mua ban heo rừng thịt và heo rừng giống việt nam và heo rừng lai.

  • Thread starter hai_linfox
  • Ngày gửi
H

hai_linfox

Guest
#1
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 28pt">TRẠI HEO RỪNG</span></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 22.5pt">ĐỒNG NHƯ T&Ugrave;NG</span><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 11.5pt">&nbsp;</span></strong><strong><u><span style="font-size: 15.5pt">Địa Chỉ</span></u></strong><strong><span style="font-size: 18pt">: KDC Minh Tuấn, B&igrave;nh Đ&aacute;ng, Binh H&ograve;a, Thuận An, B&igrave;nh Dương</span></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 15.5pt">( 0935158971)</span></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 18pt; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Email:</span><span style="font-size: 18pt">&nbsp;</span><a href="mailto:haiphamminhlf@gmail"><em><span style="font-size: 15.5pt; font-family: inherit, serif">haiphamminhlf@gmail</span></em></a><em><span style="font-size: 15.5pt">.com</span></em><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11.5pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; @@@&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; @@@&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; @@@</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 15.5pt">Chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng thịt v&agrave; heo rừng giống việt nam v&agrave; heo rừng lai.</span></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt">Heo c&oacute; thể chất khỏe, c&oacute; khả năng tăng trưởng mạnh, con giống c&oacute; trọng lượng từ 06 kg trở l&ecirc;n. C&oacute; sức đề kh&aacute;ng cao giảm thiểu được nhiều rủi ro trong chăn nu&ocirc;i.</span></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt">L&uacute;c trưởng th&agrave;nh con đực nặng 70-110 kg, con c&aacute;i nặng 50-80 kg. Hiệu quả kinh tế cao, dễ chăn nu&ocirc;i, &iacute;t rũi ro, Chất lượng thịt được xếp v&agrave;o loại đặc sản. Theo nghi&ecirc;n cứu th&igrave; thị trường heo rừng sẽ c&oacute; nhu cầu rất lớn trong 10 năm tới v&agrave; c&oacute; khả năng xuất khẩu cao.</span></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt">- Heo của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được ti&ecirc;m ngừa vaccin v&agrave; c&oacute; giấy lưu h&agrave;nh cho b&agrave; con ở xa.</span></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt">- Hổ trợ c&aacute;c kỹ thuật mới nhất về nu&ocirc;i heo rừng, vĩnh viễn.</span></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt">- Hướng dẫn tận t&igrave;nh, theo s&aacute;t cho kh&aacute;ch h&agrave;ng lần đầu ti&ecirc;n quan t&acirc;m &amp; đầu tư v&agrave;o lĩnh vực, lập trang trại nu&ocirc;i heo rừng.</span></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt">Hiệu quả trong việc chăn nu&ocirc;i heo rừng của b&agrave; con l&agrave; uy t&iacute;nh của t&ocirc;i.</span></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><em><span style="font-size: 14pt">Đến với Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i, qu&yacute; b&agrave; con sẽ được:</span></em></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><u><span style="font-size: 14pt">Gi&aacute; Cả Cạnh Tranh.</span></u></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt">F&nbsp;<u>Heo thịt</u>&nbsp;gi&aacute; từ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100.000<sup>đ</sup>&nbsp; ---&nbsp; 110.000<sup>đ</sup>/kg.</span></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt">F&nbsp;<u>Heo giống</u>&nbsp;gi&aacute; từ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130.000<sup>đ&nbsp;&nbsp;</sup>&nbsp;--- 150.000<sup>đ</sup>/kg.</span></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 17.35pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt">F&nbsp;&nbsp;<u>Heo rừng con</u>&nbsp;gi&aacute; từ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000.000<sup>đ</sup>&nbsp; --- 1.500.000<sup>đ</sup>/con (5kg &ndash; 10kg)</span></strong><span style="font-size: 11.5pt"></span></p> <div><strong style="line-height: 17.35pt"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;<em><u>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ trực tiếp A. T&ugrave;ng hoặc</u></em><u>&nbsp; &nbsp;:&nbsp; 0935158971 </u></span></strong>&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div><br /></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dong Nhu Tung
- Địa chỉ: KDC Minh Tuấn, Bình Đáng, Binh Hòa, Thuận An, Bình Dương ( 0935158971)
- Điện thoại: 0935158971 - Fax:
- email: : haiphamminhlf@gmail.com
 

Last edited:

tanphatr07

Nhanong.Com
#3
trời ơi, toàn lấy hình của trại người ta, anh xin phép người ta chưa, coi chừng anh minhhoang vào giết anh bây giờ.................
 
H

hai_linfox

Guest
#4
TRẠI HEO RỪNG
ĐỒNG NHƯ TÙNG
Địa Chỉ: KDC Minh Tuấn, Bình Đáng, Binh Hòa, Thuận An, Bình Dương
( 0935158971)
Email: haiphamminhlf@gmail.com
@@@ @@@ @@@​
Chuyên cung cấp heo rừng thịt và heo rừng giống việt nam và heo rừng lai.
Heo có thể chất khỏe, có khả năng tăng trưởng mạnh, con giống có trọng lượng từ 06 kg trở lên. Có sức đề kháng cao giảm thiểu được nhiều rủi ro trong chăn nuôi.
Lúc trưởng thành con đực nặng 70-110 kg, con cái nặng 50-80 kg. Hiệu quả kinh tế cao, dễ chăn nuôi, ít rũi ro, Chất lượng thịt được xếp vào loại đặc sản. Theo nghiên cứu thì thị trường heo rừng sẽ có nhu cầu rất lớn trong 10 năm tới và có khả năng xuất khẩu cao.
- Heo của chúng tôi đã được tiêm ngừa vaccin và có giấy lưu hành cho bà con ở xa.
- Hổ trợ các kỹ thuật mới nhất về nuôi heo rừng, vĩnh viễn.
- Hướng dẫn tận tình, theo sát cho khách hàng lần đầu tiên quan tâm & đầu tư vào lĩnh vực, lập trang trại nuôi heo rừng.
Hiệu quả trong việc chăn nuôi heo rừng của bà con là uy tính của tôi.
Đến với Trại chúng tôi, quý bà con sẽ được:
Giá Cả Cạnh Tranh.
F Heo thịt giá từ 100.000đ --- 110.000đ/kg.
F Heo giống giá từ 130.000đ --- 150.000đ/kg.
F Heo rừng con giá từ 1.000.000đ --- 1.500.000đ/con (5kg – 10kg)
Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp A. Tùng hoặc : 0935158971

Link : http://agriviet.com/home/threads/10...-giong-viet-nam-va-heo-rung-lai#ixzz2R3oNMyt0
 
Top