nghệ an, bán giống gà cỏ, gà cỏ lai chọi

congthuan7

Thành viên mới
#1
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">cơ sở giống gia cầm duy&ecirc;n thuận xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&iacute; kh&aacute;ch:xin k&iacute;nh ch&uacute;c qu&iacute; kh&aacute;ch một năm mới an khang thịnh vượng,:ch&uacute;ng t&ocirc;i xin tr&acirc;n trọng giới thiệu, hiện nay cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i thường xuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; cỏ, g&agrave; cỏ lai chọi, h&igrave;nh thức rất đẹp, con giống khỏe mạnh,ai c&oacute; nhu cầu về con giống vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ dt tr&ecirc;n nh&eacute;, lưu &yacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ giao h&agrave;ng tại l&ograve; ấp nh&eacute;:xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: initial; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2JSzpNSxo">http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2JSzpNSxo</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nghệ an,gà giống Duyên Thuận
- Địa chỉ: kỳ sơn, tân kỳ, nghệ an
- Điện thoại: 0944400409 - Fax: 0984772372
- email: congthuan7@yahoo.com
 

congthuan7

Thành viên mới
#2
cơ sở giống gia cầm duyên thuận xin kính chào quí khách:xin kính chúc quí khách một năm mới an khang thịnh vượng,:chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, hiện nay cơ sở chúng tôi thường xuyên cung cấp giống gà cỏ, gà cỏ lai chọi, hình thức rất đẹp, con giống khỏe mạnh,ai có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ dt trên nhé, lưu ý, chúng tôi chỉ giao hàng tại lò ấp nhé:xin chân thành cám ơnLink : http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2JSzpNSxo


Link : http://agriviet.com/home/threads/128002-nghe-an-ban-giong-ga-co-ga-co-lai-choi#ixzz2JcvmXL6Z