • Ngày gửi
L

linhkim1990

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><u><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: #993300">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: navy">C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV XD TH&Aacute;I H&Agrave;N</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: navy">(Lưới bao che, lưới an to&agrave;n, lưới chống rơi c&ocirc;ng tr&igrave;nh)</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: navy">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">- Chuy&ecirc;n cung cấp, c&aacute;c loại lưới bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh trong ng&agrave;nh x&acirc;y dựng bao gồm <strong>lưới che chắn x&acirc;y dựng, lưới an to&agrave;n, lưới chống rơi, lưới bảo vệ c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới bảo hiểm, lưới bảo hộ c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lưới d&ugrave;, lưới chống ch&aacute;y, lưới chắn gi&oacute;, lưới chống bụi, lưới che nắng</strong>&hellip; &hellip; với nhiều chủng loại v&agrave; mẫu m&atilde; kh&aacute;c nhau, độ bền &gt;6 năm, phục vụ chu đ&aacute;o, tận t&igrave;nh. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">- Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại lưới s&acirc;n golf, lưới s&acirc;n b&oacute;ng đ&aacute;, lưới s&acirc;n b&oacute;ng chuyền, lưới s&acirc;n tennic. H&agrave;ng sản xuất trong nước theo ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u, độ bền &gt;5 năm.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">- Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại <strong><span style="color: red">lưới n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; lưới thủy sản</span></strong></span><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: red">, lưới chắn c&ocirc;n tr&ugrave;ng, lưới gi&agrave;n d&acirc;y leo, lưới bao hoa tươi</span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%"> chất lượng cao. Độ bền nhiều năm. Phục vụ tận t&igrave;nh, chu đ&aacute;o, bảo h&agrave;nh l&acirc;u.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">- Đồng thời ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại lưới che chắn, bảo hộ c&ocirc;ng tr&igrave;nh với c&aacute;c loại lưới được sản xuất trong nước v&agrave; c&aacute;c loại lưới nhập khẩu. Lưới l&agrave;m bằng PA , PE hoặc HDPE , với c&aacute;c k&iacute;ch cỡ mắt lưới kh&aacute;c nhau</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;n t&acirc;m về cung c&aacute;ch phục vụ: nhanh, gọn, đơn giản, giao h&agrave;ng trong ng&agrave;y&hellip;&hellip;&hellip;.</span><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được biết th&ecirc;m chi tiết:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: navy">C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV XD TH&Aacute;I H&Agrave;N</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Mr H&ugrave;ng - ph&ograve;ng Kinh doanh</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Địa chỉ : 37/2C Ng&ocirc; Tất Tố - P.21 &ndash; Q.B&igrave;nh Thạnh &ndash; Tp.HCM</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">ĐT : (08)38.407.137&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DĐ:&nbsp; </span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">0902.305.966 &ndash; 0908.130.298</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Email: <u><span style="color: #993300"><a href="mailto:thaihan2303@gmail.com">thaihan2303@gmail.com</a></span></u></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: #993300">Website:</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: blue">,&nbsp; <u>thaihan.com</u></span><u><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: #993300"></span></u></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: navy">&nbsp;</span></strong><u><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: #993300"></span></u></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH TM DV XD Thái Hàn
- Địa chỉ: 37/2c Ngô Tất Tố, P21, Quận Bình Thạnh, tphcm
- Điện thoại: 0838407137 - Fax: 0838406223
- email: thaihan2303@yahoo.com