Nguyên liệu V.Compost để sản xuất phân hữu cơ sinh học hoặc bón lót tr

  • Thread starter Lemnavietnam
  • Ngày gửi
L

Lemnavietnam

Guest
#1
<p class="MsoNormal">V.Compost do nh&agrave; m&aacute;y VietStar s<span style="font-family: Arial, sans-serif">ả</span>n xu<span style="font-family: Arial, sans-serif">ấ</span>t l&agrave; s<span style="font-family: Arial, sans-serif">ả</span>n ph<span style="font-family: Arial, sans-serif">ẩ</span>m m&ugrave;n h<span style="font-family: Arial, sans-serif">ữ</span>u c<span style="font-family: Arial, sans-serif">ơ</span> đ&atilde; đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ượ</span>c <span style="font-family: Arial, sans-serif">ủ</span> hoai, đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ượ</span>c đ&oacute;ng bao d<span style="font-family: Arial, sans-serif">ạ</span>n x&aacute;, m&agrave;u đen, m&ugrave;i h<span style="font-family: Arial, sans-serif">ắ</span>c, t<span style="font-family: Arial, sans-serif">ỉ</span> l<span style="font-family: Arial, sans-serif">ệ</span> h<span style="font-family: Arial, sans-serif">ữ</span>u c<span style="font-family: Arial, sans-serif">ơ</span> v&agrave; Nit<span style="font-family: Arial, sans-serif">ơ</span> cao.</p> <p class="MsoNormal">V.Compost c&oacute; th<span style="font-family: Arial, sans-serif">ể</span> s<span style="font-family: Arial, sans-serif">ử</span> d<span style="font-family: Arial, sans-serif">ụ</span>ng đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ể</span> b&oacute;n l&oacute;t tr<span style="font-family: Arial, sans-serif">ự</span>c ti<span style="font-family: Arial, sans-serif">ế</span>p gi&uacute;p l&agrave;m tăng k<span style="font-family: Arial, sans-serif">ế</span>t c<span style="font-family: Arial, sans-serif">ấ</span>u, gi<span style="font-family: Arial, sans-serif">ả</span>m đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ộ</span> s<span style="font-family: Arial, sans-serif">ơ</span> c<span style="font-family: Arial, sans-serif">ứ</span>ng cho đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ấ</span>t, l<span style="font-family: Arial, sans-serif">ấ</span>m đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ấ</span>t t<span style="font-family: Arial, sans-serif">ơ</span>i x<span style="font-family: Arial, sans-serif">ố</span>p, tăng ho<span style="font-family: Arial, sans-serif">ạ</span>t t&iacute;nh c<span style="font-family: Arial, sans-serif">ủ</span>a c&aacute;c vi sinh v<span style="font-family: Arial, sans-serif">ậ</span>t c&oacute; l<span style="font-family: Arial, sans-serif">ợ</span>i trong đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ấ</span>t, tăng đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ộ</span> m&ugrave;n, gi<span style="font-family: Arial, sans-serif">ữ</span> đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ộ</span> <span style="font-family: Arial, sans-serif">ẩ</span>m, c&acirc;n b<span style="font-family: Arial, sans-serif">ằ</span>ng đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ộ</span> pH trong đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ấ</span>t,h<span style="font-family: Arial, sans-serif">ạ</span> ph&egrave;n trong đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ấ</span>t l&agrave;m gi&agrave;u ch<span style="font-family: Arial, sans-serif">ấ</span>t dinh d<span style="font-family: Arial, sans-serif">ưỡ</span>ng l&acirc;u d&agrave;i cho đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ấ</span>t canh t&aacute;c.</p> <p class="MsoNormal">V.Compost gi<span style="font-family: Arial, sans-serif">ữ</span> <span style="font-family: Arial, sans-serif">ổ</span>n đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ị</span>nh m&ocirc;i tr<span style="font-family: Arial, sans-serif">ườ</span>ng Nit<span style="font-family: Arial, sans-serif">ơ</span> cho c&acirc;y tr<span style="font-family: Arial, sans-serif">ồ</span>ng, k&iacute;ch th&iacute;ch r<span style="font-family: Arial, sans-serif">ễ</span> c&acirc;y tr<span style="font-family: Arial, sans-serif">ồ</span>ng ph&aacute;t tri<span style="font-family: Arial, sans-serif">ể</span>n s&acirc;u v&agrave; nhanh đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ẩ</span>y nhanh qu&aacute; tr&igrave;nh trao đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ổ</span>i dinh d<span style="font-family: Arial, sans-serif">ưỡ</span>ng v&agrave; kho&aacute;n ch<span style="font-family: Arial, sans-serif">ấ</span>t gi&uacute;p c&acirc;y ph&aacute;t tri<span style="font-family: Arial, sans-serif">ể</span>n kh<span style="font-family: Arial, sans-serif">ỏ</span>e, tăng s<span style="font-family: Arial, sans-serif">ứ</span>c đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ề</span> kh&aacute;ng c<span style="font-family: Arial, sans-serif">ủ</span>a c&acirc;y tr<span style="font-family: Arial, sans-serif">ồ</span>ng v&agrave; ph&ograve;ng ch<span style="font-family: Arial, sans-serif">ố</span>ng s&acirc;u b<span style="font-family: Arial, sans-serif">ệ</span>nh, th&iacute;ch nghi v<span style="font-family: Arial, sans-serif">ớ</span>i nh<span style="font-family: Arial, sans-serif">ữ</span>ng bi<span style="font-family: Arial, sans-serif">ế</span>n đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ộ</span>ng c<span style="font-family: Arial, sans-serif">ủ</span>a th<span style="font-family: Arial, sans-serif">ờ</span>i ti<span style="font-family: Arial, sans-serif">ế</span>t.</p> <p class="MsoNormal">C&acirc;y tr<span style="font-family: Arial, sans-serif">ồ</span>ng đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ượ</span>c b&oacute;n V.Compost s<span style="font-family: Arial, sans-serif">ẽ</span> gi<span style="font-family: Arial, sans-serif">ả</span>m đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ượ</span>c chi ph&iacute;, c&oacute; gi&aacute; tr<span style="font-family: Arial, sans-serif">ị</span> dinh d<span style="font-family: Arial, sans-serif">ưỡ</span>ng cao h<span style="font-family: Arial, sans-serif">ơ</span>n, rau qu<span style="font-family: Arial, sans-serif">ả</span> s<span style="font-family: Arial, sans-serif">ạ</span>ch h<span style="font-family: Arial, sans-serif">ơ</span>n, an to&agrave;n đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ố</span>i v<span style="font-family: Arial, sans-serif">ớ</span>i s<span style="font-family: Arial, sans-serif">ứ</span>c kh<span style="font-family: Arial, sans-serif">ỏ</span>e con ng<span style="font-family: Arial, sans-serif">ườ</span>i, m&ocirc;i sinh v&agrave; đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ạ</span>t ti&ecirc;u chu<span style="font-family: Arial, sans-serif">ẩ</span>n xu<span style="font-family: Arial, sans-serif">ấ</span>t kh<span style="font-family: Arial, sans-serif">ẩ</span>u.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ể</span> t&igrave;m hi<span style="font-family: Arial, sans-serif">ể</span>u v<span style="font-family: Arial, sans-serif">ề</span> th&ocirc;ng tin s<span style="font-family: Arial, sans-serif">ả</span>n ph<span style="font-family: Arial, sans-serif">ẩ</span>m vui l&ograve;ng t<span style="font-family: Arial, sans-serif">ả</span>i brochure V.Compost theo đ<span style="font-family: Arial, sans-serif">ườ</span>ng link b&ecirc;n d<span style="font-family: Arial, sans-serif">ướ</span>i</p> <p class="MsoNormal">https://www.dropbox.com/s/1ujd8i0e6msxnwy/VCompost%20brochure%202919.pdf</p> <p class="MsoNormal">Hoăc li&ecirc;n h<span style="font-family: Arial, sans-serif">ệ</span>:</p> <p class="MsoNormal">Th&ugrave;y Dung: 0945 244888</p> <p class="MsoNormal">Ms Mai: 0166 696 9033</p> <p class="MsoNormal">Ms Hi<span style="font-family: Arial, sans-serif">ền:</span>090 780 0480<span style="font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal">Mr Phi: 090 663 8744</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Kim Thùy Dung
- Địa chỉ: 76 CMT8, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: 0945244888 - Fax:
- email: thuydung.nguyenkim@gmail.com