MÃNG CẦU THÁI -CHANH TÀU ĐÙM SIÊU TRÁI

oi_dai_loan

MÃNG CẦU XIÊM THÁI 100%
#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">Chanh Tàu Đùm </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">Th&acirc;n chào toàn th&ecirc;̉&nbsp; bà con n&ocirc;ng d&acirc;n. Chúc quý bà con năm nào cũng có vụ mùa b&ocirc;̣i thu . được mùa&nbsp; và được giá .</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">Trước nay t&ocirc;i lu&ocirc;n theo đu&ocirc;̉i những&nbsp; m&ocirc; hình&nbsp; kinh doanh sản xu&acirc;́t giỏi ở các nơi. Những gi&ocirc;́ng c&acirc;y tr&ocirc;̀ng ch&acirc;́t&nbsp; lượng và năng xu&acirc;́t&nbsp; cao .đặc bi&ecirc;̣t là những gi&ocirc;́ng c&acirc;y tr&ocirc;̀ng ngoại nh&acirc;̣p vì chúng được lai tạo&nbsp; với những ưu đi&ecirc;̉m vượt tr&ocirc;̣i&nbsp; so với các gi&ocirc;́ng loài truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">Có th&ecirc;̉ nói vườn c&acirc;y ăn trái của&nbsp; gia đình t&ocirc;i &nbsp;&nbsp;là gi&ocirc;́ng c&acirc;y ăn trái mới&nbsp; với năng xu&acirc;́t và ph&acirc;̉m ch&acirc;́t cực cao,nơi mà quý bà con&nbsp; có th&ecirc;̉ tham quan v à nh&acirc;̣n xét , b&ocirc;̉ xung và giao lưu với&nbsp; gia đình t&ocirc;i .</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">Bao g&ocirc;̀m :&nbsp; &ocirc;̉i đài loan ; &ocirc;̉i nữ hoàng ; mảng c&acirc;̀u xi&ecirc;m &nbsp;thái ; chanh tàu&nbsp; đùm ;mít thái &hellip;..</span></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="MsoListParagraph"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">1.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">&Ocirc;̉i đài loan : là gi&ocirc;́ng c&acirc;y có khả năng trị b&ecirc;̣nh và ngăn ngừa ung thư ,lảo hóa&hellip; </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">&nbsp;</span></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="MsoListParagraphCxSpFirst"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">2.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">&Ocirc;̉i nữ hoàng : xu&acirc;́t xứ từ thailand&nbsp; trong thời gian g&acirc;̀n đ&acirc;y . với ph&acirc;̉m ch&acirc;́t vượt&nbsp; tr&ocirc;̣i hơn cả &ocirc;̉i đài loan : trái nặng hơn do ru&ocirc;̣t trái nhò chỉ bằng ngón tay cái ,thịt trái giòn hơn&nbsp; tạo&nbsp; &acirc;m thanh&nbsp; &ldquo; cóc cóc &ldquo;khi ta&nbsp; ăn trái , khả năng phát tri&ecirc;̉n của th&acirc;n c&acirc;y&nbsp; mạnh hơn và đặc bi&ecirc;̣t là&nbsp; kh&ocirc;ng phải dùng bao x&ocirc;́p như &ocirc;̉i đài loan vì da trái &ocirc;̉i dày hơn&nbsp; có th&ecirc;̉ chịu được nhi&ecirc;̣t đ&ocirc;̣ cao mà kh&ocirc;ng bị nám trái</span></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">3.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">Mảng c&acirc;̀u xi&ecirc;m &nbsp;thái : xu&acirc;́t xứ từ thailand&nbsp; . có khả năng thích nghi&nbsp;&nbsp; với m&ocirc;i trường như mảng c&acirc;̀u xi&ecirc;m vi&ecirc;̣t nam&nbsp; , nhưng có khả năng cho ra hoa và cho trái quanh năm mà kh&ocirc;ng c&acirc;̀n thụ ph&acirc;́n,&nbsp; trái&nbsp; sai và ph&acirc;̉m ch&acirc;́t&nbsp; vượt tr&ocirc;̣i do ngọt hơn . m&ocirc;̣t năm cho trái</span></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="MsoListParagraphCxSpLast"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">4.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">Chanh tàu đùm :&nbsp; gi&ocirc;́ng chanh được lai tạo&nbsp; với khả&nbsp; năng vượt tr&ocirc;̣i các gi&ocirc;́ng chanh khác k&ecirc;̉ cả chanh tứ quý b&ocirc;ng tím . chỉ c&acirc;̀n&nbsp; đủ nước và ph&acirc;n c&acirc;y sẽ ra hoa&nbsp; li&ecirc;n tục theo chu kỳ 15 -&gt; 20 ngày m&ocirc;̣t l&acirc;̀n. Đ&ecirc;́n&nbsp; khi hái trái&nbsp; đợt&nbsp; đ&acirc;̀u thì chu kỳ sẽ được l&acirc;̣p lại . nhưng ưu đi&ecirc;̉m&nbsp; là gi&ocirc;́ng&nbsp; chanh này tuy kh&ocirc;ng cao lớn nhưng có lượng đọt nhi&ecirc;̀u&nbsp; g&acirc;́p 3 -&gt; 4 l&acirc;̀n chanh&nbsp; tứ quý&nbsp; n&ecirc;n năng xu&acirc;́t và lượng hoa tr&ocirc;̉ ra sẽ cao hơn và li&ecirc;n tục hơn</span></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">Tán c&acirc;y nhỏ hơn &frac12;&nbsp; l&acirc;̀n ,&nbsp; nhánh c&acirc;y nhỏ,ít gai&nbsp; và m&ecirc;̀m hơn chanh tứ quý&nbsp; n&ecirc;n chúng&nbsp; ta sẽ&nbsp; d&ecirc;̃ dàng hái trái&nbsp; cũng như phun xịt , lượng thu&ocirc;́c phun cũng ít hơn &frac12;&nbsp; . có th&ecirc;̉ tr&ocirc;̀ng xen canh với &ocirc;̉i và mảng c&acirc;̀u hay các loại c&acirc;y tr&ocirc;̀ng khác vì kh&ocirc;ng chi&ecirc;́m&nbsp; di&ecirc;̣n tích&nbsp; ,ngược lại có th&ecirc;̉ t&acirc;̣n dụng di&ecirc;̣n tích .c&acirc;y chanh chỉ c&acirc;̀n 35% ánh sáng trong ngày n&ecirc;n kh&ocirc;ng v&acirc;́n đ&ecirc;̀ khi các c&acirc;y khác bao phủ ,trái&nbsp; sẽ đẹp và ít&nbsp; ghẻ hơn khi&nbsp; ở ngoài&nbsp; nắng</span></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">Đặc&nbsp; bi&ecirc;̣t nh&acirc;́t là gi&ocirc;́ng&nbsp; chanh này ít bị ghẻ b&ecirc;̣nh hơn&nbsp; các gi&ocirc;́ng chanh khác&nbsp; . kh&ocirc;ng sử dụng ch&acirc;́t kích thích khi&nbsp; làm b&ocirc;ng n&ecirc;n kh&ocirc;ng bị ch&ecirc;́t nhánh và m&acirc;́t lá,đảm bảo đủ khả năng nu&ocirc;i trái&nbsp; sai và li&ecirc;n tục quanh năm .tóm lại bà con kh&ocirc;ng phải ng&acirc;̀n&nbsp; ngại khi tr&ocirc;̀ng k&ecirc;́t&nbsp; hợp gi&ocirc;́ng&nbsp; chanh này trong vườn c&acirc;y của mình&nbsp; và&nbsp; tu&ocirc;̉i thọ của c&acirc;y cung khá cao</span></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="MsoListParagraphCxSpFirst"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">5.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">Mít thái : là loại mít&nbsp; xu&acirc;́t phát từ thái lan . 18 tháng cho &nbsp;trái , c&acirc;y cho trái quanh năm .</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">Trái to khoảng 15 &ndash; 25 kg, cơm dày và dài ,thịt ráo&nbsp; và giòn . đặc bi&ecirc;̣t là hương thơm&nbsp; n&ocirc;̀ng nàn và kích thích vị giác kh&ocirc;ng loại mít&nbsp; nào có được .</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">Giá &nbsp;thành&nbsp; loại mít này cao hơn&nbsp; các loại khác từ 3 -4 l&acirc;̀n</span></p> <p style="margin-left: 0.75in; text-indent: -0.25in" class="MsoListParagraphCxSpLast"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></span><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%">C&acirc;y mít có sức phát tri&ecirc;̉n r&acirc;́t mạnh&nbsp; n&ecirc;n thích ứng với mọi đi&ecirc;̀u ki&ecirc;n và m&ocirc;i trường</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phong
- Địa chỉ: sn 20 -to 1 -ấp 3 -xã tân hưng -cái bè - tiền giang
- Điện thoại: 0909733717 - Fax:
- email: phonglangtu1983@yahoo.com