Máy đo chiều cao của cây, đường kính thân cây, công nghệ laser, USA

  • Thread starter Nguyá»…n Tuấn Hoàng
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Tuấn Hoàng

Guest
#1
<div><br /></div><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><strong style="color: #ff6600"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Sự kết hợp ho&agrave;n hảo giữa hai loại m&aacute;y n&agrave;y l&agrave; phương ph&aacute;p ho&agrave;n hảo cho kiểm l&acirc;m v&agrave; c&aacute;c đơn vị quản l&iacute; rừng</span></strong></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><span style="color: #ff6600"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">M&aacute;y đo đường k&iacute;nh th&acirc;n c&acirc;y LaserTech Criterion RD 1000</span></strong></span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><span style="color: #ff6600"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">H&atilde;ng sản xuất: Laser Technology Inc.</span></strong></span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><span style="color: #ff6600"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Model:&nbsp;Criterion RD 1000 Sự kết hợp ho&agrave;n hảo giữa hai loại m&aacute;y n&agrave;y l&agrave; phương ph&aacute;p ho&agrave;n hảo cho kiểm l&acirc;m v&agrave; c&aacute;c đơn vị quản l&iacute; rừng</span></strong></span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px">&nbsp;</p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Những đặc điểm nổi bật của CRITERION RD 1000</span></strong></p><ul style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; line-height: 15px"><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Đo đường k&iacute;nh th&acirc;n c&acirc;y ở bất kỳ vị tr&iacute; n&agrave;o tr&ecirc;n th&acirc;n cũng như độ cao của c&acirc;y, ở vị tr&iacute; m&agrave; bạn vừa x&aacute;c định được đường k&iacute;nh th&acirc;n.</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Quan s&aacute;t gi&aacute; trị độ dốc t&iacute;nh bằng tỷ lệ phần trăm v&agrave; x&aacute;c định c&acirc;y m&agrave; bạn quan t&acirc;m đạt hay kh&ocirc;ng đạt mẫu m&agrave; bạn cần.</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Điều chỉnh độ s&aacute;ng, thước tỷ lệ thay v&igrave; phải đi t&igrave;m khoảng c&aacute;ch th&iacute;ch hợp.</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Hiển thị trực tiếp kết quả đo ngay trong ống k&iacute;nh LED.</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Sử dụng gi&aacute; trị hiệu chỉnh nghi&ecirc;ng BAF khi thực hiện điều tra rừng.</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Nhanh ch&oacute;ng x&aacute;c định giới hạn khoảng c&aacute;ch để chỉ ra đường bao.</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">T&iacute;ch hợp liền mạch với tất cả c&aacute;c m&aacute;y đo khoảng c&aacute;ch laser của LTI để tạo th&agrave;nh c&aacute;c ph&eacute;p đo 3D</span></li></ul><div style="line-height: 15px"><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>THIẾT BỊ ĐO D&Ugrave;NG TRONG L&Acirc;M NGHIỆP CRITERION RD 1000<br /></strong></span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><img height="202" width="180" style="border: 0px" src="http://www.anthi.com.vn/sites/default/files/products/RD1000Appshot3.jpg" border="0" /></span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Trong thực tế c&oacute; thể bạn sẽ phải kiểm tra c&aacute;c khu vực, thực hiện nhiệm vụ kiểm l&acirc;m thường xuy&ecirc;n v&agrave; x&aacute;c định xem liệu c&aacute;c c&acirc;y &ldquo;đường bao&rdquo; nằm trong hay ngo&agrave;i khu vực quan t&acirc;m. Kh&ocirc;ng những thế, bạn c&ograve;n phải tiến h&agrave;nh x&aacute;c định đường k&iacute;nh của th&acirc;n c&acirc;y hoặc bất kỳ nh&aacute;nh c&acirc;y n&agrave;o, đồng thời x&aacute;c định đường k&iacute;nh th&acirc;n c&acirc;y ở độ cao x&aacute;c định. Những nhiệm vụ n&agrave;y n&oacute;i th&igrave; đơn giản nhưng thực thi th&igrave; quả l&agrave; kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng ch&uacute;t n&agrave;o, nếu x&eacute;t tr&ecirc;n phương diện thiết bị v&agrave; c&ocirc;ng nghệ truyền thống m&agrave; những kỹ sư l&acirc;m nghiệp vẫn đang sử dụng.</span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Nếu như trước đ&acirc;y bạn đ&atilde; từng c&oacute; kinh nghiệm l&agrave;m việc trong rừng, chắc hẳn bạn cũng thừa biết rằng c&oacute; những vị tr&iacute; kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng để c&oacute; thể đưa m&aacute;y đến đo, thậm ch&iacute; c&oacute; những khu vực then chốt kh&ocirc;ng thể đưa m&aacute;y đến được. Mật độ c&acirc;y cũng như mức độ che phủ của t&aacute;n c&acirc;y l&agrave;m giảm điều kiện &aacute;nh s&aacute;ng một c&aacute;ch đ&aacute;ng kể, nhiều khi bạn kh&ocirc;ng thể nh&igrave;n v&agrave;o ống k&iacute;nh để ngắm v&agrave; bắt v&agrave;o c&aacute;c điểm đ&aacute;nh dấu tr&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y, việc đo đạc gần như kh&ocirc;ng thể thực hiện được.</span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; do tại sao Laser Technology Inc. ph&aacute;t triển d&ograve;ng sản phẩm Criterion RD 1000 &ndash; C&ocirc;ng cụ đo đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới được thiết kế v&agrave; chế tạo từ thực tiễn của những nh&agrave; l&acirc;m nghiệp d&agrave;y dạn kinh nghiệm.</span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><img height="199" width="200" style="border: 0px" src="http://www.anthi.com.vn/sites/default/files/products/RD1000scopeshot1.png" border="0" /><img height="145" width="270" style="border: 0px" src="http://www.anthi.com.vn/sites/default/files/products/Diameter-Icon-2.png" border="0" /></span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">H&atilde;y thử tưởng tượng xem nếu như tuyến đo của bạn được điều chỉnh một c&aacute;ch linh hoạt th&igrave; c&ocirc;ng việc sẽ trở n&ecirc;n đơn giản như thế n&agrave;o. Bạn kh&ocirc;ng c&ograve;n phải đứng ở những vị tr&iacute; c&aacute;ch xa đ&aacute;m c&acirc;y rừng một khoảng cố định nữa. Khi tuyến đo được điều chỉnh linh hoạt, c&oacute; nghĩa rằng bạn tự chọn cho m&igrave;nh vị tr&iacute; đứng th&iacute;ch hợp tr&ecirc;n thực địa chứ kh&ocirc;ng phải thiết bị đo bắt bạn phải đứng ở đ&acirc;u. Với Criterion RD 1000, bạn c&ograve;n c&oacute; thể quyết định xem m&igrave;nh sẽ hiển thị h&agrave;ng đ&egrave;n LED trong ống k&iacute;nh l&agrave; dạng &ldquo;liền cạnh &ndash; solid bar&rdquo; hay &ldquo;khe hở - gap bar&rdquo;.</span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Với khả năng điều chỉnh được độ s&aacute;ng ở c&aacute;c mức kh&aacute;c nhau, ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể quan s&aacute;t được thước đo tỷ lệ trong bất kỳ điều kiện &aacute;nh s&aacute;ng n&agrave;o. Hiệu suất lao động tr&ecirc;n hiện trường tăng l&ecirc;n đ&aacute;ng kể, do bạn kh&ocirc;ng c&ograve;n phải ngừng nghỉ bởi ảnh hưởng của những điều kiện kh&aacute;ch quan trong khu vực.</span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">H&atilde;y thử h&igrave;nh dung xem, bạn sẽ thực sự cảm thấy vui mừng như thế n&agrave;o khi tất cả số liệu đo đều c&oacute; thể đọc được ngay lập tức? Trước đ&acirc;y để c&oacute; được kết quả đo, thường phải so s&aacute;nh với c&aacute;c biểu đồ dựng sẵn phức tạp để thực hiện ph&eacute;p t&iacute;nh rồi mới c&oacute; được kết quả mong muốn. Với Criterion RD 1000, bạn c&oacute; thể đọc kết quả chiều cao, hướng v&agrave; độ dốc, đường k&iacute;nh th&acirc;n c&acirc;y trực tiếp trong ống k&iacute;nh của m&aacute;y, đồng thời những gi&aacute; trị n&agrave;y được cập nhật li&ecirc;n tục khi thực hiện những thao t&aacute;c điều khiển tiếp theo.</span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Bằng c&aacute;ch t&iacute;ch hợp cảm biến xoay trong Criterion RD 1000, bạn c&oacute; thể sử dụng thiết bị n&agrave;y để đo đường k&iacute;nh th&acirc;n c&acirc;y ở bất kỳ vị tr&iacute; n&agrave;o tr&ecirc;n th&acirc;n, cũng như độ cao của c&acirc;y ở vị tr&iacute; vừa x&aacute;c định được đường k&iacute;nh th&acirc;n. Chức năng n&agrave;y cũng c&oacute; thể được sử dụng để hiệu chỉnh độ nghi&ecirc;ng (dốc) để đảm bảo th&ocirc;ng số kỹ thuật khi điều tra rừng. Độ ch&iacute;nh x&aacute;c đường k&iacute;nh th&acirc;n c&acirc;y đạt +/- 0.25 inch ở khoảng c&aacute;ch xa c&acirc;y 80 feet khi sử dụng thấu k&iacute;nh ph&oacute;ng đại th&aacute;o lắp đi c&ugrave;ng m&aacute;y.</span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Ch&iacute;nh x&aacute;c, trọng lượng nhẹ, đa chức năng, hoạt động độc lập v&agrave; mức gi&aacute; thực sự hợp l&yacute; &ndash; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; những ti&ecirc;u chỉ ti&ecirc;u cơ bản để m&ocirc; tả về thiết bị Criterion RD 1000. Bạn đ&atilde; sẵn s&agrave;ng để tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng việc đo đạc nhiều hơn nhưng lại giảm thiểu qu&aacute; tr&igrave;nh di chuyển chưa?</span></p><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0px">&nbsp;</p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; float: left; padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top" width="940"><tbody><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td colspan="2" valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>1. Chỉ ti&ecirc;u Vật l&yacute;</strong></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Trọng lượng</strong></span></p></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">500 g</span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>K&iacute;ch thước</strong></span></p></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">7 x 5 x 16.5 cm</span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Kết nối số liệu</strong></span></p></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Serial RS232 Input/Output</span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Nguồn cấp điện</strong></span></p></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">3.0 VDC danh định; 2 pin AA hoặc 1 pin CRV3</span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Chỉ ti&ecirc;u m&ocirc;i trường</strong></span></p></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Chống bụi v&agrave; nước; NEMA 3, IP 54</span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Nhiệt độ hoạt động</strong></span></p></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">-30<sup>0</sup>C đến +60<sup>0</sup>C</span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Hợp phần quang học</strong></span></p></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Th&ocirc;ng thường, Ph&oacute;ng đại 1X, 2.5X danh định</span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Hiển thị th&ocirc;ng tin</strong></span></p></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">M&agrave;n h&igrave;nh LCD ngo&agrave;i v&agrave; LED trong</span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Đơn vị đo</strong></span></p></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Hệ M&eacute;t v&agrave; Hệ mẫu Anh</span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Gi&aacute; lắp</strong></span></p></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">S&agrave;o / Gi&aacute; ba ch&acirc;n (chuẩn &frac14;&rdquo;-20 )</span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td colspan="2" valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">&nbsp;</span></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td colspan="2" valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>2. Khoảng c&aacute;ch đo</strong></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Đường k&iacute;nh</strong></span></p></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">5 cm đến 254 cm</span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Basal Area Factor</strong></span></p></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><p style="margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">0.2 - 29.1 m<sup>2</sup>/hecta (1 đến 127 ft<sup>2</sup>/acre)</span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Độ nghi&ecirc;ng</strong></span></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">&plusmn; 90<sup>0</sup>C</span></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td colspan="2" valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">&nbsp;</span></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td colspan="2" valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>3. Độ ch&iacute;nh x&aacute;c</strong></span></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Đường k&iacute;nh</strong></span></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">&plusmn; 6 mm tại k&iacute;ch thước 24 m&nbsp;</span></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top"><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 187px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Độ nghi&ecirc;ng</strong></span></td><td valign="top" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; vertical-align: top; width: 451px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">&plusmn; 0,1<sup>0</sup>;chuẩn</span></td></tr></tbody></table><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Đặc điểm v&agrave; c&aacute;c chế độ đo:</strong></span></p><ul style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px; padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>BAF:</strong>&nbsp;Ước đo&aacute;n trực quan nếu c&aacute;c c&acirc;y đổ v&agrave;o hoặc ra khỏi khu vực lấy mẫu.</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>In/out:</strong>&nbsp;T&iacute;nh to&aacute;n nội tại giới hạn khoảng c&aacute;ch c&aacute;c khu vực nghi vấn, đường bao c&acirc;y v&agrave; x&aacute;c định nếu c&aacute;c c&acirc;y đ&oacute; ở trong hay ngo&agrave;i khu vực mẫu.</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Diameter:</strong>&nbsp;X&aacute;c định đường k&iacute;nh th&acirc;n c&acirc;y ở độ cao c&acirc;y x&aacute;c định.</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Height / Diameter:</strong>&nbsp;Cung cấp khả năng x&aacute;c định chiều cao c&acirc;y ở đường k&iacute;nh x&aacute;c định.</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Raw Inclination:</strong>&nbsp;Đo độ nghi&ecirc;ng t&iacute;nh bằng tỷ lệ độ dốc.</span></li></ul></div><div style="line-height: 15px"><br /></div><div style="line-height: 15px"><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">M&aacute;y Laser đo chiều cao - khoảng c&aacute;ch - g&oacute;c nghi&ecirc;ng - g&oacute;c phương vị&nbsp;Trupulse 360B</span></strong></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">H&atilde;ng: Laser Technology</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Model: Trupulse 360B</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Xuất xứ: USA</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Th&ocirc;ng số kĩ thuật</span></strong></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Độ ph&oacute;ng đại: 7x&nbsp;</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c khoảng c&aacute;ch: 0,3 đến 1 m&nbsp;</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c nghi&ecirc;ng: &plusmn; 0.25&ordm;&nbsp;</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c phương vị: &plusmn; 1&ordm;</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Khoảng c&aacute;ch đo</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">&nbsp; &nbsp;+ Kh&ocirc;ng phản xạ: 1 km</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">&nbsp; &nbsp;+ Phản xạ: Khoảng 2 km</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.222222328186035px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Pin: AA hoặc CRV (kh&ocirc;ng đi k&egrave;m)</span></p><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Giao tiếp: Bluetooth &amp; Serial RS232</span>&nbsp;</div><div>&nbsp;<img alt="H&igrave;nh ảnh của M&aacute;y Laser đo chiều cao - khoảng c&aacute;ch - g&oacute;c nghi&ecirc;ng - g&oacute;c phương vị Trupulse 360B," src="http://mvtek.vn/content/images/thumbs/0006372_my_laser_o_chiu_cao_khong_cch_gc_nghing_gc_phng_v_trupulse_360b_500.png" border="0" /></div><div>&nbsp;Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</div><div>&nbsp;Nguyễn Tuấn Ho&agrave;ng- SĐt 0936060642 hoặc email: hoang.salesmv@gmail.com</div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Nguyễn
- Địa chỉ: B6C/KĐT Nam Trung Yên/ Cầu Giấy/ Hà Nội
- Điện thoại: +84 - Fax: 936060642
- email: hoang.salesmv@gmail.com