Phân bón ảnh hưởng như thế nào đến độ phì nhiêu của đất ?