MUA BAN BỒ CÂU KIỂNG

thanhtao

Lữ khách
#1
<span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">TRAO ĐỔI C&Aacute;C LOẠI BỒ C&Acirc;U KIỂNG, G&Agrave;, X&Ograve;E NHẬT, B&Egrave;, BANH... LI&Ecirc;N HỆ QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0938613262 HAY 0919027914</span><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><u style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /></u></strong><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;NGUYỄN THANH TẠO</span><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Địa chỉ:&nbsp;</strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">TX HỒNG NGỰ ĐỒNG TH&Aacute;P</span><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Điện thoại:&nbsp;</strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">0938613262 - Fax:&nbsp;</span><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-weight: inherit; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- email:&nbsp;</strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">NGUYENTHANHTAODH3LY@GMAIL.COM&nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/107730-MUA-BAN-BO-CAU-KIENG#ixzz25VK4iqMo">http://agriviet.com/home/threads/107730-MUA-BAN-BO-CAU-KIENG#ixzz25VK4iqMo</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Tạo
- Địa chỉ: Thị xã Hồng Ngự Đồng Tháp
- Điện thoại: 0938613262 - Fax:
- email: nguyenthanhtaodh3ly@gmail.com