nhờ giúp đỡ - làm giá đậu xanh kinh doanh

  • Thread starter Tuanthuocla
  • Ngày gửi
V

vovanquan

Nhà nông nghiệp dư
Nếu tự làm giá được mà ăn thì không gì bằng .
Không những là giá mà ta có thể làm rau mầm, rau sạch ....
Những loại rau này mới thật sự là rau sạch, an toàn, ngon, bổ, nhưng không rẻ. Nhưng mỗi ngày có 1 món rau mới do tự mình làm ra, được nhìn chúng phát triển từ những hạt mầm nhỏ xíu thành một mớ rau ngon lành thì không có cãm giác nào tuyệt bằng các bác nhỉ!
 P

Phụng-Điên

....
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif][if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif][if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Chọn lựa hột phải kĩ..phân loại hột lớn nhỏ để làm riêng

Hột đậu mua ngoài chợ.. nếu mua phải nhóm đã được phối trộn từ nhiều lứa cũ mới..hột cũ mầm đã chết ..khi đưa vào sản xuất sẽ rữa ra chất sền sệt màu vàng do tỉ lệ đạm trong hột cao nên rất thúi
Nhà sản xuất chỉ đãi sơ sơ cho mất mùi rồi bán ra ngoài..trông trắng phau nhưng thực sự không sạch…đây chính là nguyên nhân của dịch tiêu chảy bên Đức mấy tháng trước mà chính phủ Đức qui tội cho nguyên nhân từ giá đậu
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
Hàn the - borắc gọi là độc, nhưng ngày xưa nấu bánh đúc vẫn cho vào
mà hàng triệu nông dân nghèo miền bắc ăn bánh đúc có chết đâu?
*
Vậy nếu nó làm cho giá tốt thì cứ cho vào, có sao đâu?
*
Ngày xưa thì làm gì có chất kích thích sinh trưởng như bây giờ?
*
Đương nhiên làm giá phải chọn đậu tốt, mới thu hoạch năm vừa rồi.
Đậu càng cũ thì tỷ lệ nảy mầm càng kém, và mọc mầm càng yếu.
*
Bạn nói ngâm đậu 3 sôi 1 lạnh thì chín đậu, làm gì mọc nổi?
Ngay thóc có vỏ dày thế, mà cũng phải 3 sôi 2 lạnh nữa kia.
*
Dù sao, những cái chuyện ngâm ủ đậu cũng không khó.
Cứ thí nghiệm 3 đấu hạt đậu là biết ngay. 1 đấu ngâm 20 độ,
1 đấu ngâm 15 độ. 1 đấu ngâm 25 độ. Chỉ 1-2 ngày nứt nanh
thì biết nhiệt độ nào tốt nhấ. Sau đó phải để mát, vì ấm thì đậu
sẽ thối. Chính các hạt đậu nảy mầm thì sinh ra khá nhiều nhiệt,
làm chúng tự nóng lên và thối mủn ra. Thóc chở trong thuyền
đắm dưới sông Hồng giá buốt mà không kịp vớt cũng bị mủn
thành bột rất khó ngửi, chẳng ai dám ăn kia.
*
Một kỹ thuật nữa là, đậu không đươc để quá dày, vì khi nảy mầm,
chúng sẽ chèn nhau, giập thối hết. Chỉ được để từng lớp mỏng thôi.
*
Các lý luận đó, chúng ta đều biết, và có thể làm thành công với
số lượng thí nghiệm. Khi làm lớn, con số phải thay đổi, nhưng cũng
không khó. Chẳng phải coi Video mới biết mà làm theo được ngay.
Cái gì cũng phải tự mình thực nghiệm và đặt ra quy trình sản xuất
cho mình và của mình, có thể khác nhiều với xưởng khác.
*
Đó là điều bạn NguSa muốn nói, chứ bạn ấy không nói là khó đâu.
*
 
botienthi

botienthi

Moderator
.......
.................rất thúi
Nhà sản xuất chỉ đãi sơ sơ cho mất mùi rồi bán ra ngoài..trông trắng phau nhưng thực sự không sạch…đây chính là nguyên nhân của dịch tiêu chảy bên Đức mấy tháng trước mà chính phủ Đức qui tội cho nguyên nhân từ giá đậu

Đúng vậy ! Làm rau mầm hay giá nếu chỉ làm ít lâu lâu một lần ăn chơi thì không nói. Còn làm nhiều để kinh doanh thì khâu vệ sinh là cốt tử. Ngoài việc đảm bảo an toàn người dùng còn ảnh hưởng lớn đến năng suất nữa.

Còn ra quán ăn nếu gặp nơi có kèm theo đĩa giá sống thì tốt nhất nên yêu cầu trụng nước sôi cho có "cảm giác" yên tâm hơn.
 
N

NguSa

Nhà nông nghiệp dư
Công nghệ nầy có gì đâu mà khó, cứ nghĩ khó hoài thì làm sao làm được, thì làm sao mở mang kiến thức được, cách cổ truyền trồng được thì áp dụng qui mô, bỏ ba cái tro trấu quấn phủ đi (không cần) ...chỉ có điều là khử nấm trước khi ủ hột đậu làm giá ...xem cái clip làm theo thế là xong.

===========
[h=1]Pasteurizing (là khử nấm đó) mung bean seeds for sprouting[/h]
http://www.youtube.com/watch?v=NSuc6oAxht0&feature=player_embedded

Tụi kinh doanh làm đó, qua công đoạn chà rửa cho sạch trước khi ngâm ...xem các công đoạn của các clip mà làm.

Khử nấm là dùng nước ấm ( 1 lạnh 3 nóng hình như là 85 độ F) sau khi quậy rửa xong rồi ngâm qua bồn nước ấm 5-10 fút gì đó (sorry cái Audio của máy mình hư không nghe được, lúc trước có nghe qua rồi, giờ không nhớ rõ).

=================
Từ bồn nước ấm mang qua bồn nước lạnh ngâm 12 giờ, rửa sạch 1 lần nữa trước khi mang qua thùng nhựa đen, chỉ cần 1-2 lít hạt đậu là nó nở bung ra đầy thùng ...phải thử nghiệm để biết 1 thùng nhựa đen cần bào nhiêu lít đậu.

Theo công đoạn của clip trên bỏ vào thùng nhự màu đen, trên nắp có bét fun nước như ở sài Gòn các gian hàng trái cây fun sương, 1 ngày tưới 2-3 lần mỗi lần 5 fút cho đến ngày thu hoạch, nhớ coi chừng phần dưới bị thúi vì đọng nước phải kê hỏng lên.

xem clip dưới đây:

http://www.youtube.com/watch?v=_gZ81cUCckY&feature=player_detailpage

Tin tức đầy đủ rồi, làm không được nữa thì đi ...đi.
Bác không hiểu ý tôi và xem bái bác viết tôi nghĩ bác cũng chưa làm giá chất lượng cao ( không hoá chất + ngoại quan đẹp) bao giờ.

Làm được cọng giá chẳng có gì là khó nhưng làm được cọng giá không có dư lượng hoá chất cao và ngoại quan đẹp như giá chợ thì mới là khó. Đó là điều tôi muốn hỏi và bác anhmytran đã hiểu ý tôi còn bác nguoiduongthoi thì không hiểu. Giá chợ dùng hoá chất để kích thích sinh trưởng theo kiểu tế bào nên toàn thân cây giá đều có thể hút nước để trương phồng lên với tốc độ cực nhanh vì thế cây giá dài , mập trong khi rễ chưa kịp phát triển dài nên nhìn rất bắt mắt. Tuy nhiên chất kích thích đó tôi nghe nói là không tốt cho sức khoẻ nên muốn hỏi mọi người ai có biết cách nào có thể không dùng hoặc dùng những chất sinh trưởng không có hại thì chỉ bảo giúp. Chứ làm theo video clip của bác nguoiduongthoi thì tôi cũng đang có giá mà ăn mỗi ngày ở nhà đó thôi nhưng cọng giá nhìn không ngon mắt bác à. Bác làm y như các công đoạn trên mà có giá ngon mắt thì tôi phục lăn.
 
N

NguSa

Nhà nông nghiệp dư
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif][if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif][if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Chọn lựa hột phải kĩ..phân loại hột lớn nhỏ để làm riêng

Hột đậu mua ngoài chợ.. nếu mua phải nhóm đã được phối trộn từ nhiều lứa cũ mới..hột cũ mầm đã chết ..khi đưa vào sản xuất sẽ rữa ra chất sền sệt màu vàng do tỉ lệ đạm trong hột cao nên rất thúi
Nhà sản xuất chỉ đãi sơ sơ cho mất mùi rồi bán ra ngoài..trông trắng phau nhưng thực sự không sạch…đây chính là nguyên nhân của dịch tiêu chảy bên Đức mấy tháng trước mà chính phủ Đức qui tội cho nguyên nhân từ giá đậu
Đúng rồi bác, đậu bán ngoài chợ thông thường đã được phun thuốc bảo quản nên công đoạn vệ sinh và sàng lọc hạt lép là rất quan trọng để có được 1 mẻ giá năng suất cao. Sau khi vớt các hạt lép ra, tôi thường rửa đậu và dùng tay chà xát khá mạnh nhiều lần cho đến khi thấy nước rửa tương đối trong thì mới đem ngâm. Ngâm đậu thì chẳng có gì ghê gớm như bác nguoiduongthoi hù vì đậu xanh vốn là loại có vỏ mềm chứ không như đậu đen hay đậu nành. Chỉ cần ngâm nước âm ấm khoảng 8 giờ là đậu nứt nanh gần như 100%, chỉ có điều là cứ 3-4 giờ thì thay nước ngâm 1 lần để đậu khỏi thúi vì như bác Phụng điên nói đậu ở chợ vốn không sạch nên mặc dù ta rửa nhưng nếu rửa không kỹ sẽ vẫn còn dơ và sinh thúi. Ngâm xong thì đem ủ kiểu gì cũng có giá mà ăn. Vấn đề để ra được cọng giá có ngoại quan đẹp kích thích con mắt mà không xài thuốc thì 1 lần nữa tôi vẫn khẳng định là rất khó. Ai nói dễ xin mời chứng minh.
 
N

Người đương Thời

Banned
Bác không hiểu ý tôi và xem bái bác viết tôi nghĩ bác cũng chưa làm giá chất lượng cao ( không hoá chất + ngoại quan đẹp) bao giờ.

Làm được cọng giá chẳng có gì là khó nhưng làm được cọng giá không có dư lượng hoá chất cao và ngoại quan đẹp như giá chợ thì mới là khó. Đó là điều tôi muốn hỏi và bác anhmytran đã hiểu ý tôi còn bác nguoiduongthoi thì không hiểu. Giá chợ dùng hoá chất để kích thích sinh trưởng theo kiểu tế bào nên toàn thân cây giá đều có thể hút nước để trương phồng lên với tốc độ cực nhanh vì thế cây giá dài , mập trong khi rễ chưa kịp phát triển dài nên nhìn rất bắt mắt. Tuy nhiên chất kích thích đó tôi nghe nói là không tốt cho sức khoẻ nên muốn hỏi mọi người ai có biết cách nào có thể không dùng hoặc dùng những chất sinh trưởng không có hại thì chỉ bảo giúp. Chứ làm theo video clip của bác nguoiduongthoi thì tôi cũng đang có giá mà ăn mỗi ngày ở nhà đó thôi nhưng cọng giá nhìn không ngon mắt bác à. Bác làm y như các công đoạn trên mà có giá ngon mắt thì tôi phục lăn.

Cách trồng giá theo kiếu VN thì Người đương Thời không nói đến đâu, nào là hoá chất nầy hoá chất nọ vì lợi nhuận cho cả dân VN chết cã lũ, nào thịt heo thối, cá thối thành lẩu thơm ngon, nào là diệt cá tạp trong ao tôm bằng thuốc trừ sâu, chỉ biết lợi nhuận cho cá nhân, ai chết mặc ai, mình sản xuất món nầy ra cho người khác ăn cho chết, người khác sản xuất ra món khác mình mua ăn cho chết, mua qua bán lại chết cã lũ. Ôi Vn 1 xã hội thối "Nác", nát bét.

Muốn giá tốt hỏi Ma đầu Thuycanh (dùng dung dịch thủy canh) thì biết liền???? ...Ka ka ...cái nầy không có độc nha, nếu liều lượng đúng.
 
Last edited:
N

NguSa

Nhà nông nghiệp dư
Dung dịch thủy canh không làm giá có ngoại quan đẹp như giá chợ. Tôi đã thử rồi bác ạ. Vì dung dịch thủy canh chỉ có thể kích thích hạt nảy mầm nhanh hơn hoặc giúp nhanh mọc lá thực và hơn hết là nó kích thích bộ rễ rất mạnh nên dùng ddtc trong trường hợp này là hỏng bét. Tôi cũng thử luôn rồi nên mới hỏi chứ nếu không khó thì tôi chẳng hỏi làm gì. Tôi vốn theo trường phái thực nghiệm nên chẳng bao giờ hỏi sâu vào chi tiết khi chưa thực nghiệm cả.

Tôi sẽ thử borate xem nó có khả năng ức chế rễ thế nào và nếu nó có hiệu quả thì tôi sẽ cố gắng tìm chất tương đương nhưng hoạt tính thấp hơn để thử tiếp như bác anhmytran đã nói. Nghề gì cũng có bí quyết bác à. Phải thực nghiệm thì mới có thể nói chắc chắn được.
 
D

danpq123yahoo

Lữ khách
lam gia do xanh kinh doanh

Gieo gia thi co nhieu cach lam.
1- gieo bang cat bien
2-gieo bang lu, khap( gia nuoc), co 2 cach gieo
3-gieo bang vo trau ( cach nay lac hau va cong gia dai lam).
4-gieo bang mat cua. con nhieu cach khac ma toi chua biet.
o noi ban o dieu kien the nao de co huong gieo gia kinh doanh cho phu hop
o noi ban o co the mua duoc " cat bien" khong. Nieu co the, thi rat tot.
1kg dau cho khoang 6.5kg gia
dau gieo gia hien nay hon 40k/ kg
gieo 4 lua
gia cat ban le : 12k-15k

Cac ban a. "Gia cat" gieo khong dung hoa chat, va cat gieo gia phai rua that sach, that sach va that sach

con ban nao muon tu minh lam cho an toan, thi ban khong can lam rac roi vay dau
toi viet ra day, cac ban tham khao va lam thu nhe
100g dau ngam khoang 6h, vot vao ro cho rao nuoc
ban dung ong nhua duong kinh 90 la duoc, cao khoang 40 cm.
khi dau kho, cho vao ong nhua de dung len.
sau 4h thi tuoi nuoc , ngay tuoi 3 lan. day kin tranh anh nang, de noi mat me
Den luc nho chac se kho lam day, vi re rat nhieu, nhung bu lai gia thang va gion, lop tren mat thi xau
 
Last edited:
D

doan_tuanvn204

Nhanong.Com
@ all: Nếu làm giá kinh doanh mà ko bỏ thuốc kích thích thì khó cạnh tranh với giá ngoài chợ. Giá trong siêu thị mua về để qua đêm cũng....đen thui. Ko dám dùng tiếp. Nếu ko dùng thuốc tăng trưởng của TQ, người kinh doanh ko dùng cát, trấu để ủ trong khạp mà họ thay đó bằng adao, phủ bao bố lên và tưới nước. Nếu bạn gần bờ sông, sử dụng cát bờ sông làm luôn, tưới nước sông hàng ngày. Bảo đảm giá sẽ ngon nhưng phải chọn người để bán vì....giá thành rất cao. Làm giá cực nhất là khâu đãi vỏ...
 
D

danpq123yahoo

Lữ khách
Tiền nào của nấy thôi. Lam giá bang cat tuy chi phí cao hơn, nhưng vẫn có người mua mà.
Giá cát không sử dụng hóa chất TQ nhưng chắc lương hơn hẳn giá làm bằng lu
Cho minh hỏi : siêu thị bán giá bao nhiêu 1kg
 
K

Kid_leon602

Lữ khách
m.n có thể cho mình biết tại sao giá làm theo cách truyền thống hay bị hư không chảy nước (có mùi khó chịu có phải là do nấm không)....đọc những cm ở trên thấy lạ sao nói gần nhà có đám ma thì giá lại bị hư (cái này cũng nghe nhìu ng` nói) nhưng thấy vô lý quá....
 
N

nhanong_ag

Thành viên mới
mình thì lại rất thích ăn giá những cộng ốm và dài. vì ở quê mình đa số toàn là những người khmer họ làm giá đậu xanh này. giá của họ làm ra vừa ốm vừa cao như cây tre nhìn rất thích (nhìn vào là biết ngay ko có thuốc kích thích rồi).... nhân đây mình xin hỏi các bác là không biết mặt hàng nào ở ngoài chợ có thời gian trồng ngắn như giá đậu xanh mà tiêu thụ dễ thế các bác...
 
Last edited:
D

dan_ro

Lữ khách
không thấy bác nào bàn luận về vấn đề chính vậy nhỉ.
chủ thớt .muốn bàn luận làm cách nào để giá ,mập.trắng,dài không độc hại không hư.nghe ra cũng thật là khó.tôi cũng đồng ý để có giá ăn thì quá dễ,còn để kinh doanh cạnh tranh với giá chợ là cực kỳ khó(nếu ko dùng thuốc).em làm giá 4 năm rồi nhưng chưa biết ống thuốc nó làm sao.
em cũng làm giá nhưng sắp bỏ nghề vì không cạnh tranh nổi với giá sài gòn,vừa đẹp vừa rẻ.em đang dự định về sài gòn 1 bữa xem họ làm kiểu gì mà hay thế.nhưng chưa biết chỗ nào mà đi .cũng đến lúc phải bắt tay với giá chợ ,không thì lạc hậu chết đói các bác ạ.có bác nào không giấu nghề thì chỉ bảo em với ạ,em cũng vì bát cơm manh áo thôi.xin chân thành cảm ơn.
SDT.0933250259.
 
D

danpq123yahoo

Lữ khách
lam gia

Gia dinh toi cung la gia nhieu nam. Nhung gia ban hon 12000/ 1 kg . Gia khong hoa chat, khong thuoc tay chat luong cao. Ban nao quan tam co the mail cho minh Danpq123@yahoo.com.vn
 
P

phanbonchatluong

Lữ khách
Bạn muốn giá đỗ hay rau màu phát triển tốt mập thì quan trọng là khâu tuyển chọn hạt giống và chăm sóc
Bạn có thể sử dụng sản phẩm phân bón Biorich chuyên trồng rau, hoa màu, hiện nay khá phổ biến (nếu bạn ở SG)
Hiện mình dùng cho vườn rau nhà mình thấy tốt mà giá khá rẻ 20.000/ túi 1 kg, bón được cả vườn . Tính ra vường nhà mình bón 1 vụ có mấy ngàn tiền phân
Mình có chụp cái hình bao lên đây, cửa hàng này bán ở Q10 hình như có ship lại nhà luôn


sđt mua hàng nè; 0938378844
 
mit.jacmo84

mit.jacmo84

Thành viên mới
Bạn muốn giá đỗ hay rau màu phát triển tốt mập thì quan trọng là khâu tuyển chọn hạt giống và chăm sóc
Bạn có thể sử dụng sản phẩm phân bón Biorich chuyên trồng rau, hoa màu, hiện nay khá phổ biến (nếu bạn ở SG)
Hiện mình dùng cho vườn rau nhà mình thấy tốt mà giá khá rẻ 20.000/ túi 1 kg, bón được cả vườn . Tính ra vường nhà mình bón 1 vụ có mấy ngàn tiền phân
Mình có chụp cái hình bao lên đây, cửa hàng này bán ở Q10 hình như có ship lại nhà luôn


sđt mua hàng nè; 0938378844

Giá mà bón phân gì bác????
 

Quảng cáoTop