Mọi người giúp Trà với

  • Thread starter nguyen hai tra
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hải Trà
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>Mọi người ơi Tr&agrave; nghe n&oacute;i Foliculin la một chất được tiết ra từ buồng trứng của gia s&uacute;c c&aacute;i, vậy n&oacute; đ&oacute;ng vai tr&ograve; g&igrave;, chức năng của n&oacute; c&oacute; gi&ocirc;ng Estrogen kh&ocirc;ng.</p><p>C&aacute;m ơn đồng b&agrave;o đ&atilde; gi&uacute;p đỡ</p>
 
Back
Top