mua ớt xuất khẩu

TIEULONG0188

Lữ khách
#1
<span style="font-family: verdana,arial,sans-serif; color: #000000; line-height: normal"><font size="5">&nbsp;C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang kinh doanh mặt h&agrave;ng ớt gồm ớt chỉ thi&ecirc;n, ớt sừng ,ớt t&acirc;y .Với phương ch&acirc;m kinh doanh uy tin v&agrave; chất lượng hơn lợi nhuận v&agrave; kinh nghiệm XK sang những thị trường kh&oacute; t&iacute;nh như MĨ ,H&Agrave;N QUỐC ....vv , c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chắc chắn sẽ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng bất k&igrave; doanh nghiệp n&agrave;o đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i</font></span><span style="font-family: verdana,arial,sans-serif; color: #000000; line-height: normal"><font size="5"> .Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m đối t&aacute;c cung cấp&nbsp; ỚT tươi v&agrave; kh&ocirc;.vậy qu&yacute; c&ocirc;ng ty hay DN n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i</font></span><font size="5" face="verdana, arial, sans-serif" color="#000000"><br /><span style="line-height: normal"><br /></span></font><span style="font-family: times new roman,new york,times,serif; line-height: normal"><div align="left" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><div><span style="line-height: 19px; color: #000000; font-family: arial,sans-serif" /><font size="5"><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><a href="http://www.google.com.vn/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;sqi=2&amp;ved=0CB4QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nguyenkim.com%2F&amp;ei=Ifs0TvO4MYbomAWF9uzvCg&amp;usg=AFQjCNHWg3OsoKDLfX3NlZYCkofxjAIn-w&amp;sig2=06C1VUosq-ks5aMYGBY5wg"><font color="#6aa84f">Nguyễn</font></a></em></span><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#6aa84f">&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.google.com.vn/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=3&amp;sqi=2&amp;ved=0CDAQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.hn-pdp.info%2F&amp;ei=mPo0ToXuEor5mAWTsJnxCg&amp;usg=AFQjCNGQ7DkycDVC9yVmYlLSgatQuBpDVw&amp;sig2=KOcJ5ODz0iaGr-aBgCuUTA"><font color="#274e13">Ph&ugrave;n</font></a></em></span></font><font size="5"><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#6aa84f">g SĐT 0913292714&nbsp;</font></em><em style="color: #2200c1; font-weight: bold; font-style: normal">&nbsp;</em></span></font></div></div></span><span style="line-height: 19px; font-size: medium; color: #000000; font-family: arial,sans-serif"></span><div dir="ltr"><span style="color: #ffff00; line-height: 20px"> <div style="font-family: georgia,serif" dir="ltr"> <div><br /></div><div align="center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#000000"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><font size="5" color="#000000">Email: nguyenvanquang02hn@gmail.com.vn, vocuc188@yahoo.com</font></div><div>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div></div></span><span style="color: #2200c1; font-weight: bold; line-height: 19px; font-size: medium; font-family: arial,sans-serif">&nbsp; </span><span style="font-weight: bold; line-height: 19px; font-family: arial,sans-serif"><font size="4"><font color="#2200c1">&nbsp;</font><font color="#660000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C&aacute;c sản&nbsp;</font></font></span><span style="font-family: arial,sans-serif; font-weight: bold; line-height: 19px; font-size: large"><font color="#660000">phẩm của &nbsp;của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;</font></span></div><div dir="ltr"><span style="font-family: arial,sans-serif; font-weight: bold; line-height: 19px; font-size: large"><font color="#660000">&nbsp;</font></span></div><div dir="ltr"><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.google.com.vn/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=3&amp;sqi=2&amp;ved=0CCMQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vatgia.com%2Fraovat%2F2764%2F1333071%2Ftim-doi-tac-thu-mua-ot-tuoi-xuat-khau.html&amp;ei=uvw0Tu7UKsifmQWkof3wCg&amp;usg=AFQjCNHUk1XZUfek2anvdLb2iAdqTcmheg&amp;sig2=UPOcrsrMSSG3R60yneUJdw">ớt tươi xuất khẩu</a>,&nbsp;</font></em></span><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000">&nbsp; <a href="http://www.google.com.vn/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=3&amp;sqi=2&amp;ved=0CCMQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vatgia.com%2Fraovat%2F2764%2F1333071%2Ftim-doi-tac-thu-mua-ot-tuoi-xuat-khau.html&amp;ei=uvw0Tu7UKsifmQWkof3wCg&amp;usg=AFQjCNHUk1XZUfek2anvdLb2iAdqTcmheg&amp;sig2=UPOcrsrMSSG3R60yneUJdw">ớt</a></font></em></span><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000"> vặt cuống đ&ocirc;ng lạnh,&nbsp;</font></em></span><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000">&nbsp; <a href="http://www.google.com.vn/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=3&amp;sqi=2&amp;ved=0CCMQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vatgia.com%2Fraovat%2F2764%2F1333071%2Ftim-doi-tac-thu-mua-ot-tuoi-xuat-khau.html&amp;ei=uvw0Tu7UKsifmQWkof3wCg&amp;usg=AFQjCNHUk1XZUfek2anvdLb2iAdqTcmheg&amp;sig2=UPOcrsrMSSG3R60yneUJdw">ớt</a></font></em></span><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000"> kh&ocirc; ,</font></em></span><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000">&nbsp; <a href="http://www.google.com.vn/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=3&amp;sqi=2&amp;ved=0CCMQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vatgia.com%2Fraovat%2F2764%2F1333071%2Ftim-doi-tac-thu-mua-ot-tuoi-xuat-khau.html&amp;ei=uvw0Tu7UKsifmQWkof3wCg&amp;usg=AFQjCNHUk1XZUfek2anvdLb2iAdqTcmheg&amp;sig2=UPOcrsrMSSG3R60yneUJdw">ớt</a></font></em></span><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000"> sấy<br /></font></em></span></div><div dir="ltr"><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000">. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nơi cấp đ&ocirc;ng</font></em></span><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000">&nbsp; <a href="http://www.google.com.vn/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=3&amp;sqi=2&amp;ved=0CCMQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vatgia.com%2Fraovat%2F2764%2F1333071%2Ftim-doi-tac-thu-mua-ot-tuoi-xuat-khau.html&amp;ei=uvw0Tu7UKsifmQWkof3wCg&amp;usg=AFQjCNHUk1XZUfek2anvdLb2iAdqTcmheg&amp;sig2=UPOcrsrMSSG3R60yneUJdw">ớt</a></font></em></span><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000"> vặt cuống . C&aacute;c loại&nbsp;</font></em></span><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000">&nbsp; <a href="http://www.google.com.vn/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=3&amp;sqi=2&amp;ved=0CCMQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vatgia.com%2Fraovat%2F2764%2F1333071%2Ftim-doi-tac-thu-mua-ot-tuoi-xuat-khau.html&amp;ei=uvw0Tu7UKsifmQWkof3wCg&amp;usg=AFQjCNHUk1XZUfek2anvdLb2iAdqTcmheg&amp;sig2=UPOcrsrMSSG3R60yneUJdw">ớt</a></font></em></span><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000"> của ch&uacute;ng t&ocirc;i như <br /></font></em></span></div><div dir="ltr"><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000"><br /></font></em></span></div><div dir="ltr"><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000">hai mũi t&ecirc;n chỉ thi&ecirc;n đỏ( 3-5cm), daimond (4-6cm),&nbsp;</font></em></span><strong><span style="font-family: verdana,arial,sans-serif; line-height: normal"><font size="3" color="#660000">ỚT SỪNG</font></span></strong><span style="font-family: arial,sans-serif; line-height: 19px; font-size: medium"><em style="font-weight: bold; font-style: normal"><font color="#660000"> ..v.v... .<br /></font></em></span></div><div dir="ltr"><span style="color: #ffff00; line-height: 20px"><div style="font-family: georgia,serif" dir="ltr"><div><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="margin: 0px"><tbody><tr><td valign="top" style="padding: 0px 5px; vertical-align: top; width: 702px; height: 1383px"><div style="color: #0b5394; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: center"><br /></div></td></tr></tbody></table></div></div></span></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ot do
- Địa chỉ: An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình
- Điện thoại: 0913292714 - Fax: 0366338090
- email: nguyenvanquang02hn@gmail.com
 

dattrungthuy

Lữ khách
#2
Tôi đang ở Tp.HCM, 1 tuần cung cấp 1 tấn ớt sừng xanh bạn cần thì pm mình nha. cám ơn
0947373063 Đạt
 

TIEULONG0188

Lữ khách
#3
số lượng bạn cung cấp không đủ xuât khẩu, chi phí đang đắt đỏ, mà bạn lại ở xa, nếu bạn có thể gom 1 tuần được 1continer 24 tấn thì mình có thể mua
 

Khoadinhcong

Lữ khách
#4
Hiện Cty chúng tôi có khả năng cung cấp ớt tươi (khô) đủ tiêu chuẩn XK,không biết hiện bên bạn có còn lấy hàng nữa không
khả năng môi tuần chúng tôi có thể cung cấp 2-3 cont
 

TIEULONG0188

Lữ khách
#5
chúng tôi đang cân mua ớt tươi xuất khẩu,
vui long liên hệ trực tiếp qua sdt 0913292714 để thêm chi tiết hoăc bạn có thể để lại sdt hoặc email