Men Vi Sinh Làm Thức Ăn Bổ Sung Cho Tôm, Cá (Phòng Bệnh Phân Trắng) Bi

  • Thread starter visinhmoitruong
  • Ngày gửi
V

visinhmoitruong

Guest
#1
<p align="center" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px; text-align: center"><strong><span style="font-size: medium"><br />Men Vi Sinh L&agrave;m Thức Ăn Bổ Sung Cho T&ocirc;m, C&aacute;</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: 13.5pt"><span style="font-size: medium">I-Th&agrave;nh phần:</span><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span></strong><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><span style="font-size: 13.5pt"><span style="font-size: medium">- C&aacute;c vi sinh vật hữu hiệu: Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophillus, Saccharomyces cerevisae &gt; 3.10</span><sup><span style="font-size: medium">9</span></sup><span style="font-size: medium">cfu/g.<br />- C&aacute;c enzim: Amylaza, Xellulaza, Proteaza.</span><span style="font-size: medium">&nbsp;</span><span style="font-size: medium"><br />+ Đường k&iacute;nh v&ograve;ng ph&acirc;n giải tinh bột của Amylaza &gt; 30mm,</span><span style="font-size: medium">&nbsp;</span><span style="font-size: medium"><br />+ Đường k&iacute;nh v&ograve;ng ph&acirc;n giải Xelluloza của Xellulaza &gt; 20mm.<br />+ Đường k&iacute;nh v&ograve;ng ph&acirc;n giải Protein của Proteaza &gt; 20mm.</span></span><span style="font-size: medium" /></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium">II- T&aacute;c dụng:</span></strong><span style="font-size: medium" /></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="font-size: 13.5pt"><span style="font-size: medium">-</span><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: medium">K&iacute;ch th&iacute;ch t&ocirc;m, c&aacute; ăn khỏe, tr&aacute;nh nhiễm tr&ugrave;ng đường ruột, ngăn ngừa tối đa bệnh đường ruột, ph&acirc;n trắng.</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="font-size: 13.5pt"><span style="font-size: medium">-</span><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: medium">Tạo hệ thống vi sinh đường ruột c&oacute; lợi, tăng hệ thống miễn dịch cho t&ocirc;m, c&aacute;.</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="font-size: 13.5pt"><span style="font-size: medium">-</span><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: medium">Tăng khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; hấp thụ c&aacute;c chất dinh dưỡng, tăng năng xuất v&agrave; chất lượng t&ocirc;m, c&aacute; nu&ocirc;i.</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="font-size: 13.5pt"><span style="font-size: medium">-</span><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: medium">Hạn chế sự ph&aacute;t sinh kh&iacute; độc, ức chế sự ph&aacute;t triển của vi sinh vật g&acirc;y bệnh đặc biệt l&agrave; nh&oacute;m vi khuẩn Vibrio.</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="font-size: 13.5pt"><span style="font-size: medium">-</span><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: medium">Tăng tỉ lệ sống, gi&uacute;p t&ocirc;m tăng trưởng nhanh v&agrave; ph&ograve;ng chống bệnh tốt.</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium">III- C&aacute;ch sử dụng:</span></strong><span style="font-size: medium" /></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="font-size: 13.5pt"><span style="font-size: medium">-</span><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: medium">D&ugrave;ng cho mọi lứa tuổi của T&ocirc;m, C&aacute;.</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="font-size: 13.5pt"><span style="font-size: medium">-</span><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: medium">D&ugrave;ng trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i sẽ ngăn được bệnh ph&acirc;n trắng.</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="font-size: 13.5pt"><span style="font-size: medium">-</span><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: medium">Trộn 500g Bio-Probiotic cho 100kg thức ăn.</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in"><span style="font-size: 13.5pt"><span style="font-size: medium">-</span><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: medium">Trường hợp T&ocirc;m, C&aacute; biếng ăn d&ugrave;ng liều gấp đ&ocirc;i d&ugrave;ng li&ecirc;n tục 7 ng&agrave;y, mỗi ng&agrave;y 1 lần.</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium">IV- Bảo quản:</span></strong><span style="font-size: medium">&nbsp;</span><span style="font-size: medium">Để nơi tho&aacute;ng m&aacute;t 2 năm kể từ ng&agrave;y sản xuất.</span><span style="font-size: medium" /></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty Vi Sinh Môi Trường
- Địa chỉ: 138/31 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh, HCM
- Điện thoại: 01212434444 - Fax:
- email: visinhmoitruong.ltd@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx