Nghị định số: 61/2010/NĐ-CP,V/v: Chính sách khuyến khích DN đầu tư vào NN,NT

  • Thread starter hoangleminh
  • Ngày gửi
hoangleminh

hoangleminh

http://caychumngay.com
#1
Nội dung tóm tắc:
Các doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ được hưởng một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước về đất đai, đào tạo nhân lực, phát triển thị trường, hỗ trợ dịch vụ tư vấn, áp dụng khoa học công nghệ và hỗ trợ về cước phí vận tải.


<FONT face="Times New Roman"><FONT face=Arial><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Fhome%2F+%2F%3E%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP+align%3Dleft%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E%3CFONT+size%3D4%3E%3CFONT+color%3Dblue%3ECh%C3%ADnh+ph%E1%BB%A7+v%E1%BB%ABa+ban+h%C3%A0nh+Ngh%E1%BB%8B+%C4%91%E1%BB%8Bnh+s%E1%BB%91+61%2F2010%2FN%C4%90-CP+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+m%E1%BB%99t+s%E1%BB%91+%C6%B0u+%C4%91%C3%A3i+v%C3%A0+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+b%E1%BB%95+sung+c%E1%BB%A7a+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+d%C3%A0nh+cho+DN+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+v%C3%A0o+n%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p%2C+n%C3%B4ng+th%C3%B4n%2C+c%C3%B3+hi%E1%BB%87u+l%E1%BB%B1c+t%E1%BB%AB+ng%C3%A0y+25%2F7%2F2010.%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP+align%3Dleft%3E%3CFONT+size%3D2%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E%C4%90%E1%BB%83+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+h%C6%B0%E1%BB%9Fng+%C6%B0u+%C4%91%C3%A3i+v%C3%A0+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0%2C+nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ph%E1%BA%A3i+c%C3%B3+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+n%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+%C4%91%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t+%C6%B0u+%C4%91%C3%A3i+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0%2C+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+n%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+%C6%B0u+%C4%91%C3%A3i+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0%2C+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+n%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+khuy%E1%BA%BFn+kh%C3%ADch+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0.%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP+align%3Dleft%3E%3CFONT+size%3D2%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP+align%3Dleft%3E%3CFONT+size%3D2%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3EMi%E1%BB%85n%2C+gi%E1%BA%A3m+ti%E1%BB%81n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t%2C+thu%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP+align%3Dleft%3E%3CFONT+size%3D2%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3ENgh%E1%BB%8B+%C4%91%E1%BB%8Bnh+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh%2C+nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+c%C3%B3+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+n%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+%C4%91%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t+%C6%B0u+%C4%91%C3%A3i+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0%2C+n%E1%BA%BFu+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+giao+%C4%91%E1%BA%A5t+th%C3%AC+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+mi%E1%BB%85n+ti%E1%BB%81n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t+ph%E1%BA%A3i+n%E1%BB%99p+ng%C3%A2n+s%C3%A1ch+nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+%C4%91%C3%B3.+N%E1%BA%BFu+thu%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t+c%E1%BB%A7a+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+th%C3%AC+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+mi%E1%BB%85n+ti%E1%BB%81n+thu%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t%2C+thu%C3%AA+m%E1%BA%B7t+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+k%E1%BB%83+t%E1%BB%AB+ng%C3%A0y+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+ho%C3%A0n+th%C3%A0nh+%C4%91%C6%B0a+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+v%C3%A0o+ho%E1%BA%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng.%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP+align%3Dleft%3E%3CFONT+size%3D2%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3ETr%C6%B0%E1%BB%9Dng+h%E1%BB%A3p+Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+c%C3%B3+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+n%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+%C6%B0u+%C4%91%C3%A3i+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0%2C+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+khuy%E1%BA%BFn+kh%C3%ADch+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0%2C+n%E1%BA%BFu+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+giao+%C4%91%E1%BA%A5t+th%C3%AC+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+gi%E1%BA%A3m+70%25+ho%E1%BA%B7c+50%25+ti%E1%BB%81n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t.+N%E1%BA%BFu+thu%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t%2C+thu%C3%AA+m%E1%BA%B7t+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+c%E1%BB%A7a+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+th%C3%AC+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+mi%E1%BB%85n+ti%E1%BB%81n+thu%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t%2C+m%E1%BA%B7t+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+trong+15+n%C4%83m+ho%E1%BA%B7c+11+n%C4%83m+%C4%91%E1%BA%A7u+k%E1%BB%83+t%E1%BB%AB+ng%C3%A0y+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+ho%C3%A0n+th%C3%A0nh+%C4%91%C6%B0a+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+v%C3%A0o+ho%E1%BA%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng%3B+%C4%91%E1%BB%93ng+th%E1%BB%9Di%2C+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+thu%C3%AA+v%E1%BB%9Bi+m%E1%BB%A9c+gi%C3%A1+th%E1%BA%A5p+nh%E1%BA%A5t+theo+khung+gi%C3%A1+thu%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t+do+UBND+t%E1%BB%89nh+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh.%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP+align%3Dleft%3E%3CFONT+size%3D2%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3ENgo%C3%A0i+ra%2C+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+c%E1%BA%A3+3+lo%E1%BA%A1i+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+%C4%91%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t+%C6%B0u+%C4%91%C3%A3i+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0%2C+%C6%B0u+%C4%91%C3%A3i+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+hay+khuy%E1%BA%BFn+kh%C3%ADch+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0%2C+nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+%C4%91%E1%BB%81u+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+mi%E1%BB%85n+ti%E1%BB%81n+thu%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+di%E1%BB%87n+t%C3%ADch+%C4%91%E1%BA%A5t+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+nh%C3%A0+%E1%BB%9F+t%E1%BA%ADp+th%E1%BB%83+cho+c%C3%B4ng+nh%C3%A2n%2C+%C4%91%E1%BA%A5t+tr%E1%BB%93ng+c%C3%A2y+xanh+v%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A5t+ph%E1%BB%A5c+v%E1%BB%A5+ph%C3%BAc+l%E1%BB%A3i+c%C3%B4ng+c%E1%BB%99ng.%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP+align%3Dleft%3E%3CFONT+size%3D2%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3EB%C3%AAn+c%E1%BA%A1nh+%C4%91%C3%B3%2C+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+c%C5%A9ng+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+thu%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t%2C+thu%C3%AA+m%E1%BA%B7t+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+c%E1%BB%A7a+h%E1%BB%99+gia+%C4%91%C3%ACnh%2C+c%C3%A1+nh%C3%A2n+%C4%91%E1%BB%83+ti%E1%BA%BFn+h%C3%A0nh+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0.+C%E1%BB%A5+th%E1%BB%83%2C+n%E1%BA%BFu+nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+c%C3%B3+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+n%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+%C4%91%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t+%C6%B0u+%C4%91%C3%A3i+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+th%C3%AC+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+20%25+ti%E1%BB%81n+thu%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t%2C+thu%C3%AA+m%E1%BA%B7t+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+c%E1%BB%A7a+h%E1%BB%99+gia+%C4%91%C3%ACnh%2C+c%C3%A1+nh%C3%A2n+theo+khung+gi%C3%A1+%C4%91%E1%BA%A5t%2C+m%E1%BA%B7t+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+c%E1%BB%A7a+%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng+cho+5+n%C4%83m+%C4%91%E1%BA%A7u+ti%C3%AAn+k%E1%BB%83+t%E1%BB%AB+khi+ho%C3%A0n+th%C3%A0nh+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+c%C6%A1+b%E1%BA%A3n.%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP+align%3Dleft%3E%3CFONT+size%3D2%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3EKhuy%E1%BA%BFn+kh%C3%ADch+DN+c%C3%B3+c%C3%A1c+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+n%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+t%C3%ADch+t%E1%BB%A5+%C4%91%E1%BA%A5t+h%C3%ACnh+th%C3%A0nh+v%C3%B9ng+nguy%C3%AAn+li%E1%BB%87u+th%C3%B4ng+qua+h%C3%ACnh+th%E1%BB%A9c+h%E1%BB%99+gia+%C4%91%C3%ACnh%2C+c%C3%A1+nh%C3%A2n+g%C3%B3p+v%E1%BB%91n+b%E1%BA%B1ng+quy%E1%BB%81n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+c%C3%A1c+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+kh%C3%B4ng+thu+h%E1%BB%93i+%C4%91%E1%BA%A5t.%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP+align%3Dleft%3E%3CFONT+size%3D2%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3ENh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+c%C5%A9ng+c%C3%B3+ch%C3%ADnh+s%C3%A1ch+mi%E1%BB%85n%2C+gi%E1%BA%A3m+ti%E1%BB%81n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t+khi+chuy%E1%BB%83n+m%E1%BB%A5c+%C4%91%C3%ADch+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t.%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP+align%3Dleft%3E%3CFONT+size%3D2%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP+align%3Dleft%3E%3CFONT+size%3D2%3E%3CDIV+align%3Dleft%3E%3CTABLE+class%3DMsoNormalTable+style%3D&hash=c721742ce64dffd10dc654e91e0016db
<TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">Danh mục lĩnh vực nông nghiệp khuyến khích đầu tư tập trung chủ yếu vào các ngành đầu tư trực tiếp phục vụ nông nghiệp, nông thôn như: trồng trọt; nuôi trồng nông, lâm, thủy hải sản, phát triển vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến...</TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường<o:p></o:p>
Ngoài hỗ trợ về đất đai, Nhà nước cũng có nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư như đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường, hỗ trợ dịch vụ tư vấn, áp dụng khoa học công nghệ và hỗ trợ về cước phí vận tải.<o:p></o:p>
Cụ thể, các DN sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 50%-100% kinh phí đào tạo nghề trong nước; 50%-70% chi phí quảng cáo DN và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và thành phố nơi DN đầu tư; 50%-70% kinh phí triển lãm hội chợ trong nước; được giảm 50% hoặc miễn phí tiếp cận thông tin thị trường, giá cả dịch vụ từ cơ quan xúc tiến thương mại của nhà nước.<o:p></o:p>
Ngoài ra, DN còn được Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới do DN chủ trì thực hiện; hỗ trợ 30% tổng kinh phí đầu tư mới để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt...
<o:p></o:p><TABLE class=MsoNormalTable style="BACKGROUND: mistyrose; WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 0in; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, hiện cả nước có khoảng 39.414 DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chiếm 30% tổng số DN của cả nước. Tỷ lệ DN nông nghiệp hoạt động có lãi tương đối thấp, trong khi số DN bị thua lỗ khá lớn. Bởi việc đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn khó kiếm lợi nhuận cao, thời gian thu hồi vốn dài, đối mặt với nhiều rủi ro.
Do vậy Nghị định này ra đời hứa hẹn sẽ mang một luồng gió mới cho làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp vào khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm giúp nông dân tiêu thụ, chế biến nông, lâm, thủy sản, khai thác tiềm năng thế mạnh... đem lại lợi ích cho nông dân cũng như cho các doanh nghiệp.
Đây được coi là chính sách mới nhằm khuyến khích DN đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh và khu vực dịch vụ để tăng thu nhập, tạo thêm việc làm và góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.


</TD></TR></TBODY></TABLE>​

Theo chinhphu.vn

Xem Nội dung của Nghị định số: 61/2010/NĐ-CP, ngày 04/6/2010 của Chính phủ, Về việc: Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại
http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/ND61CP.DOC?id=99918
 
Last edited:

Quảng cáoTop