Màng chống thấm GCL

  • Thread starter namtiengeo
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CT XDVT THƯƠNG MẠI NAM TIẾN
- Địa chỉ: Số nhà 6 – Ngõ 36 - Phố Đội Nhân - Quận Ba Đình – Hà Nội
- Tel, Fax: 04.62734837 ::: FaX 04.62734837
- email: namtien.hn1@gmail.com
================================

<font face="Times New Roman" size="5"></font><font face="Times New Roman" size="5"><p><font size="4">M&agrave;ng chống thấm GCL hay đất s&eacute;t tổng hợp bentonite, c&oacute; độ d&agrave;y dưới một inch (2.5cm) được tạo th&agrave;nh bởi một lớp đất s&eacute;t tổng hợp kẹp giữa hai lớp vải địa kỹ thuật, sử dụng trong c&aacute;c ứng dụng m&ocirc;i trường, c&oacute; t&aacute;c dụng chống thấm tương đương với lớp đất s&eacute;t luyện d&agrave;y 90cm.<br /></font></p><div align="center"><font size="4"><hr width="100%" size="2" /></font></div><font size="4">&nbsp;<em><strong>L&oacute;t đ&aacute;y b&atilde;i ch&ocirc;n lấp r&aacute;c hợp vệ sinh:</strong></em><strong> </strong>GCL được sử dụng để l&oacute;t đ&aacute;y &ocirc; ch&ocirc;n lấp r&aacute;c hợp vệ sinh theo quy tr&igrave;nh ti&ecirc;u chuẩn m&ocirc;i trường nhằm ngăn chặn nước rỉ r&aacute;c nhiễm bẩn ra m&ocirc;i trường xung quanh.<br /></font><font size="4"><em><strong>L&oacute;t đ&aacute;y ao, hồ, bồn chứa chất nhiễm bẩn:</strong></em><strong> </strong>GCL được sử dụng để l&oacute;t đ&aacute;y c&aacute;c hồ chứa chất bẩn bởi khả năng chống thấm tốt đồng thời giải quyết được vấn đề nền đất ở c&aacute;c khu vực n&agrave;y.<br /></font><p><font size="4"><em><strong>Phủ đ&oacute;ng b&atilde;i ch&ocirc;n lấp r&aacute;c thải hợp vệ sinh:</strong></em><strong> </strong>GCl được sử dụng để phủ đ&oacute;ng b&atilde;i ch&ocirc;n lấp r&aacute;c thải một c&aacute;ch hợp vệ sinh, nhăm giải quyết c&aacute;c vấn đề m&ocirc;i trường như ngăn nước mưa, thu kh&iacute; ga, ngăn m&ugrave;i, chống &ocirc; nhiễm..</font></p><span /><font size="4"><em><strong>L&oacute;t đ&aacute;y c&aacute;c khu chứa quặng, b&atilde;i xỉ than:</strong></em><strong> </strong>GCL cũng được sử dụng để l&oacute;t đ&aacute;y c&aacute;c khu vực chứa b&ugrave;n mỏ, khu vực chứa quặng để xử l&yacute;...<br /></font><font size="4"><em><strong>L&oacute;t ao, hồ giữ nước khu vui chơi giải tr&iacute;:</strong></em><strong> </strong>Với khả năng tự h&agrave;n v&agrave; việc thi c&ocirc;ng đơn giản, GCL đặc biệt ph&ugrave; hợp để chống thấm v&agrave; lưu giữ nước ao hồ khu vui chơi giải tr&iacute;, ao c&aacute; cảnh, hồ s&acirc;n golf.<br /></font><font size="4"><em><strong>Chống thấm đ&ecirc;, đập, k&ecirc;nh mương:</strong></em><strong> </strong>GCL được sử dụng để chống thấm đ&ecirc;, đập thuỷ điện, k&ecirc;nh mương thuỷ lợi, ph&aacute;t huy khả năng chống thấm của bentonite v&agrave; khả năng kh&aacute;ng cắt của c&aacute;c lớp vải địa kỹ thuật.<br /></font><p></p></font><p><font face="Times New Roman" size="5"><strong>Mọi chi tiết xin lien hệ : </strong></font></p><p><font face="Times New Roman" size="5"><strong>C&Ocirc;NG TY X&Acirc;Y DỰNG VẬN TẢI THƯƠNG MẠI NAM TI&Eacute;N ( NAMTIEN)</strong></font></p><p><font face="Times New Roman" size="5"><strong>Địa chỉ : Số nh&agrave; 6 &ndash; Ng&otilde; 36 - Phố Đội Nh&acirc;n - Quận Ba Đ&igrave;nh &ndash; H&agrave; Nội</strong></font></p><strong><font size="5">Tel :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 04. 62734837/ 04.36462183 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax :&nbsp; 04.62734837<br /></font></strong><strong><font size="5">Hotline : 0912644988 / 0988471535<br /></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="5"><strong>Email : </strong></font><a href="mailto:namtien.hn1@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="5"><strong>namtien.hn1@gmail.com</strong></font></a><font face="Times New Roman"><strong><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Website : </font></strong></font><a href="http://www.namtien.net/"><font face="Times New Roman" size="5"><strong>www.namtien.net</strong></font></a></p><p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></p>
 
Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top